Ruta de navegació

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ESDEVENIMENT EN DOMINI PÚBLIC PORTUARI

FR | EN

Sol·licitud d'autorització d'esdeveniment en domini públic portuari

Descripció del tràmit

Procediment pel qual s'atorga una autorització pel desenvolupament d'una activitat que requereix una ocupació de béns de domini públic portuari. Els esdeveniments poden tenir incidència en espais que incloguin làmina d'aigua, superfície de terra o ambdós espais.

CODI SIA: 2217269 - Autorització d'esdeveniments en domini públic portuari.

 

Resultat

Resolució per la qual s'acorda l'atorgament i es determinen les prescripcions a complir sota les que queda subjecta l'autorització concedida, o bé, la denegació de l'autorització d'esdeveniment .

 

Servei al qual pertany

Gestió del territori

 

Departament responsable de la tramitació

Operacions Portuàries / Gerència Urbanística del Port Vell

 

Qui pot realitzar el tràmit

Persones, empreses o entitats que tinguin interès a realitzar un esdeveniment en l'àmbit del Port de Barcelona.

 

Documentació a presentar

 1. Formulari de sol·licitud correctament emplenat.

 2. Documentació acreditant la representació en cas d'actuar en nom d'un tercer.

 3. Breu memòria de l'esdeveniment.

 4. Plànols d'ubicació o recorregut si fos necessari.

 5. Una altra documentació que resulti d'interès.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.
  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).
  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit, apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats

  Servei d'Accés Unificat (SAU):

  Edifici Est del World Trade Center

  Planta baixa

  Moll de Barcelona s/n

  08039 Barcelona 

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos

 

Termini habitual de resolució

Vint-i-un dies

 

Silenci administratiu

Positiu, llevat dels casos que requereixen l'ocupació privativa de béns de domini públic portuari en els que s'haurà d'entendre la petició desestimada superada el termini màxim legal per a la seva resolució sense que aquesta s'hagués adoptat. 

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica taxa per aquest tràmit de sol·licitud.

En els casos d'autoritzacions concedides per a la celebració d'esdeveniments que impliquin ocupació privativa de domini públic (ja sigui en superfície de terrenys, làmina d'aigua o ocupació de la mateixa mitjançant artefactes flotants a l'aigua), s'aplicaran les taxes vigents.

 

 

Normativa aplicable

Article 139 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Títol VII, capítol II. Règim econòmic de la utilització del domini públic i de la prestació de los serveis portuaris, del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.


 

 

 

Enllacos