FR | EN

Sol·licitud d'autorització d'esdeveniment en domini públic portuari

Descripció del procediment

Procediment pel qual s'atorga una autorització per el desenvolupament d'una activitat que requereix una ocupació de béns de domini públic portuari. Els esdeveniments poden tenir incidència en espais que incloguin làmina d'aigua, superfície de terra o ambdós espais.

CODI SIA: 2217269 - Autorizació d'esdeveniments en domini públic portuari.

 

Finalització del procediment

Resolució per la que s'acorda l'atorgament i es determinen les prescripcions a complir sota les que queda subjecta l'autorització concedida, o bé, la denegació de l'autorització d'esdeveniment .

 

Servei al que pertany

Gestió del territori

 

Departament responsable de la tramitació

Operacions Portuàries / Gerència Urbanística del Port Vell

 

Qui pot demanar el tràmit

Persones, empreses o entitats que tinguin interès en realitzar un esdeveniment en l'àmbit del Port de Barcelona.

 

Documentació a presentar

 1. Formulari de sol·licitud correctament emplenat

 2. Documentació acreditant la representació en cas d'actuar en nom d'un tercer

 3. Breu memòria de l'esdeveniment

 4. Plànols d'ubicació o recorregut si fos necessari

 5. Altra documentació que resulti d'interès

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions publiques, en el seu article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les Administracions Públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats

  Servei d'Accés Unificat:

  Edifici Est del World Trade Center

  Planta baixa Moll de Barcelona s/n 08039 Barcelona 

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos

 

Termini habitual de resolució

Vint-i-un dies

 

Silenci administratiu

Positiu, llevat dels casos que requereixen l'ocupació privativa de béns de domini públic portuari en els que s'haurà d'entendre la petició desestimada superat el termini màxim legal per a la seva resolució sense que aquesta s'hagués adoptat. 

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica taxa per aquest tràmit de sol·licitud.

En els casos d'autoritzacions concedides per a la celebració d'esdeveniments que impliquin ocupació privativa de domini públic (ja sigui en superfície de terrenys, làmina d'aigua o ocupació de la mateixa mitjançant artefactes flotants a l'aigua), s'aplicaran les taxes vigents.

 

 

Normativa aplicable

Article 139 del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant

Títol VII, capítol II. Règim econòmic de la utilització del domini públic i de la prestació de los serveis portuaris, del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant