Tauler d'anuncis

Aquí pot consultar anuncis oficials del Port de Barcelona.

26/11/2019 – Sol·licitud de concessió administrativa presentada per Comersid Steel, SA. Tràmit de competència de projectes. Exp. 125/2019.
Se sotmet a tràmit de competència de projectes la sol·licitud de Comersid Steel, SA d’atorgament d’una concessió d’una superfície aproximada de 13.000 m2, destinada a l’emmagatzematge, tall i distribució de xapa d’acer.

     25/11/2019 - Anunci d'atorgament d'una concessió a Delta Depot, SL. Exp. 58/2018-SGSJC.
     Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 25 de setembre de 2019, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Delta Depot SL, destinada a activitat de dipòsit de contenidors marítims buits, sobre una parcel·la situada a l'avinguda Estany, al moll Prat del port de Barcelona.

         25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 89/2019-SGSJC.
         Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 25 de setembre de 2019, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la ZAM de la ZAL-Prat per a la construcció i explotació d’una nau logística.

             25/11/2019 - Anunci d'atorgament d'una llicència a favor d'Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA. Exp. 094/2019.
             Es fa públic que el Consell d'Administració, en sessió celebrada el passat 25 de juliol de 2019, va acordar concedir a Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA, una llicència per a la prestació del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells (MARPOL I, II, IV, V i VI).

                 25/11/2019 - Anunci d'atorgament d'una llicència a favor de Servicios Flotantes Otto Schwandt, SL. Exp. 092/2019.
                 Es fa públic que el Consell d'Administració, en sessió celebrada el passat 25 de juliol de 2019, va acordar concedir a Servicios Flotantes Otto Schwandt, SL, una llicència per a la prestació del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells (MARPOL V).

                     25/11/2019 - Anunci d'atorgament d'una llicència a favor de Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL. Exp. 093/2019.
                     Es fa públic que el Consell d'Administració, en sessió celebrada el passat 25 de juliol de 2019, va acordar concedir a Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL, una llicència per a la prestació del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells (MARPOL I, II, IV, V i VI).

                         25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a Meroil SA. Exp. 065/2019.
                         Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 26 de juny de 2019, va atorgar una concessió a favor de Meroil, SA destinada a l'explotació d'una xarxa de canonades al moll de l'Energia del Port de Barcelona.

                             25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a la Gerència Urbanística Port Vell de l'Autoritat Portuària de Barcelona, MP. Exp. 065/2019.
                             Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 26 de juny de 2019, va atorgar una concessió a favor de la Gerència Urbanística Port Vell de l'Autoritat Portuària de Barcelona, MP, com a suport material de l’encàrrec de gestió realitzat a la Gerència per a l'explotació de diferents superfícies en els àmbits de la zona d'interacció port-ciutat, d'usos nàutics i d'usos pesquers del port de Barcelona.

                                 25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 38/2019.
                                 Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 29 de maig de 2019, va acordar l'atorgament d’una concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la A.24.2 de la ZAL-Port (Prat) per a la construcció i explotació d'una nau logística.

                                     25/11/2019 – Anunci d’atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 046/2019.
                                     Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 24 d’abril de 2019, va atorgar una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la A.23.2 de la ZAL-Prat per a la construcció i explotació d'una nau logística.

                                         25/11/2019 - Anunci d’unificació i ampliació de concessions titularitat de Centro Intermodal de Logística, SA SME. Exp. 2019-046.
                                         Es fa públic que el Consell d'Administració, en data 24 d'abril de 2019, va acordar la unificació en un títol de les concessions administratives sobre les parcel·les A.14, A.15 i A.16, titularitat de Centro Intermodal de Logística, S.A. S.M.E. i ampliar la superfície resultant de l'anterior concessió unificada en 62.322,63 m2 addicionals, corresponents a les parcel·les A.14b, A.15b i A.16b de la ZAL Prat que s'atorguen en concessió, amb la finalitat de construir una nau logística.

                                             25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a Transports de Barcelona, SA. Exp. 26/2019.
                                             Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 24 d’abril de 2019, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Transports de Barcelona, SA destinada a l'aparcament d'autobusos urbans de la seva flota, a la Ronda del Port (Sector 6) del port de Barcelona.

                                                 21/11/2019 – Sol·licitud de Centro Intermodal de Logística SA SME d’atorgament d’una concessió. Tràmit d’informació pública. Exp. 126/2019.
                                                 Se sotmet a informació pública la sol·licitud de Centro Intermodal de Logística SA SME d’atorgament d’una concessió sobre la parcel·la A.34.1 de la ZAL Port (Prat) del Port de Barcelona, destinada a la construcció i explotació d'una nau logística.

                                                     21/11/2019 – Sol·licitud de Terminal Catalunya SA d’ampliació de l’objecte de la seva concessió. Tràmit d’informació pública. Exp. 124/2019.
                                                     Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud de Terminal Catalunya SA d’ampliació de l’objecte de la concessió de què és titular en el moll Prat del port de Barcelona, destinada a la prestació de serveis portuaris bàsics de manipulació i transport de mercaderies al tràfic de contenidors, a fi de poder proporcionar als seus clients els serveis d'ompliment i buidatge de contenidors, així com la reparació, manteniment i neteja i desinfecció de contenidors buits.

                                                         15/11/2019 - Concreció del volum de rebuigs a descarregar al port de Barcelona d'acord amb el que preveu la Clàusula 9.2.a) del Plec de Prescripcions Particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats pels vaixells al port de Barcelona.
                                                         En compliment del que va acordar el Consell d’Administració en sessió celebrada en data 24 de juliol de 2019, es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica la concreció del volum de rebuigs a descarregar al port de Barcelona d'acord amb el que preveu la Clàusula 9.2.a) del Plec de Prescripcions Particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats pels vaixells al port de Barcelona, aprovada pel Consell d’Administració en l’esmentada sessió.

                                                             07/08/2019 – Correcció d’errors de l’anunci publicat en el BOE de 30 de juliol de 2019, relatiu a una sol·licitud presentada pel Club Natació Barcelona en relació a la seva concessió situada al Passeig Joan de Borbó del Port de Barcelona. Exp. 075/2019.
                                                             Detectat un error a l’anunci publicat al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 181, de data 30 de juliol de 2019, relatiu al tràmit d’informació pública incoat en relació a la sol·licitud presentada pel Club Natació Barcelona per a l’obtenció d’una pròrroga del termini de la seva concessió situada en el Passeig Joan de Borbó del port de Barcelona, a tenor i conforme a allò disposat a l’article 82.2 b) del Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, es procedeix a la seva rectificació:

                                                             On diu:

                                                             “Resolució de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la qual se sotmet a informació pública la sol·licitud presentada pel Club Natació Barcelona d'ampliació del termini de la seva concessió situada en el Passeig Joan de Borbó del port de Barcelona. Exp. 075/2019.

                                                             El Club Natació Barcelona ha sol·licitat l'ampliació del termini de la concessió del club esportiu de la qual és titular en el Passeig Joan de Borbó en el port de Barcelona.”

                                                             Ha de dir:

                                                             “Resolució de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la qual se sotmet a informació pública la sol·licitud presentada pel Club Natació Barcelona d'obtenció de pròrroga del termini de la seva concessió situada en el Passeig Joan de Borbó del port de Barcelona. Exp. 075/2019.

                                                             El Club Natació Barcelona ha sol·licitat l'obtenció d'una pròrroga del termini de la concessió del club esportiu de la qual és titular en el Passeig Joan de Borbó en el port de Barcelona, d'acord amb allò disposat a l'article 82.2 b) del Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprobada per Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.”

                                                             Barcelona, 7 d'agost de 2019.
                                                             Àlex Garcia i Formatjé, Subdirector General d'Explotació i Planificació Portuària

                                                                 30/07/2019 – Sol. licitud presentada pel Club Natació Barcelona d’ampliació del termini de la seva concessió situada en el Passeig Joan de Borbó del port de Barcelona. Tràmit d’informació pública. Exp.075/2019.
                                                                 El Club Natació Barcelona ha sol·licitat l’ampliació del termini de la concessió del Club Esportiu de la qual és titular en el Passeig Joan de Borbó en el port de Barcelona.
                                                                 El que es fa públic, de conformitat amb allò disposat a l’article 88 del Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, posat en relació a l’article 85 de la mateixa norma, per a que des de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat i fins el dia 15 de setembre de 2019 (ambdós inclosos), els interessats puguin examinar la documentació de què es tracta, que estarà a la seva disposició en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat (SAU), situat a la planta baixa, mòdul Est de l’edifici World Trade Center del moll Barcelona (de dilluns a divendres laborables i en horari de 8,30 a 14,30, en aquesta darrera opció). Les al·legacions podran presentar-se presencialment en el SAU o pel registre electrònic.

                                                                 S’adverteix que el projecte tècnic a desenvolupar i objecte efectiu de la informació pública és l’annexat amb l’escrit presentat en data 28 de maig de 2019 i l’estudi de viabilitat l’aportat amb l’escrit presentat en data 6 de març de 2019.

                                                                 El Director General, José Alberto Carbonell
                                                                 Barcelona, 30 de juliol de 2019.                                                                     30/07/2019 – Sol·licitud presentada per Ecológica Ibérica y Mediterránea, S.A. per a l’atorgament d’una concessió destinada a planta per a la recepció, emmagatzematge i tractament de residus Marpol V i altres residus industrials, i a la producció de combustible de qualitat marina, en el moll de l’Energia. Tràmit d’informació pública. Exp.014/2019.
                                                                     Ecológica Ibérica y Mediterránea, S.A. ha presentat una sol·licitud de concessió destinada a planta per a la recepció, emmagatzematge i tractament de residus Marpol V i altres residus industrials, i a la producció de combustible de qualitat marina, en el moll de l’Energia del port de Barcelona.
                                                                     El que es fa públic, de conformitat amb l’article 85 del Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, per a que des de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat i fins el 15 de setembre de 2019 (ambdós inclosos), els interessats puguin examinar la documentació de que es tracta, que estarà a la seva disposició en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat (SAU), situat a la planta baixa, mòdul Est de l’edifici World Trade Center del moll Barcelona (de dilluns a divendres laborables i en horari de 8,30 a 14,30, en aquesta darrera opció). Les al·legacions podran presentar-se presencialment en el SAU o pel registre electrònic.

                                                                     El Director General, José Alberto Carbonell
                                                                     Barcelona, 30 de juliol de 2019.


                                                                         30/07/2019 – Sol·licitud presentada per Centro Intermodal de Logística, sociedad anónima, sociedad mercantil estatal, per a l’atorgament d’una concessió. Tràmit d’informació pública. Exp. 089/2019.
                                                                         Centro Intermodal de Logística, SA., SME, ha sol·licitat la concessió sobre la parcel·la ZAM de la ZAL Port (Prat) del port de Barcelona, per a la construcció i explotació d’una nau logística.

                                                                         El que es fa públic, de conformitat amb l’article 85 del Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, per a que des de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat i fins el 15 de setembre de 2019 (ambdós inclosos), els interessats puguin examinar la documentació de que es tracta, que estarà a la seva disposició en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat (SAU), situat a la planta baixa, mòdul Est de l’edifici World Trade Center del moll Barcelona (de dilluns a divendres laborables i en horari de 8,30 a 14,30, en aquesta darrera opció). Les al·legacions podran presentar-se presencialment en el SAU o pel registre electrònic.

                                                                         El Director General, José Alberto Carbonell
                                                                         Barcelona, 30 de juliol de 2019.                                                                             30/07/2019 – Sol·licitud presentada per Gestora Concesión Puerto de Barcelona, A.I.E. per a l’atorgament d’una concessió destinada a l’explotació d’un tram de canonades en el Moll de l’Energia. Tràmit d’informació pública. Exp. 087/2019.
                                                                             Gestora Concesión Puerto de Barcelona, A.I.E., ha sol·licitat l’atorgament d’una concessió d’una tram de canonades entre diverses instal·lacions de productes petrolífers amb el nus de connexió de Gestora Concesión Puerto de Barcelona, AIE, en el moll de l’Energia del port de Barcelona, per a l’explotació de l’esmentat tram de canonades.
                                                                             El que es fa públic, de conformitat amb l’article 85 del Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, per a que des de la data de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat i fins el 15 de setembre de 2019 (ambdós inclosos), els interessats puguin examinar la documentació de que es tracta, que estarà a la seva disposició en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat (SAU), situat a la planta baixa, mòdul Est de l’edifici World Trade Center del moll Barcelona (de dilluns a divendres laborables i en horari de 8,30 a 14,30, en aquesta darrera opció). Les al·legacions podran presentar-se presencialment en el SAU o pel registre electrònic.

                                                                             El Director General, José Alberto Carbonell
                                                                             Barcelona, 30 de juliol de 2019.                                                                                 24/07/2019 - Tarifes per la prestació dels serveis bàsics ferroviaris en ample UIC a la zona de servei ferroviari administrat per l'Autoritat Portuària de Barcelona.
                                                                                 En compliment de l'acordat pel Consell d'Administració en sessió celebrada en data 24 d'abril de 2019, es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica les tarifes de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la prestació dels serveis bàsics ferroviaris en ample UIC a la zona de servei ferroviari administrat per aquesta, que són d'aplicació des de la data de la seva publicació en aquesta Seu electrònica.

                                                                                 Barcelona, 24 de juliol de 2019
                                                                                 José Alberto Carbonell, director general


                                                                                     27/06/2019 - Sol·licitud de concessió administrativa presentada per desenvolupar el projecte per a l'establiment del Museu Hermitage de Barcelona a l'àmbit de la nova bocana del Port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 15/2019.

                                                                                     Les societats Varia Hermitage Barcelona, SA, i Cultural Development Barcelona, SL, han sol·licitat conjuntament l'atorgament d'una concessió destinada a l'establiment del museu Hermitage de Barcelona a la parcel·la 1a/31.3.b (àmbit edifici central) de la Tercera Modificació del Pla Especial de la Nova Bocana d'aquest Port, aprovat definitivament per l'Ajuntament de Barcelona en data 27 d'abril de 2018.

                                                                                     Aquesta concessió ha estat sol·licitada en favor de la societat Museu Hermitage Barcelona, SL, que seria la beneficiària de la concessió i la que desenvoluparia el seu projecte museístic; qui, així mateix i per això, ha ratificat, en el seu propi nom, la sol·licitud prèviament formulada per les esmentades Varia Hermitage Barcelona, SA, i Cultural Development Barcelona, SL.

                                                                                     La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l'article 85 del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, perquè, en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al "Butlletí Oficial de l'Estat", els interessats puguin examinar la documentació de què es tracta, que estarà a la seva disposició a la Seu electrònica (https://seu.portdebarcelona.gob.es) i a les oficines del Servei d'Accés Unificat (SAU), situat a la planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona (de dilluns a divendres laborables i en horari de 8,30 a 14,30 hores, en aquesta última opció). Les al·legacions poden presentar-se presencialment en el SAU o pel registre electrònic.

                                                                                     Barcelona, 19 de juny de 2019.
                                                                                     José Alberto Carbonell, director general

                                                                                     S'adverteix que el projecte a desenvolupar i objecte efectiu de la informació pública és el contingut en el document "Complement de la sol·licitud".

                                                                                         12/06/2019 - Relació de béns i drets afectats per la modificació substancial de la Delimitació d'espais portuaris del Port de Barcelona. Tràmit d'informació pública.
                                                                                         En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 11 de juny de 2019 s'ha publicat la Resolució de la Delegació del Govern a Catalunya de data 27 de maig de 2019, mitjançant la qual se sotmet a informació pública la relació de béns i drets afectats per la modificació substancial de la Delimitació d'espais portuaris del Port de Barcelona.

                                                                                         En compliment de l'esmentada Resolució, es publica en aquesta seu electrònica l'esmentada relació de béns i drets afectats així com la documentació relativa a la modificació de la DEUP, per un període de vint (20) dies hàbils, a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat.

                                                                                         Als esmentats efectes, dita documentació també pot ser consultada, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, a les oficines de l'Autoritat Portuària de Barcelona (WTC Barcelona, edifici Est, moll de Barcelona, s/n. Barcelona) i en l'Àrea de Foment de la Delegació del Govern a Catalunya (c/ Bergara, 12-4a planta).

                                                                                         Les al·legacions que es formulin s'han de dirigir a la Delegació del Govern a Catalunya (c/ Mallorca, 278-08037 Barcelona) i poden presentar-se per qualsevol dels sistemes assenyalats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

                                                                                         L'esmentada relació es publica així mateix als efectes que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb els titulars de finques desconeguts o de domicili ignorat.

                                                                                         José Alberto Carbonell, director general
                                                                                         Barcelona, 12 de juny de 2019.

                                                                                             07/05/2019 - Sol·licitud de Centro Intermodal de Logística, SA, SME de concreció de la parcel·la A.23.2 de la ZAL (Prat) del Port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 46/2019.
                                                                                             Centro Intermodal de Logística, SA, SME, ha sol·licitat la concreció de la parcel·la A.23.2 de la ZAL Port (Prat) del port de Barcelona, per a la construcció i explotació d'una nau logística.
                                                                                             La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l'article 85 del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, perquè, en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al "Butlletí Oficial de l'Estat", els interessats puguin examinar la documentació de què es tracta, que es troba a la seva disposició a la Seu electrònica (https://seu.portdebarcelona.gob.es) i a les oficines del Servei d'Accés Unificat (SAU), situat a la planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona (de dilluns a divendres laborables i en horari de 8,30 a 14,30 hores, en aquesta última opció). Les al·legacions poden presentar-se presencialment en el SAU o pel registre electrònic.
                                                                                             Barcelona, 30 d'abril de 2019.
                                                                                             El Director General, José Alberto Carbonell.

                                                                                                 18/04/2019 - Correcció d'errada en l'anunci sobre el tràmit de competència de projectes en relació amb la sol·licitud de concessió administrativa presentada per desenvolupar el projecte del Museu Hermitage de Barcelona. Exp. 15/2019.
                                                                                                 Detectada una errada a l'anunci publicat al Butlletí Oficial de l'Estat núm. 92, de data 17 d'abril de 2018, sobre el tràmit de competència de projectes en relació amb la sol·licitud de concessió presentada per desenvolupar el projecte per a l'establiment del Museu Hermitage de Barcelona a la parcel·la 1a/31.3.b (àmbit central) del Pla especial de la Nova Bocana del Port de Barcelona, es procedeix a la seva rectificació:

                                                                                                 On diu:
                                                                                                 “Durant el termini d'un mes i a comptar des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de l'Estat, s'admetran projectes amb diferent objecte al de la sol·licitud formulada, sempre que siguin conformes amb la Tercera modificació del Pla especial de la Nova Bocana del Port de Barcelona, prioritzant-se especialment el major interès portuari, això és, la coherència, equilibri i sostenibilitat de la proposta; no obstant això, tota proposta alternativa que es presenti ha de ser plenament coincident en la seva extensió i ubicació amb la parcel·la 1a/31.3.b (àmbit central) de la Tercera modificació del Pla especial de la Nova Bocana de referència.”

                                                                                                 Ha de dir:
                                                                                                 “Durant el termini d'un mes i a comptar des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de l'Estat, s'admetran projectes amb diferent objecte al de la sol·licitud formulada, sempre que siguin conformes amb la Tercera modificació del Pla especial de la Nova Bocana del Port de Barcelona. Atès l'àmbit del port de Barcelona en què rau la proposta presentada (àmbit d'interacció port-ciutat) l'interès que es prioritzarà (això és, el major interès portuari) serà la coherència, equilibri i sostenibilitat de la proposta que es formuli; no obstant això, tota proposta alternativa que es presenti haurà de ser plenament coincident en la seva extensió i ubicació amb la parcel·la 1a/31.3.b (àmbit central) de la Tercera modificació del Pla especial de la Nova Bocana de referència.”

                                                                                                 Barcelona, 17 d'abril de 2019.
                                                                                                 El Director General, Jose Alberto Carbonell.

                                                                                                     17/04/2019 - Sol·licitud de concessió administrativa per desenvolupar el projecte per a l'establiment del Museu Hermitage de Barcelona. Tràmit de competència de projectes. Exp. 15/2019.
                                                                                                     Les societats Varia Hermitage Barcelona, SA, i Cultural Developement Barcelona, SL, han sol·licitat conjuntament l'atorgament d'una concessió destinada a l'establiment del museu Hermitage de Barcelona a la parcel·la 1a/31.3.b (àmbit edifici central) de la Tercera modificació del Pla especial de la Nova Bocana d'aquest Port, aprovat definitivament per l'Ajuntament de Barcelona en data 27 d'abril de 2018.

                                                                                                     Aquesta concessió ha estat sol·licitada en favor de la societat Museu Hermitage Barcelona, SL, que seria la beneficiària de la concessió i la que desenvoluparia el seu projecte museístic; qui, així mateix i per això, ha ratificat, en nom propi, la sol·licitud prèviament formulada per les esmentades Varia Hermitage Barcelona, SA, i Cultural Developement Barcelona, SL.

                                                                                                     Durant el termini d'un mes i a comptar des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de l'Estat, s'admetran projectes amb diferent objecte al de la sol·licitud formulada, sempre que siguin conformes amb la Tercera modificació del Pla especial de la Nova Bocana del Port de Barcelona, prioritzant-se especialment el major interès portuari, això és, la coherència, equilibri i sostenibilitat de la proposta; no obstant això, tota proposta alternativa que es presenti ha de ser plenament coincident en la seva extensió i ubicació amb la parcel·la 1a/31.3.b (àmbit central) de la Tercera modificació del Pla especial de la Nova Bocana de referència.

                                                                                                     Així mateix, les sol·licituds han de reunir els requisits previstos en l'article 84 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

                                                                                                     Aquesta documentació s'ha de presentar a l'Autoritat Portuària de Barcelona, Servei d'Accés Unificat (SAU), situat en la planta baixa, mòdul Est, de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona. L'horari d'atenció al públic és de 8:30 a 14:30 hores.

                                                                                                     Durant aquell mateix termini i horari es podrà consultar a les oficines del SAU abans indicades el plànol en el qual es grafia la superfície objecte de la nova concessió així com el document relatiu a la Tercera modificació del Pla especial de la Nova Bocana de referència, aprovada definitivament pel Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona en sessió celebrada en data 27 d'abril de 2018.

                                                                                                     Els interessats també poden consultar la documentació a la Seu electrònica (https://seu.portdebarcelona.gob.es); i, així mateix i en particular pel que fa a l'instrument de planejament urbanístic indicat, en el següent link d'accés a la pàgina web del Portal d'Informació Urbanística de l'Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/fitxa/B1579/--/--/ap/

                                                                                                     El que es fa públic, de conformitat amb l'article 85.1 de l'esmentada norma.

                                                                                                     Barcelona, 11 d'abril de 2019.
                                                                                                     El Director General, José Alberto Carbonell

                                                                                                         17/04/2019 - Sol·licitud de concessió administrativa presentada per Ecológica Ibérica y Mediterránea, S.A. Tràmit de competència de projectes. Exp. 14/2019.
                                                                                                         La societat Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA), ha sol·licitat l'atorgament d'una concessió destinada a planta per a la recepció, emmagatzematge i tractament de residus Marpol i altres residus industrials, i a la producció de combustible de qualitat marina, sobre una parcel·la d'unes 2,4 Ha al carrer Port de Tarragona, al moll de l'Energia del port de Barcelona.

                                                                                                         De conformitat amb l'article 85.1 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, durant el termini d'un mes i a comptar des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de l'Estat, s'admetran altres sol·licituds que responguin a alguna de les modalitats següents:

                                                                                                         (i) Projectes amb el mateix objecte principal que la concessió sol·licitada, això és, relatius a l'activitat de recepció, emmagatzematge i tractament de residus; o

                                                                                                         (ii) Projectes que tinguin com a activitat prevista un objecte relacionat amb el tràfic marítim de granels líquids.

                                                                                                         En qualsevol dels dos supòsits anteriors les propostes que es facin, si bé han de fer referència al mateix àmbit portuari on es concreta la concessió sol·licitada (moll de l'Energia), no cal que la seva delimitació i/o extensió sigui estrictament coincident amb la que aquí s'interessa.

                                                                                                         Igualment es valorarà com a major interès portuari a tenir en compte en la presentació d'altres sol·licituds, l'increment del tràfic marítim, tant si es produeix de forma directa o indirecta, així com els valors mediambientals del projecte.

                                                                                                         Així mateix, les sol·licituds han de reunir els requisits previstos a l'article 84 de l'esmentada norma. Aquesta documentació s'ha de presentar a l'Autoritat Portuària de Barcelona, Servei d'Accés Unificat (SAU), situat a la planta baixa, mòdul Est, de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona. L'horari d'atenció al públic és de 8:30 a 14:30 hores.

                                                                                                         Durant aquell mateix termini i horari es podrà consultar a les oficines del SAU abans indicades el plànol en el qual es grafia la superfície objecte de la nova concessió. Els interessats també poden consultar la documentació a la Seu electrònica (https://seu.portdebarcelona.gob.es).

                                                                                                         Barcelona, 11 d'abril de 2019.
                                                                                                         José Alberto Carbonell Camallonga, director general.

                                                                                                             11/04/2019 - Resolució de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la qual se sotmet a informació pública la sol·licitud presentada per Centro Intermodal de Logística, SA, SME. Exp. 38/2019.
                                                                                                             Centro Intermodal de Logística, SA, SME, ha sol·licitat la concreció de la parcel·la A.24.2 de la ZAL Port (Prat) del port de Barcelona, per a la construcció i explotació d'una nau logística.

                                                                                                             La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l'article 85 del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, perquè, en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de publicació d'aquest anunci al "Butlletí Oficial de l'Estat", els interessats puguin examinar la documentació de què es tracta, que serà a la seva disposició a la Seu electrònica (https://seu.portdebarcelona.gob.es) i a les oficines del Servei d'Accés Unificat (SAU), situat a la planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona (de dilluns a divendres laborables i en horari de 8,30 a 14,30 hores, en aquesta última opció). Les al·legacions es poden presentar presencialment en el SAU o pel registre electrònic.

                                                                                                             Barcelona, 5 d'abril de 2019.- Director general, José Alberto Carbonell.


                                                                                                                 20/03/2019 – Plec de prescripcions particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells en el port de Barcelona.
                                                                                                                 En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, es publica en aquesta Seu electrònica el Plec de prescripcions particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells en el port de Barcelona, aprovat per l’esmentat Consell en la seva sessió de 28 de novembre de 2018.

                                                                                                                 Román Eguinoa, Secretari general
                                                                                                                 Barcelona, 20 de març de 2019


                                                                                                                     27/02/2019 – Sol·licitud de concessió administrativa de Delta Depot Barcelona, SL. Tràmit d’informació pública. Exp. 2018/58.
                                                                                                                     En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 26 de febrer de 2019 s'ha sotmès a tràmit d’informació pública la sol·licitud de Delta Depot Barcelona, SL de concessió per a la instal·lació i explotació d'un servei de dipòsit, neteja i reparació de tota mena de contenidors buits, a l'avinguda de l'Estany (moll Prat) del Port de Barcelona.

                                                                                                                     Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d’aquesta data, la documentació corresponent es troba a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona, en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari abans indicat).

                                                                                                                     Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                     Barcelona, 27 de febrer de 2019


                                                                                                                         27/02/2019 – Sol·licitud de Centro Intermodal de Logística, SA, SME. Tràmit d’informació pública. Exp. 2019/46.
                                                                                                                         En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 26 de febrer de 2019 s'ha sotmès a tràmit d’informació pública la sol·licitud de Centro Intermodal de Logística, SA, SME d’agrupació de les concrecions sobre les parcel·les A.14, A.15 i A.16 i posterior ampliació de la superfície resultant amb les parcel·les A.14b, A.15b i A.16b, de la ZAL Prat del Port de Barcelona, per constituir una única unitat d'explotació.

                                                                                                                         Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d’aquesta data, la documentació corresponent es troba a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona, en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari abans indicat).

                                                                                                                         Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                         Barcelona, 27 de febrer de 2019


                                                                                                                             26/02/2019 – Actualització de les tarifes per seguretat de passatgers i maletes en els creuers turístics al Port de Barcelona. Exp. 2019/049.
                                                                                                                             En compliment del que ha ordenat el Sr. Director General, es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica l’actualització de les tarifes per seguretat de passatgers i maletes en els creuers turístics al Port de Barcelona, aprovades per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 4 de febrer de 2019:

                                                                                                                             Tarifa per seguretat de passatgers aplicable amb efectes a partir del dia 15 de gener de 2019: 0,7170 €/passatger.

                                                                                                                             Com a conseqüència d’aquesta actualització, la nova Tarifa màxima al passatge pel servei d’embarcament i desembarcament de passatgers i ús d’estació marítima serà, amb efectes a partir del dia 15 de gener de 2019, la següent:

                                                                                                                             - Per serveis generals: 2,79 €/passatger.
                                                                                                                             - Per seguretat de passatgers i maletes en règim de creuer: 0,7170 €/passatger.

                                                                                                                             Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                             Barcelona, 26 de febrer de 2019


                                                                                                                                 06/02/2019 – Actualització de les tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al Port de Barcelona.
                                                                                                                                 En compliment del que ha ordenat el Sr. Director General, es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica les tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al Port de Barcelona aplicables a partir del dia 1 de febrer de 2019, aprovades per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 16 de gener de 2019.

                                                                                                                                 Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                 Barcelona, 6 de febrer de 2019


                                                                                                                                     01/02/2019 – Sol·licitud de concessió administrativa presentada per Meroil SA. Tràmit d’informació pública. Exp. 2019/11.
                                                                                                                                     En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE d’1 de febrer de 2019 s'ha sotmès a tràmit d’informació pública la sol·licitud de Meroil, SA de concessió d’una estesa de canonades de connexió de la seva terminal amb el nus de connexió ja existent al moll de l’Energia del port de Barcelona.

                                                                                                                                     Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci al BOE, la documentació corresponent es troba a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona, en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari abans indicat).

                                                                                                                                     Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                     Barcelona, 1 de febrer de 2019


                                                                                                                                         23/01/2019 – Sol·licitud de concessió administrativa presentada per Transports de Barcelona SA. Tràmit d’informació pública. Exp. 2019/09.
                                                                                                                                         En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 22 de gener de 2019 s'ha sotmès a tràmit d’informació pública la sol·licitud de Transports de Barcelona SA (TMB) d'una concessió d’una parcel·la d’uns 16.000 m², aproximadament, per a aparcament d’autobusos urbans de la seva flota a la Ronda del Port, sector 6, del port de Barcelona.

                                                                                                                                         Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte i la documentació corresponents es troben a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona, en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari abans indicat).

                                                                                                                                         Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                         Barcelona, 23 de gener de 2019


                                                                                                                                             16/01/2019 – Sol·licitud de concessió presentada per Delta Depot Barcelona SL. Tràmit de competència de projectes. Exp. 2018/58.
                                                                                                                                             En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 15 de gener de 2019 s'ha sotmès a tràmit de competència de projectes la sol·licitud de Delta Depot Barcelona SL d'una concessió per a la instal·lació i explotació d'un servei de dipòsit, neteja i reparació de tota mena de contenidors buits a l'avinguda de l'Estany del port de Barcelona.

                                                                                                                                             Durant el termini d'un mes a comptar des d'aquesta data, el plànol en el qual es grafia la superfície objecte de la concessió sol·licitada es troba a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona, en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest mateix termini es poden presentar, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial en el Registre General-SAU (en l'horari indicat) altres sol·licituds que tinguin el mateix o diferent objecte que aquella sobre la mateixa parcel·la i que han de reunir els requisits previstos a l'article 84 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                             Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                             Barcelona, 16 de gener de 2019


                                                                                                                                                 27/12/2018. Resolució de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la que es fa públic l'acord adoptat en relació amb l'aprovació de la taxa d'activitat i taxa d'activitat i la taxa per utilització especial de les instal·lacions portuàries i per ajuts a la navegació del plec de prescripcions particulars del servei MARPOL al port de Barcelona. Exp. 260/12.
                                                                                                                                                 En data 28 de novembre de 2018, el Consell d'Administració d'aquest Port va aprovar la taxa d'activitat i la taxa per utilització especial de les instal·lacions portuàries i per ajuts a la navegació del Plec de Prescripcions Particulars del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona, que seran vigents a partir del dia 1 de gener de 2019.


                                                                                                                                                 Román Eguinoa, Secretari General

                                                                                                                                                 Barcelona, 27 de desembre de 2018.


                                                                                                                                                     27/12/2018. Resolució de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la qual es fa públic l'acord adoptat en relació amb l'aprovació de les tarifes del plec de prescripcions particulars del servei MARPOL al port de Barcelona. Exp. 260/12.
                                                                                                                                                     En data 28 de novembre de 2018, el Consell d'Administració d'aquest Port va aprovar l'estructura tarifària, tarifes i tarifes màximes del Plec de Prescripcions Particulars del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona, establint que seran d'aplicació a partir del dia 1 de febrer de 2019.


                                                                                                                                                     Román Eguinoa, Secretari General

                                                                                                                                                     Barcelona, 27 de desembre de 2018.


                                                                                                                                                         27/12/2018. Resolució de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la qual es fa públic l'acord adoptat en relació amb l'aprovació del plec de prescripcions particulars del servei MARPOL al port de Barcelona. Exp. 260/12.
                                                                                                                                                         En compliment de l'acordat pel Consell d'Administració d'aquest Port, en la seva sessió celebrada el dia 28 de novembre d’enguany, es fa pública l'aprovació del Plec de Prescripcions Particulars del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona, l'entrada en vigor del qual serà el dia 1 de juliol de 2019, sense perjudici del relatiu a la taxa d'activitat i la taxa per utilització especial de les instal·lacions portuàries i per ajuts a la navegació previstes, que seran vigents a partir de l'1 de gener de 2019, i del relatiu a l'estructura tarifària, tarifes i tarifes màximes, que seran vigents a partir del dia 1 de febrer de 2019.


                                                                                                                                                         En relació amb el règim transitori d'aplicació, veure la resolució publicada al Butlletí Oficial de l'Estat de 24 de desembre de 2018. (Acord Quart).

                                                                                                                                                         Román Eguinoa, Secretari General

                                                                                                                                                         Barcelona, 27 de desembre de 2018.


                                                                                                                                                             27/12/2018 – Sol·licitud de modificació de concessió administrativa presentada per Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA). Tràmit d’informació pública. Exp. 2018/44.
                                                                                                                                                             En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 24 de desembre de 2018 se sotmet a informació pública la sol·licitud de Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA) de modificació de la seva concessió per a activitats relacionades amb residus MARPOL al moll de l’Energia del port de Barcelona.


                                                                                                                                                             Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, la sol.licitud i el projecte corresponents es troben a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el Servei d’Accés Unificat (SAU, planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari abans indicat).

                                                                                                                                                             Román Eguinoa, Secretari general
                                                                                                                                                             Barcelona, 27 de desembre de 2018


                                                                                                                                                                 19/11/2018 - Modificació de la concessió titularitat de Servicios Recipe TM2, SA. Exp. 155/18.
                                                                                                                                                                 El Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària, en la seva sessió celebrada el dia 31 d'octubre d’enguany, de conformitat amb la proposta de la Direcció i amb l'article 30.5.n) del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, va acordar modificar la concessió de la qual és titular Servicios Recipe TM2, SA, al carrer Y del port de Barcelona, atorgada el 26 d'abril de 2006, ampliant en onze anys (11) la seva vigència i d'acord amb les condicions igualment aprovades.

                                                                                                                                                                 Termini: Fins al 8 de setembre de 2039.

                                                                                                                                                                 Taxes 2018: Per ocupació, 189.455,50 euros. Per activitat, el més gran dels imports següents: a) l'equivalent al 20% de la taxa anual per ocupació de domini públic portuari; b) l'equivalent al 0,84% dels ingressos obtinguts en la concessió.

                                                                                                                                                                 La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                 Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                 Barcelona, 19 de novembre de 2018


                                                                                                                                                                      16/11/2018 - Modificació de la concessió titularitat d’Autoterminal, SA. Exp. 078/16.
                                                                                                                                                                      El Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària, en la seva sessió celebrada el dia 31 d'octubre d’enguany, de conformitat amb la proposta de la Direcció i amb l'article 30.5.n) del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, va acordar ampliar en quatre (4) anys el termini inicial de la concessió d'Autoterminal, SA, al moll Dàrsena Sud i Interior, i modificant les seves condicions en els termes igualment aprovats.

                                                                                                                                                                      Termini: Fins al 17 de juliol de 2029.

                                                                                                                                                                      Taxes 2018: Per ocupació, 1.910.936,40 euros. Per activitat, el més gran dels imports següents: b1) l'equivalent al 20% de la taxa anual per ocupació de domini públic portuari; b2) l'equivalent a 0,04 euros (arrodonit a dos decimals) per vehicle manipulat en la concessió amb origen/destinació Barcelona, més un 4% llevat dels ingressos per conceptes diferents a les tarifes per serveis portuaris.

                                                                                                                                                                      La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

                                                                                                                                                                      Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                      Barcelona, 16 de novembre de 2018


                                                                                                                                                                           19/10/2018 – Sol·licitud de concessió administrativa presentada per RCL Cruises, Ltd.. Tràmit d’informació pública. Exp. 156/18.
                                                                                                                                                                           En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 18 d’octubre de 2018 se sotmet a informació pública la sol·licitud de RCL Cruises, Ltd. d’atorgament d’una concessió per a la construcció i explotació d’una terminal de passatgers d’ús particular en el moll Adossat del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                           Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte i documentació corresponents es troben a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el Servei d’Accés Unificat (SAU, planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari abans indicat).

                                                                                                                                                                           Román Eguinoa, Secretari general
                                                                                                                                                                           Barcelona, 19 d’octubre de 2018


                                                                                                                                                                               08/10/2018 - Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del trànsit marítim portuari al Port de Barcelona: Rectificació d'errors. Exp. 184/17.
                                                                                                                                                                               En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, es publica en aquesta Seu electrònica l'Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del trànsit marítim portuari al port de Barcelona, aprovada per l’esmentat Consell en la seva sessió de 27 de juny de 2018, incorporant la rectificació d'errors aprovada en data 26 de setembre de 2018.

                                                                                                                                                                               Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                               Barcelona, 8 d'octubre de 2018

                                                                                                                                                                                   28/07/2018 – Sol•licitud de concessió presentada per RCL Cruises, Ltd. Tràmit de competència de projectes. Exp. 156/18.
                                                                                                                                                                                   En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 28 de juliol de de 2018 s'ha sotmès al tràmit de competència de projectes la sol•licitud de l’empresa RCL Cruises, Ltd, d’una concessió per a la construcció i l’explotació d’una terminal de passatgers d’ús particular al moll Adossat del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                   Des d'aquesta data i fins el dia 3 de setembre de 2018, inclòs, el plànol en el qual es grafia la superfície objecte de la nova concessió es troba a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest mateix termini es poden presentar, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial en el Registre General-SAU (en l'horari indicat) altres sol•licituds que tinguin el mateix o diferent objecte que aquella sobre la mateixa parcel•la i que han de reunir els requisits previstos a l'article 84 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                   Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                   Barcelona, 28 de juliol de 2018


                                                                                                                                                                                       27-07-2018. Aprovació de la modificació de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes als creuers turístics. Exp. 275/17.
                                                                                                                                                                                       En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració d’aquest Port en data 18 de juliol d’enguany, mitjançant anunci publicat en el BOE de 27 de juliol de 2018, es fa pública l’aprovació de la modificació de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes als creuers turístics, en els conceptes i imports següents:

                                                                                                                                                                                       - Per serveis generals: 2,79 €/passatger.
                                                                                                                                                                                       - Per seguretat de passatgers i maletes en règim de creuer: 0,7201 €/passatger.

                                                                                                                                                                                       El 15 de gener de cada exercici, l’APB actualitzarà la tarifa màxima d’acord al nombre de passatgers de l’any anterior.

                                                                                                                                                                                       (Veure Annex).

                                                                                                                                                                                       El Secretari General, Román Eguinoa.
                                                                                                                                                                                       Barcelona, 27 de juliol de 2018.


                                                                                                                                                                                           27/07/2018 – Sol•licitud de modificació de la concessió de Servicios Recipe TM2, SA. Tràmit d’informació pública. Exp. 155/18.
                                                                                                                                                                                           En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 27 de juliol de 2018 s'ha sotmès a informació pública la sol•licitud de l'empresa Servicios Recipe TM2, SA, de modificació de la seva concessió sobre una parcel.la entre els carrers Y i Z al port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                           Des d'aquesta data i fins el dia 3 de setembre de 2018, inclòs, la documentació corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al•legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                           Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                           Barcelona, 27 de juliol de 2018


                                                                                                                                                                                               04/07/2018 – Aprovació de l’Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del tràfic marítim portuari al port de Barcelona. Exp. 184/17.
                                                                                                                                                                                               En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, es publica en aquesta Seu electrònica l'Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del trànsit marítim portuari al port de Barcelona, aprovada per l’esmentat Consell en la seva sessió de 27 de juny de 2018.

                                                                                                                                                                                               Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                               Barcelona, 4 de juliol de 2018


                                                                                                                                                                                                   12/06/2018 – Sol·licitud de concessió administrativa presentada per MSC Cruises Barcelona Terminal, SL. Tràmit d’informació pública. Exp. 084/18.
                                                                                                                                                                                                   En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 12 de juny de 2018 se sotmet a informació pública la sol·licitud de MSC Cruises Barcelona Terminal, SL d’atorgament d’una concessió per a la construcció i explotació d’una terminal de passatgers d’ús particular en el moll Adossat del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                   Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte i documentació corresponents es troben a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el Servei d’Accés Unificat (SAU, planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari abans indicat).

                                                                                                                                                                                                   Román Eguinoa, Secretari general
                                                                                                                                                                                                   Barcelona, 12 de juny de 2018


                                                                                                                                                                                                       07/06/2018 - Modificació de la normativa del Pla de Qualitat del Port de Barcelona. Exp. 219/17.
                                                                                                                                                                                                       El Consell d’Administració d’aquest Port, en la seva sessió celebrada el dia 30 de maig d’enguany, ha aprovat la modificació de la normativa del Pla de Qualitat del Port de Barcelona, que s’adjunta com a annex, si bé, l’entrada en vigor del compromís de fiabilitat d’entrada, sortida i la definició de l’indicador de mesurament es posposa fins que finalitzin les proves que s’estan realitzant actualment, delegant-se en el Sr. Director General l’aprovació de l’esmentada entrada en vigor.

                                                                                                                                                                                                       Román Eguinoa, Secretari general
                                                                                                                                                                                                       Barcelona, 7 de juny de 2018

                                                                                                                                                                                                           06/06/2018 - Relació de proveïdors locals de combustible per a ús marítim.
                                                                                                                                                                                                           En compliment del que disposa l’art. 10.5.a) del Reial decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es fixen les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos liquats del petroli, es regula l’ús de determinats biocarburants i el contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim, es publica a continuació la relació actualitzada de proveïdors locals de combustible per a ús marítim autoritzats en l'àmbit de la zona de servei del Port de Barcelona i pel que fa al subministrament mitjançant gavarra:

                                                                                                                                                                                                           •Boluda Tankers, SA: Vaixells SPABUNKER VEINTIUNO, SPABUNKER 30 i SPABUNKER CUARENTAYUNO (aquest darrer en servei per a Península Petroleum).

                                                                                                                                                                                                           •Boteros Amarradores de Tarragona, S.L.: Vaixell ERREGAIA.

                                                                                                                                                                                                           •Channel Bunker Services SAS: Vaixell FLORENCE B (actualment no presta servei).

                                                                                                                                                                                                           •Mureloil SA: Vaixell BAHIA UNO (fora de servei temporalment).

                                                                                                                                                                                                           •Península Petroleum, SL: Vaixells ALLIANCE SPIRIT (fora de servei) i PATAGONIA 100 (fora de servei temporalment per inspeccions i reparació).

                                                                                                                                                                                                           •Suardíaz Servicios Marítimos de Barcelona, SL: Vaixell GREENOIL.

                                                                                                                                                                                                           Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                           Barcelona, 6 de juny de 2018


                                                                                                                                                                                                                08/05/2018 - Relació de proveïdors locals de combustible per a ús marítim.
                                                                                                                                                                                                                En compliment del que disposa l’art. 10.5.a) del Reial decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es fixen les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos liquats del petroli, es regula l’ús de determinats biocarburants i el contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim, es publica a continuació la relació actualitzada de proveïdors locals de combustible per a ús marítim autoritzats, en l'àmbit de la zona de servei del Port de Barcelona i pel que fa al subministrament mitjançant gavarra:

                                                                                                                                                                                                                Boluda Tankers, SA - Vaixells: SPABUNKER VEINTIUNO; SPABUNKER 30 i SPABUNKER CUARENTAYUNO (aquest darrer en servei per a Península Petroleum).
                                                                                                                                                                                                                Suardíaz Servicios Marítimos de Barcelona, SL - Vaixell: GREENOIL (fora de servei temporalment per inspeccions i reparació).
                                                                                                                                                                                                                Península Petroleum, SL - Vaixells: ALLIANCE SPIRIT (actualment fora de servei) i PATAGONIA 100 (fora de servei temporalment per inspeccions i reparació).
                                                                                                                                                                                                                Channel Bunker Services SAS – Vaixell: FLORENCE B (actualment no presta servei).
                                                                                                                                                                                                                Mureloil SA - Vaixell: BAHIA UNO.

                                                                                                                                                                                                                Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                Barcelona, 8 de maig de 2018


                                                                                                                                                                                                                     08/05/2018 – Sol·licitud d'ampliació del termini de la concessió de Compañía Logística de Hidrocarburos, SA. Tràmit d'informació pública. Exp. 078/18.
                                                                                                                                                                                                                     En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 8 de maig de 2018 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud de l'empresa Compañía Logística de Hidrocarburos, SA d'ampliació del termini de la seva concessió en el Port de Barcelona, a l'empara del que preveu la disposició transitòria desena del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                                                     Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, els projectes corresponents es trobaran a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                     Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                     Barcelona, 8 de maig de 2018


                                                                                                                                                                                                                         03/05/2018 – Sol·licitud de concessió presentada per MSC Cruises Barcelona Terminal SL. Tràmit de competència de projectes. Exp. 84/18.
                                                                                                                                                                                                                         En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 3 de maig de 2018 s'ha sotmès al tràmit de competència de projectes la sol·licitud de MSC Cruises Barcelona Terminal SL d'una concessió per a la construcció i explotació d'una terminal de passatgers d'ús particular al moll Adossat del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                         Durant el termini d'un mes a comptar des d'aquesta data, el plànol en el qual es grafia la superfície objecte de la nova concessió es troba a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest mateix termini es poden presentar, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial en el Registre General-SAU (en l'horari indicat) altres sol·licituds que tinguin el mateix o diferent objecte que aquella sobre la mateixa parcel·la i que han de reunir els requisits previstos a l'article 84 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                                                         Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                         Barcelona, 3 de maig de 2018


                                                                                                                                                                                                                             10/04/2018 – Sol·licitud de concessió administrativa presentada per Balearia Eurolíneas Marítimas, SA. Tràmit d'informació pública. Exp. 040/18.
                                                                                                                                                                                                                             En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 10 d’abril de 2018, se sotmet a informació pública la sol·licitud de Balearia Eurolíneas Marítimas, SA d’atorgament d’una concessió per a l'adequació i explotació d’una terminal de passatgers d’ús particular i un aparcament en el moll Adossat del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                             Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte i documentació corresponent es troben a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el Servei d’Accés Unificat (SAU, planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari abans indicat).

                                                                                                                                                                                                                             Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                             Barcelona, 10 d’abril de 2018.


                                                                                                                                                                                                                                 27/02/2018 – Sol·licitud de concessió presentada per Balearia Eurolíneas Marítimas SA. Tràmit de competència de projectes. Exp. 40/18.
                                                                                                                                                                                                                                 En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 27 de febrer de 2018 s'ha sotmès al tràmit de competència de projectes la sol·licitud de Balearia Eurolíneas Marítimas SA d'una concessió per a l'adequació i explotació d'una terminal de passatgers d'ús particular i un aparcament al moll Adossat del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                 Durant el termini d'un mes a comptar des d'aquesta data, el plànol en el qual es grafia la superfície objecte de la nova concessió es troba a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest mateix termini es poden presentar, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial en el Registre General-SAU (en l'horari indicat) altres sol·licituds que tinguin el mateix o diferent objecte que aquella sobre la mateixa parcel·la i que han de reunir els requisits previstos a l'article 84 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                                                                 Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                 Barcelona, 27 de febrer de 2018


                                                                                                                                                                                                                                     31-01-2018 - Relació de proveïdors locals de combustible per a ús marítim.
                                                                                                                                                                                                                                     En compliment del que disposa l’art. 10.5.a) del Reial decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es fixen les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos liquats del petroli, es regula l’ús de determinats biocarburants i el contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim, es publica a continuació la relació actualitzada de proveïdors locals de combustible per a ús marítim, en l'àmbit de la zona de servei del Port de Barcelona i pel que fa al subministrament mitjançant gavarra:

                                                                                                                                                                                                                                     Boluda Tankers, SA - Vaixells: SPABUNKER CUARENTAYUNO; SPABUNKER VEINTIUNO.
                                                                                                                                                                                                                                     Suardíaz Servicios Marítimos de Barcelona, SL - Vaixell: GREENOIL.
                                                                                                                                                                                                                                     Península Petroleum, SL - Vaixells: ALLIANCE SPIRIT (actualment fora de servei); PATAGONIA 100.
                                                                                                                                                                                                                                     Channel Bunker Services SAS – Vaixell: FLORENCE B

                                                                                                                                                                                                                                     Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                     Barcelona, 31 de gener de 2018


                                                                                                                                                                                                                                          15/01/2018 - Procediment de gestió d'avisos i primeres mesures preventives davant d'una situació d'alerta meteorològica.
                                                                                                                                                                                                                                          En sessió de 14 de desembre de 2017 el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona ha aprovat la modificació del Procediment de gestió d'avisos i primeres mesures preventives davant d'una situació d'alerta meteorològica (P-GMA-0-AVISAM) que pot descarregar-se mitjançant l'enllaç següent.

                                                                                                                                                                                                                                          Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                          Barcelona, 15 de gener de 2018

                                                                                                                                                                                                                                              27/12/2017 – Ordenança reguladora de l’ordenació i coordinació del tràfic marítim portuari al Port de Barcelona. Tràmit d’informació pública. Exp. 184/17.
                                                                                                                                                                                                                                              En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de data 23 de desembre de 2017 s'ha sotmès a informació pública l’Ordenança reguladora de l’ordenació i coordinació del tràfic marítim portuari al Port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                              Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el document corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                              Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                              Barcelona, 27 de desembre de 2017


                                                                                                                                                                                                                                                  13/11/2017 – Sol·licitud de concessió formulada per Ergransa, SA. Tràmit d'informació pública. Exp. 235/17.
                                                                                                                                                                                                                                                  En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE d’11 de novembre de 2017 se sotmet a informació pública la sol·licitud d’Ergransa, SA d’atorgament d’una concessió per a l'explotació d'una terminal marítima per a la manipulació de granels sòlids mitjançant canonades i instal·lació especial al moll Contradic del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                  Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte i documentació corresponents es troben a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el Servei d’Accés Unificat (SAU, planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari abans indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                  Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                  Barcelona, 13 de novembre de 2017.


                                                                                                                                                                                                                                                      09/10/2017 – Sol·licitud de concessió presentada per Ergransa SA. Tràmit de competència de projectes. Exp. 235/17.
                                                                                                                                                                                                                                                      En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 7 d’octubre de 2017 s'ha sotmès al tràmit de competència de projectes la sol·licitud d’Ergransa SA d'una concessió per a l'explotació d'una terminal marítima per a la manipulació de granels sòlids mitjançant canonades i instal·lació especial al moll Contradic del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                      Durant el termini d'un mes a comptar des d'aquesta data, el plànol corresponent a la parcel·la es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest mateix termini es poden presentar, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial en el Registre General-SAU (en l'horari indicat) altres sol·licituds que tinguin el mateix o diferent objecte que aquella sobre la mateixa parcel·la i que han de reunir els requisits previstos a l'article 84 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                                                                                      Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                      Barcelona, 9 d’octubre de 2017


                                                                                                                                                                                                                                                          04/10/2017 – Sol·licitud de concessió formulada per Decal España, SAU. Tràmit d'informació pública. Exp. 207/17.
                                                                                                                                                                                                                                                          En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 3 d’octubre de 2017 se sotmet a informació pública la sol·licitud de Decal España SAU d’atorgament d’una concessió destinada a manipulació de granels líquids mitjançant canonades en el moll de l’Energia del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                          Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte i documentació corresponents es troben a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el Servei d’Accés Unificat (SAU, planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari abans indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                          Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                          Barcelona, 4 d’octubre de 2017.


                                                                                                                                                                                                                                                              02/10/2017 – Tramitació de la modificació del nou Pla de Qualitat del Port de Barcelona per al desenvolupament eficient dels processos logístics portuaris. Exp. 219/17.
                                                                                                                                                                                                                                                              En data 19 de setembre de 2017 el Director General ha iniciat expedient per modificar el “Nou Pla de Qualitat del Port de Barcelona per al desenvolupament eficient dels processos logístics portuaris”.

                                                                                                                                                                                                                                                              Mitjançant anunci publicat en el BOE de 30 de setembre de 2017 s'ha sotmès a informació pública la modificació del Pla de Qualitat del Port de Barcelona per al desenvolupament eficient dels processos logístics portuaris.

                                                                                                                                                                                                                                                              Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, els interessats poden presentar al·legacions presencialment a les oficines del Servei d'Accés Unificat (SAU), situat en planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll Barcelona (de dilluns a divendres laborables i en horari de 8:30 a 14:30 hores) o pel registre electrònic.

                                                                                                                                                                                                                                                              Román Eguinoa, Secretari General
                                                                                                                                                                                                                                                              Barcelona, 2 d'octubre de 2017


                                                                                                                                                                                                                                                                  29/09/2017 – Adjudicació de places en les zones d’aparcament de camions portacontenidors. Exp. 172/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                  En data 27 de setembre de 2017, mitjançat resolució relativa a l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació en règim de pupil·latge de places d’aparcament per a camions portacontenidors, el president ha resolt:

                                                                                                                                                                                                                                                                  PRIMER.- EXTINGIR les autoritzacions d’ocupació de plaça d’aparcament de camions portacontenidors atorgades el dia 1 de juliol de 2016, així com les atorgades amb posterioritat de manera directa. Es relacionen als annexos A i B.

                                                                                                                                                                                                                                                                  SEGON.- ATORGAR a cada una de les persones relacionades en la llista que s'adjunta com a annex C, una autorització per ocupar cada plaça d'aparcament que se'ls assigna en l'esmentada llista amb la concreta tractora que es reflecteix en la llista. Per tant cada persona tindrà tantes autoritzacions com places assignades en la llista i cada plaça haurà de ser ocupada amb el concret vehicle assenyalat per a ella en la llista.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Les autoritzacions es regeixen pel disposat al Plec regulador del règim de les zones per a aparcaments de camions portacontenidors de l'Autoritat Portuària de Barcelona, aprovat el 28 de setembre de 2011.

                                                                                                                                                                                                                                                                  La vigència de les autoritzacions és de l’1 d’octubre de 2017 fins l’1 de setembre del 2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Es publica la relació d'autoritzacions atorgades d'acord amb el sorteig celebrat en data 19 de setembre de 2017 (Annex C).

                                                                                                                                                                                                                                                                  Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                  Barcelona, 29 de setembre de 2017.


                                                                                                                                                                                                                                                                      15/09/2017 - Sorteig per a l'adjudicació de places a les zones d'aparcament de camions portacontenidors. Exp. 172/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                      En data 12 de setembre de 2017 el president ha resolt aprovar els llistats definitius d'admesos i no admesos al sorteig per adjudicar autoritzacions d'ocupació de places lliures a les zones d'aparcament de camions portacontenidors al Port de Barcelona. El sorteig tindrà lloc el dia 19 de setembre de 2017 a les 13:30 hores.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Tal com s'indica en les bases del sorteig, l'acte no serà públic, i el seu resultat es publicarà en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Els llistats d'admesos i no admesos es poden consultar als fitxers adjunts.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                      Barcelona, 15 de setembre de 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                          12/09/2017 - Relació de proveïdors locals de combustible per a ús marítim.
                                                                                                                                                                                                                                                                          En compliment del que disposa l’art. 10.5.a) del Reial decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es fixen les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos liquats del petroli, es regula l’ús de determinats biocarburants i el contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim, es publica a continuació la relació actualitzada de proveïdors locals de combustible per a ús marítim, en l'àmbit de la zona de servei del Port de Barcelona i pel que fa al subministrament mitjançant gavarra:

                                                                                                                                                                                                                                                                          Boluda Tankers, SA - Vaixells: SPABUNKER CUARENTAYUNO; SPABUNKER VEINTIUNO.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Suardíaz Servicios Marítimos de Barcelona, SL - Vaixell: GREENOIL.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Península Petroleum, SL - Vaixells: ALLIANCE SPIRIT; PATAGONIA 100 (actualment no en servei).

                                                                                                                                                                                                                                                                          Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                          Barcelona, 12 de setembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                               07/08/2017 – Sol·licitud de concessió presentada per Decal España, SAU. Tràmit de competència de projectes. Exp. 207/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                               En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 05 d’agost de 2017 s'ha sotmès al tràmit de competència de projectes la sol·licitud de Decal España, SAU d’una concessió en el moll de l’Energia del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Durant el termini a comptar des d'aquesta data i fins el 15 de setembre de 2017, el plànol corresponent a la parcel.la es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                               Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                               Barcelona, 07 d’agost de 2017


                                                                                                                                                                                                                                                                                   07/08/2017 – Sol·licitud d'ampliació del termini de la concessió d’Ergransa, SA. Tràmit d'informació pública. Exp. 202/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                   En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 05 d’agost de 2017 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud d’Ergransa, SA d'ampliació del termini de la seva concessió en el moll Contradic del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Durant el termini a comptar des d'aquesta data i fins el 15 de setembre de 2017, la documentació corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Barcelona, 07 d’agost de 2017


                                                                                                                                                                                                                                                                                       02/08/2017 – Sol·licitud d'ampliació del termini de la concessió de Terminales Portuarias, SL. Tràmit d'informació pública. Exp. 199/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 29 de juliol de 2017 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud de Terminales Portuarias, SL d'ampliació del termini de la seva concessió en el moll de l’Energia del Port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, la documentació corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Barcelona, 02 d’agost de 2017


                                                                                                                                                                                                                                                                                           10/07/2017 – Sol·licitud d'ampliació del termini de la concessió de Muelles y Espacios Portuarios, SA. Tràmit d'informació pública. Exp. 030/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 8 de juliol de 2017 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud del Muelles y Espacios Portuarios, SA d'ampliació del termini de la seva concessió en el Port de Barcelona, a l'empara del que preveu la disposició transitòria desena del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Barcelona, 10 de juliol de 2017


                                                                                                                                                                                                                                                                                               10/07/2017 – Ordenança reguladora de l’ordenació i coordinació del tràfic marítim portuari al Port de Barcelona. Tràmit d’informació pública. Exp. 184/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de data 8 de juliol de 2017 s'ha sotmès a informació pública l’Ordenança reguladora de l’ordenació i coordinació del tràfic marítim portuari al Port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el document corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Barcelona, 10 de juliol de 2017


                                                                                                                                                                                                                                                                                                   19/06/2017 – Sol·licitud d'ampliació del termini de la concessió d’Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA. Tràmit d'informació pública. Exp. 170/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de data 19 de juny de 2017 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud d’Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA d'ampliació del termini de la seva concessió, a l'empara del que preveu la disposició transitòria desena del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Barcelona, 19 de juny de 2017


                                                                                                                                                                                                                                                                                                       14/06/2017 – Sol·licitud de modificació de la concessió atorgada a Galp Energía España, SAU. Exp. 171/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de data 13 de juny de 2017 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud de Galp Energía España, SAU de modificació de la concessió de la qual és titular per a la remodelació i explotació d’una estació de servei i negocis accessoris al carrer Y del Port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, la documentació corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Barcelona, 14 de juny de 2017


                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12/06/2017 Modificació del plec que regula l'activitat d'aprovisionament de creuers al Port de Barcelona. Exp. 173/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           En compliment de la resolució del director general de l’Autoritat Portuària de Barcelona de data 9 de juny, se sotmet a informació pública la proposta de modificació del Plec que regula l’activitat l’aprovisionament de creuers en el Port de Barcelona. Durant el termini de 30 dies es podrà presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d’aquesta mateixa Seu electrònica (https://seu.portdebarcelona.gob.es), bé en forma presencial al Registre General-SAU (planta baixa, mòdul Est de l’edifici World Trade Center del moll de Barcelona, en horari de 8.30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           La proposta de modificació del Plec que regula l’activitat l’aprovisionament de creuers en el Port de Barcelona consisteix en:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           “Apartat 7.2.- S’estableix, com a mitjans materials mínims per a l’operativa d’aprovisionament d’un vaixell, els següents:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1fork-lift de 6 TN o similar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1 transpalé elèctric.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           En relació amb els mitjans materials utilitzats per a la prestació del servei, sempre que els mateixos hagin de circular per vials públics pels seus propis mitjans, inclosos els vials públics portuaris, hauran de disposar de la corresponent matrícula i permís de circulació.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Barcelona, 12 de juny de 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                09/06/2017 - Sorteig per a l’atorgament d'autoritzacions d'ocupació en règim de pupil·latge de places en les zones destinades per l'APB a aparcament de camions portacontenidors. Exp. 172/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Es fa pública la convocatòria aprovada pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona en data 7 de juny de 2017, d'un sorteig per a l’atorgament d'autoritzacions d'ocupació en règim de pupil·latge de les places de les zones destinades per l'APB a aparcament de camions portacontenidors, amb subjecció a les bases que s'adjunten.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Barcelona, 9 de juny de 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    05/04/2017 – Sol·licitud de modificació de la concessió atorgada a l'Ajuntament de Barcelona al port de Barcelona. Exp. 101/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 4 d’abril de 2017 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud de l’Ajuntament de Barcelona d'ampliació del termini de la concessió de la qual és titular sobre els terrenys dels antics Banys de Sant Sebastià del port de Barcelona, destinada a explotació d'un complex esportiu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, la documentació corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Barcelona, 5 d’abril de 2017


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        01/03/2017 – Sol·licitud d'ampliació del termini de la concessió del Reial Club Nàutic de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 029/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 28 de febrer de 2017 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud del Reial Club Nàutic de Barcelona d'ampliació del termini de la seva concessió en el Port de Barcelona, a l'empara del que preveu la disposició transitòria desena del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat - SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Barcelona, 1 de març de 2017


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            02/01/2017 – Sol·licitud d'ampliació del termini de la concessió del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 366/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 31 de desembre de 2016 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud del Consorci de la Zona Franca de Barcelona d'ampliació del termini de la seva concessió en el Port de Barcelona, a l'empara del que preveu la disposició transitòria desena del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Barcelona, 2 de gener de 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/12/2016 - Sol·licitud de modificació de la concessió atorgada a Terminal Catalunya, SA (U) a la carretera de Circumval·lació, Tram V, del port de Barcelona. Exp. 364/16.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                En compliment del que ha acordat el Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de ... se sotmet a informació pública la sol·licitud de modificació de la concessió de la qual és titular Terminal Catalunya, SA (U) a la carretera de Circumval·lació, Tram V (Can Tunis) del port de Barcelona, amb motiu de la cessió temporal d'ús parcial de superfície per prestar serveis d'estacionament de plataformes i camions tractors, sense modificació de la superfície actual ni termini concessional.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Durant el termini de vint dies hàbils, a comptar des d'aquesta data, la documentació corresponent es troba a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el Servei d'Accés Unificat (SAU, planta baixa de l'edifici Est del World Trade Center Barcelona, moll Barcelona, s/n, en horari de 8,30 a 14,30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini poden presentar-se al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial en el Registre General-SAU (en l'horari abans indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Barcelona, 29 de desembre del 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    16/12/2016 - Sol·licitud de concessió formulada per Saybolt España, SAU. Tràmit d'informació pública. Exp. 352/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 16 de desembre de 2016 se sotmet a informació pública la sol·licitud de Saybolt España SAU d’atorgament d’una concessió destinada a laboratori d'assaig de mostres, emmagatzematge, oficina i aparcament al carrer Y del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte i documentació corresponents es troben a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el Servei d’Accés Unificat (SAU, planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari abans indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Barcelona, 16 de desembre de 2016.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        29-09-2016 - Concreció de supòsits i quanties per a l’exercici de la potestat sancionadora. Exp. 294/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        En data 28 de setembre de 2016 el Consell d’Administració ha acordat aprovar la incorporació al Catàleg d'infraccions administratives de tres supòsits de conductes subsumibles en les infraccions tipificades en els articles 306 i següents de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, així com la quantia de les multes amb les que poden ser sancionades. Aquests nous supòsits entraran en vigor passats 20 dies des de la seva publicació en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Barcelona, 29 de setembre de 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            16/09/2016 – Sol·licitud d'Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA de modificació de la seva concessió en el moll de l'Energia del Port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 270/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 15 de setembre de 2016 se sotmet a informació pública la sol·licitud d'Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA de modificació de la seva concessió en el moll de l'Energia del Port de Barcelona, amb la finalitat d'instal·lar-hi dos nous tancs de 750 m3 de capacitat cadascun i un carregador terrestre.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte corresponent es troba a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Barcelona, 16 de setembre de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28/07/2016 – Atorgament d'una llicència a Blue Mar Ferri Rapid, SL. Exp. 123/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 31 de març d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.s) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va acordar atorgar a Blue Mar Ferri Rapid, SL (B-664277141), una llicència d'autoprestació per al desenvolupament del servei portuari al passatge en règim de transport a l'estació marítima Drassanes, amb subjecció al plec igualment aprovat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     28/07/2016 – Aprovació de concreció d'una parcel·la de la concessió de Centro Intermodal de Logística, SA. Exp. 098/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 31 de març d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va aprovar la concreció de concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA (CILSA) sobre la parcel·la A.35.2 de la zona d'activitats logístiques, en les condicions igualment aprovades.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/07/2016 – Modificació substancial de la concessió de Lavaderos de Cisternas, SA. Exp. 054/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 31 de març d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va aprovar la modificació de la concessió de Lavaderos de Cisternas, SA (LACISA), amb les característiques principals següents:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Modificació de l'objecte: construcció i explotació d'unes instal·lacions per al rentat interior, dipòsit, inspecció i reparació de vehicles cisterna i de contenidors cisterna.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ampliació del termini: fins al 30 de juny de 2024.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Subjecció al plec de prescripcions tècniques al projecte bàsic i d'execució d'edificació industrial, presentat el gener de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               28/07/2016 – Unificació de les concessions del Club Natació Barcelona. Exp. 032/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 31 de març d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) i s) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va aprovar la unificació de les dues concessions titularitat del Club Natació Barcelona, situades al passeig Joan de Borbó, atorgades en dates 20 de febrer de 1967 i 25 de juny de 1997, i que es durà a terme d'acord amb el plec de condicions igualment aprovat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28/07/2016 – Pròrroga del termini de la concessió de Portcemen, SA. Exp. RCSG 032/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 27 de gener d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va acordar modificar el termini de la concessió titularitat de PORTCEMEN, SA al moll del Contradic, prorrogant-lo en 10 anys, que finalitzarà l'1 de gener de 2031, i autoritzar l'execució de les obres de millora de les seves instal·lacions, amb subjecció a les condicions igualment aprovades.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/07/2016 – Atorgament d'una concessió a Cargill SLU. Exp. RCSG 034/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 27 de gener d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va acordar atorgar a l'empresa CARGILL, S.L.U. una concessió administrativa per ocupar una superfície al moll Álvarez de la Campa, per a l'explotació d'una planta de molturació de llavors oleaginoses i, complementàriament a aquesta activitat principal, la manipulació d'altres granels titularitat del concessionari, amb subjecció al plec de condicions igualment aprovat i les característiques principals de la qual són:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Superfície total: 50.030 m², en dues fases.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Termini: 20 anys, prorrogable.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Taxes (2016): D'ocupació: 675.423,15 euros (1a fase), 787.149,06 euros (2a fase). D'activitat: l'import més gran entre el 20% de la taxa d'ocupació o 0,17 euros per tona de fava de soja descarregada en la concessió.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/07/2016 – Atorgament d'una concessió a Barcelona Container Depot Service, SL. Exp. RCSG 029/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 27 de gener d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va acordar atorgar a Barcelona Container Depot Service, SL una concessió per a l'ocupació d'una parcel·la de 132.064 m² i les diferents instal·lacions en ella existents, situades a la Ronda del Port-Tram V del Port de Barcelona, destinada a la instal·lació i explotació d'un servei de dipòsit i reparació de contenidors buits i amb subjecció al seu plec de condicions, modificat en data 24 de febrer de 2016. Les característiques principals són les següents:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Termini: 15 anys, prorrogable.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Taxes (2016): D'ocupació: 690.455,46 euros. D'activitat: el més gran entre 3,32 euros per cada contenidor o 20 % de la taxa d'ocupació.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26/07/2016 – Aprovació del Plec de condicions particulars per a la prestació del servei comercial d'aprovisionament de creuers turístics al Port de Barcelona. Exp. 246/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració en sessió de 20 de juliol de 2016, se sotmet a informació pública el Plec de condicions particulars del servei comercial d'aprovisionament de creuers turístics al Port de Barcelona, que ha estat aprovat amb caràcter provisional en la mateixa sessió. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el Plec aprovat provisionalment es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona, en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Barcelona, 26 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       12/07/2016 – Adjudicació de places en les zones d’aparcament de camions portacontenidors. Exp. 133/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       En compliment de la Resolució del president de l’Autoritat Portuària de Barcelona de data 29 de juny de 2016, relativa a l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació en règim de pupil·latge de places d’aparcament per a camions portacontenidors, es publica la relació d'autoritzacions atorgades d'acord amb el sorteig celebrat en data 1 de juny de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Barcelona, 12 de juliol de 2016.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           27/06/2016 – Sol·licitud de Grimaldi Terminal Barcelona, SA d'ampliació del termini de la seva concessió en el Port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 131/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 25 de juny de 2016 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud de Grimaldi Terminal Barcelona, SA d'ampliació del termini de la seva concessió en el Port de Barcelona. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Barcelona, 27 de juny de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               23/06/2016 – Sol·licitud de la Confraria de Pescadors de Barcelona d'atorgament d'una concessió per a l'explotació d'una fàbrica de gel en el moll de Balears del Port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 235/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 22 de juny de 2016 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud de la Confraria de Pescadors de Barcelona d'atorgament d'una concessió per a l'explotació d'una fàbrica de gel en el moll de Balears del Port de Barcelona. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es poden presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Barcelona, 23 de juny de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/06/2016 – Sol·licitud de Terminales Químicos, SA (Terquimsa) i Terminales Portuarios, SL (Tepsa) d'atorgament d'una concessió per a la instal·lació i explotació d'un carregador ferroviari per a la recepció i reexpedició de productes líquids al moll de l'Energia del Port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 218/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 21 de juny de 2016 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud de Terminales Químicos, SA (Terquimsa) i Terminales Portuarios, SL (Tepsa) d'atorgament d'una concessió per a la instal·lació i explotació d'un carregador ferroviari per a la recepció i reexpedició de productes líquids d'ambdues societats al moll de l'Energia del Port de Barcelona. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Barcelona, 22 de juny de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       27/05/2016 – Sorteig per a l’adjudicació de places a les zones d’aparcament de camions portacontenidors. Exp. 133/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       En data 20 de maig de 2016 el president ha resolt aprovar els llistats definitius d’admesos i no admesos al sorteig per adjudicar autoritzacions d’ocupació de places lliures a les zones d’aparcament de camions portacontenidors al Port de Barcelona. El sorteig tindrà lloc el dia 1 de juny de 2016 a les 13:30 hores.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tal com s’indica en les bases del sorteig, l’acte no serà públic, i el seu resultat es publicarà en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Els llistats d’admesos i no admesos es poden consultar mitjançant els enllaços següents.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Barcelona, 27 de maig de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           18/05/2016 – Sol·licitud d'Aspro Ocio, SA d'ampliació del termini de la seva concessió en el Port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 159/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 17 de maig de 2016 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'Aspro Ocio, SA d'ampliació del termini de la seva concessió en el Port de Barcelona, a l'empara del que preveu la disposició transitòria desena del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, la sol·licitud corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Barcelona, 18 de maig de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               29/04/2016 – Sol·licitud de Galp Energía España, SA d'atorgament d'una concessió per a la instal·lació i explotació d'una estació de servei i negocis accessoris al carrer Y del Port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 120/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 29 d'abril de 2016 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud de Galp Energía España, SA d'atorgament d'una concessió per a la instal·lació i explotació d'una estació de servei i negocis accessoris al carrer Y del Port de Barcelona. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Barcelona, 29 d'abril de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   18/04/2016 – Sol·licitud d'ampliació del termini de la concessió d'Autoterminal, SA. Tràmit d'informació pública. Exp. 078/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 16 d'abril de 2016 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud de Autoterminal, SA d'ampliació del termini de la seva concessió en el Port de Barcelona, a l'empara del que preveu la disposició transitòria desena del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Barcelona, 18 d'abril de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       18/04/2016 – Sol·licitud d'ampliació del termini de la concessió de Marina Port Vell, SAU. Tràmit d'informació pública. Exp. 077/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 16 d'abril de 2016 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud de Marina Port Vell, SAU d'ampliació del termini de la seva concessió en el Port de Barcelona, a l'empara del que preveu la disposició transitòria desena del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, la sol·licitud corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Barcelona, 18 d'abril de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           05/04/2016 Sorteig d'autoritzacions per a ocupació de places en zones que l'APB destina a aparcament per a camions portacontenidors.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Es fa pública la convocatòria del sorteig d'autoritzacions d'ocupació de places d'aparcament en zones destinades a aparcament de camions portacontenidors (expedient 133/2016).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               23/03/2016 – Sol·licitud de concessió administrativa presentada per Galp Energía España SA. Tràmit de competència de projectes. Exp. 120/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 23 de març de 2016 s'ha sotmès a tràmit de competència de projectes la sol·licitud de Galp Energía España SA d'atorgament d'una concessió administrativa per a la instal·lació i explotació d'una estació de servei i negocis accessoris al carrer Y del Port de Barcelona. Durant el termini d'un mes a comptar des d'aquesta data, el plànol corresponent es troba a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona, en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest mateix termini es poden presentar altres sol·licituds que tinguin el mateix o diferent objecte que aquella sobre la mateixa parcel·la, bé a través del registre electrònic d'aquesta Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Barcelona, 23 de març de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/02/2016 – Sol·licitud de modificació de la concessió de Lavadero de Cisternas, SA. Tràmit d'informació pública. Exp. 054/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 20 de febrer de 2016 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud de modificació de la concessió de Lavadero de Cisternas, SA en el Port de Barcelona. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Barcelona, 22 de febrer de 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       08/02/2016 - Unificació de les concessions titularitat del Club Natació Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 032/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 6 de febrer de 2016 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'unificació de les concessions del Club Natació Barcelona en el Port de Barcelona. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el plànol amb les parcel·les de què es tracta es troba a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en les oficines del Servei d’Accés Unificat (SAU) situat a la planta baixa del mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona, en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables. Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Barcelona, 8 de febrer de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           08/02/2016 - Anunci de l'Autoritat Portuària de Barcelona sobre notificació relativa a la situació en què es troben diferents vehicles dins de la zona de servei del port de Barcelona.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                07/12/2015 - Calendari d'execució d'actuacions d'adaptació d'interseccions ferroviàries al Port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                En compliment del disposat pel sr. Director General es fa públic el calendari d'execució d'actuacions d'adaptació d'interseccions ferroviàries previstes en l'Estudi d'interseccions de les xarxes viària i ferroviària al Port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Barcelona, 7 de desembre de 2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    04/12/2015 – Expedient de modificació del Plec de condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona. Exp. 231/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    En compliment de la resolució del Sr. Director General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de 4 de novembre de 2015 es publica en aquesta Seu electrònica que s'està tramitant expedient per a la modificació del Plec de condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona (Expedient 231/15).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia d'avui se sotmet a informació pública la proposta de modificació de l'esmentat Plec. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta publicació els interessats poden formular al·legacions en la forma indicada en l'anunci.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    La modificació proposada afecta nou de les condicions del Plec. S'ha de tenir en compte que la implementació de la modificació proposada requerirà prèviament el desenvolupament dels corresponents procediments telemàtics.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    S'adjunta la proposta de modificació i l'anunci en el BOP de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Barcelona, 4 de desembre de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        01/12/2015 – Sol·licitud de concessió formulada per Cargill SLU. Tràmit d'informació pública. Exp. RCSG 34/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 30 de novembre de 2015 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud de concessió formulada per Cargill SLU en el Port de Barcelona. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Barcelona, 1 de desembre de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            26/10/2015 – Sol·licitud de concessió formulada per Barcelona Container Depot Service SL. Tràmit d'informació pública. Exp. RCSG 029/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 24 d’octubre de 2015 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud de concessió formulada per Barcelona Container Depot Service SL en el Port de Barcelona. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Barcelona, 26 d'octubre de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                20/10/2015 – Sol·licitud de concessió administrativa presentada per Cargill SLU. Tràmit de competència de projectes. Exp. RCSG 034/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 19 d'octubre de 2015 s'ha sotmès a tràmit de competència de projectes la sol·licitud de Cargill SLU d'atorgament d'una concessió per a l'explotació d'una planta de transformació o instal·lació industrial no oberta al tràfic comercial general, al moll Álvarez de la Campa del Port de Barcelona. Durant el termini d'un mes a comptar des d'aquesta data, el plànol on es grafia la superfície objecte de la concessió es troba a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona, en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest mateix termini es poden presentar altres sol·licituds amb el mateix o diferent objecte que aquella, sobre la mateixa parcel·la, bé a través del registre electrònic d'aquesta Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Barcelona, 20 d'octubre de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    15/10/2015 – Sol·licitud de pròrroga del termini de la concessió de Portcemen, SA. Tràmit d'informació pública. Exp. RCSG 032/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 14 d’octubre de 2015 s'ha sotmès a informació pública la sol•licitud de pròrroga del termini de la concessió de Portcemen, SA en el Port de Barcelona. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al.legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Barcelona, 15 d'octubre de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15/10/2015 – Sol·licitud d’ampliació de l’objecte i del termini de la concessió de Lavadero de Cisternas, SA. Tràmit d'informació pública. Exp. RCSG 031/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 14 d’octubre de 2015 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud d’ampliació de l’objecte i del termini de la concessió de Lavadero de Cisternas, SA en el Port de Barcelona. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al.legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Barcelona, 15 d'octubre de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            01/10/2015 - Relació de proveïdors locals de combustible per a ús marítim.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            En compliment del que disposa l’art. 10.5.a) del Reial decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es fixen les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos liquats del petroli, es regula l’ús de determinats biocarburants i el contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim, es publica a continuació la relació actualitzada de proveïdors locals de combustible per a ús marítim, en l'àmbit de la zona de servei del Port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Subministrament mitjançant gavarra

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Empresa - Inici autorització - Fi autorització - Gavarra
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Aegean Bunkering Consumibles Las Palmas, SA - 01/06/2013 - 29/02/2016 - IOS I/ANDROS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Boluda Tankers, SA - 01/03/2013 - 29/02/2016 - SPABUNKER 41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Suardíaz Servicios Marítimos de Barcelona, SL - 01/12/2014 - 29/02/2016 - GREENOIL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Subministrament mitjançant camió cisterna o altres recipients de més d'1m3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Empresa - Inici autorització - Fi autorització
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bominflot, SA - 07/09/2015 - 06/09/2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Petromiralles 3, SL - 07/09/2015 - 06/09/2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Barcelona, 1 d’octubre de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 18/09/2015 – Sol·licitud de concessió administrativa presentada per Barcelona Container Depot Service SL. Tràmit de competència de projectes. Exp. RCSG 029/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 17 de setembre de 2015 s'ha sotmès a tràmit de competència de projectes la sol·licitud de Barcelona Container Depot Service SL d'atorgament d'una concessió per a la instal·lació i explotació d'un servei de dipòsit i reparació de contenidors buits al Port de Barcelona. Durant el termini d'un mes a comptar des d'aquesta data, el plànol corresponent es troba a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona, en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest mateix termini es poden presentar altres sol·licituds amb el mateix o diferent objecte que aquella, sobre la mateixa parcel·la, bé a través del registre electrònic d'aquesta Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Barcelona, 18 de setembre de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     22/07/2015 – Adjudicació de places en les zones d’aparcament de camions portacontenidors. Exp. 075/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     En data 13 de juliol de 2015, el president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, en relació amb l’expedient per al sorteig per a l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació en règim de pupil·latge de les places d’aparcament de camions portacontenidors (Exp. 075/15), ha resolt el següent:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «PRIMER.- ATORGAR a cada una de les persones relacionades en la llista que s'adjunta, una autorització per ocupar cada plaça d'aparcament que se'ls assigna en l'esmentada llista amb la concreta tractora que es reflecteix en la llista. Per tant cada persona tindrà tantes autoritzacions com places assignades en la llista i cada plaça haurà de ser ocupada amb el concret vehicle assenyalat per a ella en la llista.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Les autoritzacions es regeixen pel disposat al Plec Regulador del Règim de les Zones per a aparcaments de camions portacontenidors de l'Autoritat Portuària de Barcelona, aprovat el 24 de març de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     La vigència de les autoritzacions és del 31 de juliol de 2015 fins al 31 de juliol del 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SEGON.- ENCARREGAR a la Subdirecció General d'Explotació i Planificació Portuària que comuniqui els acords anteriors als interessats.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TERCER.- ORDENAR al Sr. Secretari General que procedeixi a publicar aquesta resolució en la seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona i en diaris portuaris.»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Barcelona, 22 de juliol de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         08/07/2015 Sorteig per adjudicar les autoritzacions d'ocupació de places lliures a les zones d'aparcament de camions portacontenidors.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             03/07/2015 – Ordenança d'operacions ferroviàries i ocupació de vies en les terminals ferroviàries de la zona de servei del Port de Barcelona. Exp. RCSG 020/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 2 de juliol de 2015 s'ha sotmès a informació pública l'Ordenança d'operacions ferroviàries i ocupació de vies en les terminals ferroviàries de la zona de servei del Port de Barcelona. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, la documentació es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Barcelona, 3 de juliol de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 02/07/2015 – Modificació de la concessió a favor de l'Ajuntament de Palafrugell (Girona) sobre el far de Sant Sebastià en el mateix terme municipal. Exp. RCSG 021/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE d’1 de juliol de 2015 s'ha sotmès a informació pública la modificació de la concessió a favor de l'Ajuntament de Palafrugell (Girona) sobre el far de Sant Sebastià en el mateix terme municipal. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el projecte corresponent es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Barcelona, 2 de juliol de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     19/06/2015 - Unificació de les concessions titularitat de Barcelona Nautic Center SL en el moll de Llevant del Port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. RCSG 014/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     En compliment del que ha acordat el Sr. Director General, mitjançant anunci publicat en el BOE de 18 de juny de 2015 s'ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'unificació de les concessions de Barcelona Nautic Center SL en el Port de Barcelona. Durant el termini de vint dies hàbils a comptar des d'aquesta data, el plànol on es reflecteix l’agrupació de les concessions es trobarà a disposició dels interessats en aquesta Seu electrònica i en el SAU (planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables). Durant aquest termini es podran presentar al·legacions, bé a través del registre electrònic d'aquesta mateixa Seu electrònica, bé en forma presencial al Registre General-SAU (en l'horari indicat).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Barcelona, 19 de juny de 2015.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         20/05/2015 - Sorteig per a l'adjudicació de places a les zones d'aparcament de camions portacontenidors.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         En data 18 de maig de 2015 el President ha resolt aprovar els llistats definitius d'admesos i no admesos al sorteig per adjudicar autoritzacions d'ocupació de places lliures a les zones d'aparcament de camions portacontenidors al Port de Barcelona, convocat per resolució de 26 de març de 2015. el sorteig tindrà lloc el dia 22 de maig de 2015 les 12 hores.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tal com s'indica en les bases del sorteig, l'acte no serà públic, i el seu resultat es publicarà en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Els llistats d'admesos i no admesos es poden consultar mitjançant els enllaços següents.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Román Eguinoa, Secretari General.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Barcelona 20 de maig del 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             08/04/2015 - Publicació de les tarifes per prestació de serveis ferroviaris en la zona de servei del Port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Es fan públiques les tarifes per serveis ferroviaris complementaris i auxiliars aprovades pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona en data 25 de març de 2015, que figuren en el següent Annex, en el qual també s’han inclòs, a títol merament informatiu, les tarifes vigents per serveis ferroviaris auxiliars que aprova el Ministeri de Foment.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Barcelona, 8 d’abril de 2015.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 02/04/2015 Sorteig d'autoritzacions per a ocupació de places en zones que l'APB destina a aparcament per a camions portacontenidors.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Es fa pública la convocatòria del sorteig d'autoritzacions d'ocupació de places d'aparcament en zones destinades a aparcament de camions portacontenidors (expedient 115/14).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     02/04/2015 Expedient de modificació de l'objecte del títol regulador de lac concessió de Muelles y Espacios Portuarios, SA per a determinar i aclarir les activitats susceptibles de desenvolupament en la concessió.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Mitjançant anunci al BOE de 2 d'abril de 2015, s'ha iniciat el tràmit d'informació pública de l'expedient a dalt indicat. Tal com s'indica a l'esmentat anunci, durant els vint dies hàbils a comptar des del següent a la seva publicació, la proposta corresponent està a disposició dels interessats, a les oficines del SAU de l'Autoritat Portuària de Barcelona (Planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center Barcelona, de dilluns a divendres feiners, en horari de 8.30 a 14.30) i en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     S'adjunta la proposta i l'apartat corresponent de la clàusula del plec de la concessió a què es refereix.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Barcelona, 2 d'abril de 2015, el Secretari General, Román Eguinoa.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/03/2015 Informació pública de sol·licitud de modificació de concessió de Terminal Port Nou, SA.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mitjançant anunci en el BOE de 27 de març de 2015, s'ha iniciat el tràmit d'informació pública de la sol·licitud de TERMINAL PORT NOU, SA de modificació de la seva concessió de Terminal Multipropòsit al Moll Adossat del Port de Barcelona. Tal com s'indica a l'esmentat anunci, durant els vint dies hàbils a comptar des del següent a la seva publicació, el projecte bàsic està a disposició dels interessats, a les oficines del SAU de l'Autoritat Portuària de Barcelona (Planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center Barcelona, de dilluns a divendres laborables, en horari de 8.30 a 14.30) i en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         S'adjunta el projecte citat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Barcelona, 27 de març de 2015, el Secretari, Román Eguinoa


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11/03/2015 Inscripció al cens de l'Autoritat Portuària de Barcelona d'empreses independents per realitzar les valoracions de concessions als efectes de la disposició transitòria 10a del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant. Expedient 295/14.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  27/02/2015 Publicació de la resolució relativa a la publicació i us de clau concertada en la seu electrònica de l’Autoritat Portuària de Barcelona per a la carpeta del client. Exp. 020/15.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11/02/2015 Informació pública de sol·licitud de concessió de Tráfico de Mercancías. Expedient 339/14.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mitjançant anunci en el BOE de10 de febrer de 2015, s'ha iniciat el tràmit d'informació pública de la sol·licitud de Tráfico de Mercancías, Sociedad Anónima (Unipersonal) per a la construcció i explotació d'una terminal privada per a recepció, manipulació i estiba de sals sòdiques i potàsiques i els seus derivats en el moll Álvarez de la Campa del Port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tal com s'indica en l'esmentat anunci, durant els vint dies hàbils a comptar des del següent a la seva publicació, els projectes estan a disposició dels interessats, a les oficines del SAU de l'Autoritat Portuària de Barcelona (Planta baixa, mòdul Est de l'edifici World Trade Center Barcelona, de dilluns a divendres laborables, en horari de 8.30 a 14.30) i en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      S'adjunten els projectes esmentats.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26/01/2015 - Delimitació dels Espais i Usos portuaris del Port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          En data 17 de desembre de 2014, el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona va adoptar l'acord següent: Aprovar l’informe elaborat per la Subdirecció General d’Explotació i Planificació Portuària de data 10 de desembre de 2014 i, en conseqüència, APROVAR la Delimitació d’Espais i Usos Portuaris del Port de Barcelona 2014, que s’ajusta a les consideracions contingudes en l’esmentat informe, per a la seva tramitació per Puertos del Estado.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes dels articles 58 i 59.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, respecte dels interessats als quals no s'ha pogut notificar en el seu domicili (BOP de Barcelona de 21 de gener de 2015).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          S'adjunta el document aprovat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Barcelona, 26 de gener de 2015. Signat: Román Eguinoa. Secretari General.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14/04/2014 - Normativa sobre autoritzacions de circulació per a transports especials i vehicles especials al Port de Barcelona


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14/04/2014 - Plec de prescripcions particulars del servei portuari de manipulació de mercaderia en terminals de càrrega rodada al Port de Barcelona


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      07/06/2013 - En compliment de l’acord del Sr. President de l’Autoritat Portuària de Barcelona de 6 de juny de 2013, es publiquen les tarifes màximes del servei de recepció de residus de l’Annex V del conveni MARPOL, aprovades pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona de 29 de maig de 2013.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      La data d’entrada en vigor d’aquestes tarifes és el 17 de juny de 2013.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          05/06/2013 - En compliment del que va acordar el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona a la seva sessió de 29 de maig de 2013, es publica l’actualització de les tarifes màximes del servei portuari d’amarratge i desamarratge al Port de Barcelona. Barcelona, 4 de juny de 2013. Signat: El Secretari General


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              21/12/2012 - Publicació de les guies de bones pràctiques aprovades pel Consell d'Administració del Port de Barcelona a la sessió de 28 de novembre de 2012.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/05/2012 - Procediment per al registre d'usuaris a la seu electrònica del Port de Barcelona mitjançant clau concertada