Ruta de navegació

SORTEIG per atorgar autoritzacions d ocupació de places d aparcament de camions portacontenidors

FR | EN

SORTEIG per atorgar autoritzacions d'ocupació de places d'aparcament de camions portacontenidors

Descripció del tràmit

Tràmit que permet presentar sol·licituds per participar en el sorteig pel qual s'atorguen autoritzacions per a l'ocupació de places d'aparcament de camions portacontenidors en règim d'autorització a l'efecte d'afavorir la lliure competència en aquesta activitat.

Abans de sol·licitar una plaça d'aparcament, consulteu el Plec regulador, juntament amb dos annexos que identifiquen la zona d'aparcament (Annex 1) i les Bases que regulen el sorteig (Annex 2).

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 15 de novembre de 2022 al 14 de desembre de 2022

CODI SIA: 2410605

 

Resultat

Autorització d'ocupació de plaça d'aparcament per un termini màxim de 3 anys des de la data del seu inici. Es considerarà com a data d'inici la del primer dia natural del segon mes següent a la celebració del sorteig (exemple, si el sorteig tingués lloc el 10 de juliol, la data d'inici de l'autorització serà la del dia 1 d'octubre de 2022).

 

Servei al qual pertany

Serveis al transport terrestre

 

Departament responsable de la tramitació

Departament d'Operacions Terrestres

 

Qui pot realitzar el tràmit

Persones físiques i jurídiques que:

a) Siguin titulars d'una AG (o haver-la sol·licitat i estar pendent de resolució) i no trobar-se en situació d'impagament de liquidacions a l'Autoritat Portuària de Barcelona;

b) Tinguin inscrita en el registre de tractores de l'Autoritat Portuària de Barcelona una tractora i,

c) No es trobin culpables en cap de les causes d'extinció de les autoritzacions d'ocupació previstes del plec.

 

Documentació a presentar

Formulari de sol·licitud degudament emplenat.

Si l'espai destinat per al detall dels vehicles resulta insuficient, aportar també el document de "Detall de vehicles" amb la relació dels vehicles per als quals es demana plaça, tant d'empresa com els particulars utilitzats per accedir a la plaça i la identificació dels seus conductors habituals.

Una altra documentació a aportar només si resulta necessari:

 1. En cas de representació: acreditació de la representació

 2. En cas de sol·licitants d'Estats no membres que no disposin de la targeta de transport ni la llicència, es requerirà l'aportació de la corresponent autorització bilateral o multilateral.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

Passos a seguir:

 1. Descarregui la sol·licitud i si s'escau, el document de detall de vehicles.

 2. Ompli el/s documents degudament.

 3. Desi els documents al seu ordinador.

Si escull presentació telemàtica:

Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-ho.

Estant en possessió d'un certificat vàlid:

 1. Signi electrònicament la sol·licitud

 2. Accedeixi al registre electrònic i segueixi els passos allà descrits per a registrar tota la documentació exigida.

Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia, en el termini de presentació de sol·licituds.

IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

 1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.
 2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: O00003646e220000XXXX).
 3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit, apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
 4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

Si escull presentació presencial:

 1. Imprimeixi la sol·licitud i tota la documentació que hagi d'aportar

 2. Signi la sol·licitud

 3. dirigeixi's a les oficines del Servei d'Accés Unificat de l'APB (SAU)

Edifici Est del World Trade Center.

Planta baixa.

Moll de Barcelona s/n.

08039 Barcelona

Telèfon: 93 298 60 00

Horari: de dilluns a divendres feiners de 8:30 a 14:30h

 • Telemàticament

 • Presencialment

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable


 

 

 

Enllacos