Ruta de navegació

Participació pública

Documentació sotmesa a tràmit d’informació pública i/o participació pública

Aquí pot consultar els documents que, conforme al Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, s’han de sotmetre a un període d’informació pública, així com aquells altres que, atesa la seva naturalesa, se sotmeten a un tràmit de participació o concurrència pública.

Visualitzador de HTML

CONVOCATÒRIA DE CONCURS per a l'atorgament d'una concessió administrativa sobre dos locals comercials a la Llotja de Pescadors del port de Barcelona, destinats a restauració i bar, respectivament. Exp. 002/2024-SGSJC.
De conformitat amb els acords del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 31 de gener de 2024, s'ha convocat concurs amb l'objecte indicat anteriorment.

     16/02/2024 - Modificació de l'Ordenança d'operacions ferroviàries i ocupació de vies a les terminals ferroviàries de la zona de servei del port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 167/2023-SGSJC.
     Se sotmet a tràmit d'informació pública la modificació de l'Ordenança d'operacions ferroviàries i ocupació de vies a les terminals ferroviàries de la zona de servei del port de Barcelona.

         08/02/2024 – Sol·licitud de Lavaderos de Cisternas, SA, d’atorgament d’una concessió. Tràmit de competència de projectes. Exp. 181/2023-SGSJC.
         Se sotmet a tràmit de competència de projectes la sol·licitud de Lavaderos de Cisternas, SA d’atorgament d’una concessió sobre una superfície de 12.815 m², situada al moll de l'Energia del port de Barcelona, per destinar-la a l'explotació d'unes instal·lacions per al rentat interior, dipòsit, inspecció i reparació de vehicles-cisterna i contenidors-cisterna.

             02/02/2024 – Sol·licitud de Gestió de Terres i Runes, AIE, d’atorgament d’una concessió. Tràmit d’informació pública. Exp. 164/2023-SGSJC.
             Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud de Gestió de Terres i Runes, AIE d’atorgament d’una concessió sobre una superfície de 10.025 m², situada al Dic Sud del port de Barcelona, per destinar-la a l’activitat de valorització de residus de la construcció per a ús prioritari en infraestructures portuàries.

                 02/02/2024 – Sol·licitud de concessió administrativa presentada per Orange España Comunicaciones Fijas, SLU. Tràmit d’informació pública. Exp. 180/2023-SGSJC.
                 Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud d'Orange España Comunicaciones Fijas, SLU d’atorgament d’una concessió per a l’ocupació de diverses superfícies amb una àrea total aproximada de 8.433 m², per a destinar-les a canalitzacions.

                     Enllacos