Ruta de navegació

Preguntes frequents

Preguntes freqüents

Què és la Seu Electrònica del Port de Barcelona?
És aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seves competències, de conformitat amb les disposicions de l'article 38 de la Llei 40 / 2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

A qui va adreçada?
A totes aquelles persones que vulguin realitzar gestions amb el Port de Barcelona a través d'Internet.

Què es pot fer a la Seu Electrònica?
Realitzar gestions que fins ara es realitzaven de forma presencial: Es pot presentar documentació per Registre, consultar l'estat de les seves tramitacions o rebre resposta d'aquests tràmits de forma electrònica. També pot formular queixes o suggeriments a l'apartat corresponent.

Tenen la mateixa validesa les gestions realitzades a la Seu que de forma presencial?
Sí, tenen exactament la misma validesa legal.

El Registre Electrònic susbtitueix el Registre General?
No, el Registre Electrònic és una eïna més que les persones poden utilitzar en lloc del Registre General, però no el susbtitueix ja que es podrà continuar sol·licitant en cas que es necessiti o es vulgui en les oficines del SAU.

Quan puc utilitzar la Seu Electrònica?
La Seu Electrònica està disponible 24 hores al dia durant els 365 dies de l'any. Malgrat això s'ha de tenir en compte que les tramitacions en dies inhàbils s'entendran com efectuades a efectes legals el primer dia hàbil següent.

És segur l'ús de la Seu?
Sí. La comunicació entre el seu ordinador i la Seu Electrònica del Port de Barcelona es realitza de forma encriptada mitjançant certificats de confiança. Totes les dades que introdueixi viatgen xifrades per internet i el Port de Barcelona garanteix l'acompliment de la Llei de Protecció de Dades ja que es requereix validació prèvia per a l'accés a la zona de tràmits.

Quina data i hora es té en compte per computar plaços?
Per al còmput de plaços en qualsevol tràmit, serà la data i hora oficial de la Seu, que es correspon amb la del Real Observatorio de la Armada de San Fernando, Cádiz, la que tindrà validesa legal. A més, a tots els efectes legals, es tindrà en compte l'hora de finalizació del tràmit, és a dir, quan el ciutadà signi la sol·licitud i/o documents i rep el justificant corresponent del Registre. És a dir, que un tràmit iniciat a les 23:59 però finalitzat a les 00:01 de l'endemà constarà oficialment com a presentat el dia següent a les 00:01. S'ha de tenir en compte també que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran com a efectuats el primer dia hàbil següent

Què és un certificat electrònic?
Un certificat electrònic és un document emés i signat per una autoritat de certificació que identifica a una persona (física o jurídica) i la vincula amb un parell de claus.
Així, el certificat li permet identificar-se a Internet i intercanviar informació amb altres persones amb la garantia que només Vostè i el seu interlocutor podran accedir a ella.

Què és la signatura electrònica?
La signatura electrónica és un conjunt de dades que permeten identificar al signant com si es tractés de la signaruta escrita.
La signatura electrònica amb certificat digital que utilitzarà tant el ciutadà com el Port de Barcelona en la seva Seu Electrònica garanteix a més la integritat dels documents signats: el document original signat no pateix modificacions posterior, ja que si aquest fos el cas, la validació de la signatura donaria un resultat negatiu i seria rebutjada.

Quins són els certificats admesos a la Seu del Port de Barcelona?
Pot consultar la llista de certificats admessos aquí

On puc aconseguir un certificat electrònic?
El DNI electrònic ja inicorpora un certificat electrònic vàlid per a la realització de tramitacions electròniques.
També pot obtenir un certificat en qualsevol de les autoritats certificadores reconegudes per l'Administració General de l´Estat, que pot consutar a la pàgina web del Ministeri d´Indústria, Turisme y Comerç, o en Catcert

Com m'identifico i com signo el registre
Per identificar-se abans de poder fer un registre electrònic necessita un certificat. Aquest certificat serà validat per la plataforma Cl@ve de l'Administració de l'Estat. No és estrictament necessari sol·licitar l'alta en la plataforma, sí cal tenir el certificat electrònic.
Cl@ve autoritzarà o no el seu certificat i retornarà la resposta al Port de Barcelona. Per signar el registre s'utilitza un applet i per tant haurà de complir tots els requeriments de configuració al seu ordinador. Pot trobar més informació sobre la plataforma Cl@ve en aquest enllaç

Quina configuració ha de tenir el meu ordinador per signar el meu registre a la Seu del Port de Barcelona?
La configuració necessària depèn del certificat que s'utilitzi. En el cas del DNI electrònic existeix documentació disponible en la seva pàgina web.
A més, necessita tenir instal·lada l'aplicació AutoFirma i un navegador d'internet. També necessitarà un lector de documents pdf com Adobe Acrobat Reader.
S'adjunta un document de com es llença l'aplicació AutoFirma i l'enllaç per descarregar-la. Dins el zip d'instal·lació te un pdf amb les instruccions.

Puc utilitzar més d'un certificat?
Pot tenir més d'un certificat instal·lat al seu ordinador i en el moment d'identificar-se a la Seu del Port de Barcelona se li preguntarà quin d'ells vol utilitzar. Una vegada identificat amb el certificat, les tramitacions hauran de realitzar-se obligatòriament amb ell o bé s'haurà de finalitzar la sessió i iniciar-ne una de nova si es vol utilitzar un altre certificat.

Com puc validar una signatura electrònica?
Pot utilitzar el servei VALIDe per validar-la. Només ha d'anar a la web, triar l'opció de validació i seleccionar el document a validar.

Què són claus concertades?
A la Seu Electrònica del Port de Barcelona hi haurà apartats accesibles mitjançant claus concertades per tràmits que ho permetin. Els usuaris que justifiquin la impossibilitat d'utilitzar un certificat electrònic podran obtenir a les oficines del Port de Barcelona i prèvia identificació una clau i contrasenya per accedir-hi.

Quins tipus de documents puc aportar al Registre Electrònic?
El Registre Electrònic del Port de Barcelona accepta documents tipus word (doc, docx), pdf i xml.

 

Enllacos