Normativa
Seu Electrònica
D´acord amb l´art. 5.2 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la seu electrònica tindrà accesible el seu instrument de creació, directament o mitjançant enllaç a la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

     Registre Electrònic
     Conforme als articles 25.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i 6.1 f) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment dita Llei, el text íntegre de la norma de creació del registre electrònic haurà d´estar disponible per la seva consulta a la seu electrònica d´accés al registre.

         Signatura electrònica
         Els mitjans d´identificació i autentificació que els ciutadans podran utilitzar per relacionar-se amb les administracions públiques estan recollits a l´article 13.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El Port de Barcelona utilitza la plataforma PSIS i els sistemes admesos poden ser consultats al següent enllaç:

             Protecció de dades
             Conforme l´article 6.1 apartat g de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la seu haurà de tenir informació relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal.

                 Signatura electrònica de clau concertada
                 D'acord amb l'art. 11.3 del Reial Decreto1671/2009, de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, es publica la resolució d'admissió d'altres sistemes de signatura electrònica a què es refereix l'article 13.2.c) l'esmentada Llei 11/2007.

                     27/07/2016 – Ordenança d'operacions ferroviàries i ocupació de vies a les terminals ferroviàries de la zona de servei del Port de Barcelona. Exp. RCSG 020/15.
                     En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració en sessió de 20 de juliol de 2016, es publica en aquesta seu electrònica l’Ordenança d'operacions ferroviàries i ocupació de vies a les terminals ferroviàries de la zona de servei del Port de Barcelona, aprovada en l’esmentada data.

                     Román Eguinoa, secretari general.
                     Barcelona, 27 de juliol de 2016.

                         26/02/2016 - Plec de condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona.


                             08/01/2016 - Pla de recepció de rebuigs de vaixells i de residus de càrrega 2014-2016.


                                 27/07/2015 - Catàleg d'infraccions administratives en matèria d'utilització del port i de les seves instal·lacions i en relació a les activitats subjectes a autorització, concessió o llicència. Exp. 171/15.
                                 En compliment del que ha acordat el Consell d'Administració en la seva sessió de data 22 de juliol de 2015, es dóna publicitat al document aprovat pel director general en data 23 de juliol de 2015, que integra concrecions de supòsits i quanties d'algunes de les infraccions tipificades en la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovades pel Consell d'Administració en dates 30 de gener i 29 de maig de 2013 i 22 de juliol de 2015.

                                 Román Eguinoa, secretari general.
                                 Barcelona, 27 de juliol de 2015.

                                     06/02/2015 - Plec de condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona.
                                     En data 28 de gener de 2015, el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, va aprovar la modificació puntual del plec de Condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona, consistent en afegir una nova causa d'extinció (lletra f) de les autoritzacions per a l'exercici d'aquesta activitat. En compliment de l'esmentat acord es publica el plec de condicions modificat, que regirà a partir d'ara l'atorgament d'aquestes autoritzacions.

                                     Barcelona, 6 de febrer de 2015. Signat: Roman Eguinoa. Secretari General.

                                         19/12/2014 - Resolució de la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, de data 21 de novembre de 2014, per la qual s'aprova l'ús de claus concertades per als tràmits d’accés temporal al moll de l’Energia a la seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Exp. 306/14.


                                             22/05/2014 - Resolució de la presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, de data 14 de maig de 2014, per la qual s'aprova l'ús de claus concertades per als tràmits relacionats amb el transport terrestre de contenidors a la seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Exp. 158/12.


                                                 22/05/2014 - Resolució de la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 6 de maig de 2014, per la qual s'aprova l'ús de claus concertades per als tràmits relacionats amb el procediment d’aiguada a la seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Exp. 143/14.


                                                     16/04/2014 - Procediment d'aiguada


                                                         04/04/2014 - Plec regulador del règim de zones per a aparcaments de camions portacontenidors de l'Autoritat Portuària de Barcelona


                                                             10/05/2013 - Text refós de la normativa sobre maniobres d'atracada i desatracada al Moll de Catalunya


                                                                 10/05/2013 - Text refós de l'ordenança reguladora del servei de navegació interior de passatge en el Port de Barcelona


                                                                     16/05/2013 - En compliment de l'ordenat pel director general de l'Autoritat Portuària de Barcelona, es publica el Protocol d'actuació per a les maniobres nàutiques quan hi hagi vaixell atracat al Moll 34-B, acordat el 8 abril 2013 pel Capità Marítim de Barcelona i l'esmentat director general.


                                                                         23/07/2013 - Plec de condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona


                                                                             23/07/2013 - Annex al plec de condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona