Ruta de navegació

Participació pública

Documentació sotmesa a tràmit d’informació pública i/o participació pública

Aquí pot consultar els documents que, conforme al Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, s’han de sotmetre a un període d’informació pública, així com aquells altres que, atesa la seva naturalesa, se sotmeten a un tràmit de participació o concurrència pública.

Visualitzador de HTML

15/07/2024 – Sol·licitud de Centro Intermodal de Logística, SA, SME, d'atorgament d'una concessió. Tràmit de competència de projectes. Exp. 51/2024-SGSJC.
Se sotmet a tràmit de competència de projectes la sol·licitud de Centro Intermodal de Logística, SA, SME, d'atorgament d'una concessió sobre una superfície de 99.135 m² situada a les parcel·les 27, 28 i 29 de la ZAL-Prat del port de Barcelona, per destinar-la a la construcció d'una nau logística dedicada a emmagatzematge.

     12/07/2024 - Sol·licitud de Colt Technology Services SA de modificació substancial de la concessió de la qual és titular al port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 052/2024-SGSJC.
     Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud de Colt Technology Services SA de modificació de la concessió de la qual és titular sobre diverses superfícies situades al port de Barcelona, destinades a l'explotació de canalitzacions subterrànies.

         12/07/2024 - Sol·licitud del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya d'atorgament d'una concessió. Tràmit d'informació pública. Exp. 058/2024-SGSJC.
         Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, d'atorgament d'una concessió, situada al far de Tossa de Mar, per a la instal·lació d’un radar HF per a l'observació dels corrents marítims superficials i onatge a la franja litoral catalana corresponent a Tossa de Mar.

             CONVOCATÒRIA DEL CONCURS per a la presentació d'oferta econòmica per tal d'autoritzar la instal·lació d'una lona publicitària a la façana de l'edifici de Portal de la Pau amb motiu de la XXXVII edició de la Copa Amèrica. Exp. RSC 2024-00192.
             S’informa que el Director General de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha dictat una resolució aprovant la convocatòria del concurs per a la presentació d'oferta econòmica per tal d'autoritzar la instal·lació d'una lona publicitària a la façana de l'edifici de Portal de la Pau amb motiu de la XXXVII edició de la Copa Amèrica, restringida als patrocinadors del equips que participen a la Copa Amèrica, que consten identificats a la referida resolució.

                 AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE "ACTUACIONS NECESSÀRIES PER A LA REORDENACIÓ DE LA ZONA SUD DEL PORT DE BARCELONA". Tràmit d'informació pública i consultes. Exp. 035/2024-SGSJC.
                 Se sotmet a tràmit d'informació pública l'estudi d'impacte ambiental del Projecte "Actuacions necessàries per a la reordenació de la zona sud del port de Barcelona", que incorpora el document tècnic corresponent.

                     CONVOCATÒRIA DE CONCURS per a l'atorgament d'una concessió administrativa sobre dos locals comercials a la Llotja de Pescadors del port de Barcelona, destinats a restauració i bar, respectivament. Exp. 002/2024-SGSJC.
                     De conformitat amb els acords del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 31 de gener de 2024, s'ha convocat concurs amb l'objecte indicat anteriorment.

                         Enllacos