Ruta de navegació

Participació pública

Documentació sotmesa a tràmit d’informació pública i/o participació pública

Aquí pot consultar els documents que, conforme al Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, s’han de sotmetre a un període d’informació pública, així com aquells altres que, atesa la seva naturalesa, se sotmeten a un tràmit de participació o concurrència pública.

Visualitzador de HTML

27/03/2024 - Sol·licitud de Lavaderos de Cisternas, SA d'atorgament d'una concessió. Tràmit d'informació pública. Exp. 181/2023-SGSJC.
Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud de Lavaderos de Cisternas, SA, d'atorgament d'una concessió sobre una superfície de 12.815 m² situada al moll de l'Energia del port de Barcelona, per destinar-la a l'explotació d'unes instal·lacions per al rentat interior, dipòsit, inspecció i reparació de vehicles-cisterna i contenidors cisterna.

     18/03/2024 – Proposta d'Ordenança reguladora d’operatives de vaixell que puguin afectar la qualitat de les aigües portuàries i la qualitat de l’aire del port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 020/2024-SGSJC.
     Se sotmet a tràmit d'informació pública la Proposta d'Ordenança reguladora d’operatives de vaixell que puguin afectar la qualitat de les aigües portuàries i la qualitat de l’aire del port de Barcelona.

         CONVOCATÒRIA DE CONCURS per a l'atorgament d'una concessió administrativa sobre dos locals comercials a la Llotja de Pescadors del port de Barcelona, destinats a restauració i bar, respectivament. Exp. 002/2024-SGSJC.
         De conformitat amb els acords del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 31 de gener de 2024, s'ha convocat concurs amb l'objecte indicat anteriorment.

             Enllacos