Ruta de navegació

Tauler danuncis

Tauler d'anuncis

Aquí pot consultar anuncis oficials del Port de Barcelona.

Visualitzador de HTML

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS per a la presentació d'oferta econòmica per tal d'autoritzar la instal·lació d'una lona publicitària a la façana de l'edifici de Portal de la Pau amb motiu de la XXXVII edició de la Copa Amèrica. Exp. RSC 2024-00192.
S’informa que el Director General de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha dictat una resolució aprovant la convocatòria del concurs per a la presentació d'oferta econòmica per tal d'autoritzar la instal·lació d'una lona publicitària a la façana de l'edifici de Portal de la Pau amb motiu de la XXXVII edició de la Copa Amèrica, restringida als patrocinadors del equips que participen a la Copa Amèrica, que consten identificats a la referida resolució.

     AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE "ACTUACIONS NECESSÀRIES PER A LA REORDENACIÓ DE LA ZONA SUD DEL PORT DE BARCELONA". Tràmit d'informació pública i consultes. Exp. 035/2024-SGSJC.
     Se sotmet a tràmit d'informació pública l'estudi d'impacte ambiental del Projecte "Actuacions necessàries per a la reordenació de la zona sud del port de Barcelona", que incorpora el document tècnic corresponent.

         CONVOCATÒRIA DE CONCURS per a l'atorgament d'una concessió administrativa sobre dos locals comercials a la Llotja de Pescadors del port de Barcelona, destinats a restauració i bar, respectivament. Exp. 002/2024-SGSJC.
         De conformitat amb els acords del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 31 de gener de 2024, s'ha convocat concurs amb l'objecte indicat anteriorment.
         Si desitgeu ser informat de qualsevol actualització de la informació i/o documentació que sigui publicada al tauler d'anuncis de l'APB respecte a l'esmentat concurs, podeu omplir el formulari següent. No obstant això, us recomanem que, igualment, consulteu regularment el tauler d'anuncis per si existís alguna informació addicional que pugui afectar la presentació de la vostra oferta.

            CONVOCATÒRIA DE CONCURS per a l'adjudicació d'una concessió administrativa que tingui per objecte la construcció i explotació d'una terminal de creuers, per a ús particular, al moll Adossat del port de Barcelona (Terminal “G”). Exp. 086/2023-SGSJC.
            De conformitat amb l'acord adoptat pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona en data 28 de juny de 2023, s'ha convocat concurs amb l'objecte indicat anteriorment.
            Si desitgeu ser informat de qualsevol actualització de la informació i/o documentació que sigui publicada al tauler d'anuncis de l'APB respecte a l'esmentat concurs, podeu omplir el formulari següent. No obstant això, us recomanem que, igualment, consulteu regularment el tauler d'anuncis per si existís alguna informació addicional que pugui afectar la presentació de la vostra oferta.

               CONVOCATÒRIA DE CONCURS per a l'adjudicació del servei comercial de Bus Nàutic entre els molls de Drassanes i Llevant del port de Barcelona. Exp. RSC 2023-00059
               De conformitat amb l'acord adoptat pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona en data 27 de setembre de 2023, s'ha convocat concurs amb l'objecte indicat anteriorment.
               Si desitgeu ser informat de qualsevol actualització de la informació i/o documentació que sigui publicada al tauler d'anuncis de l'APB respecte a l'esmentat concurs, podeu omplir el formulari següent. No obstant això, us recomanem que, igualment, consulteu regularment el tauler d'anuncis per si existís alguna informació addicional que pugui afectar la presentació de la vostra oferta.

                  15/07/2024 – Sol·licitud de Centro Intermodal de Logística, SA, SME, d'atorgament d'una concessió. Tràmit de competència de projectes. Exp. 51/2024-SGSJC.
                  Se sotmet a tràmit de competència de projectes la sol·licitud de Centro Intermodal de Logística, SA, SME, d'atorgament d'una concessió sobre una superfície de 99.135 m² situada a les parcel·les 27, 28 i 29 de la ZAL-Prat del port de Barcelona, per destinar-la a la construcció d'una nau logística dedicada a emmagatzematge.

                      12/07/2024 - Sol·licitud del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya d'atorgament d'una concessió. Tràmit d'informació pública. Exp. 058/2024-SGSJC.
                      Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, d'atorgament d'una concessió, situada al far de Tossa de Mar, per a la instal·lació d’un radar HF per a l'observació dels corrents marítims superficials i onatge a la franja litoral catalana corresponent a Tossa de Mar.

                          12/07/2024 - Sol·licitud de Colt Technology Services SA de modificació substancial de la concessió de la qual és titular al port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 052/2024-SGSJC.
                          Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud de Colt Technology Services SA de modificació de la concessió de la qual és titular sobre diverses superfícies situades al port de Barcelona, destinades a l'explotació de canalitzacions subterrànies.

                              26/06/2024 - Atorgament d’una concessió a favor de Lavaderos de Cisternas, SA Exp. 181/2023-SGSJC.
                              Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant acords de data 29 de maig de 2024, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Lavaderos de Cisternas, SA, destinada a l'explotació d'unes instal·lacions per al rentat interior, dipòsit, inspecció i reparació de vehicles-cisterna i contenidors cisterna, en el moll de l'Energia del port de Barcelona.

                                  14/06/2024 - Atorgament d’una llicència a favor de Balearia Eurolíneas Marítimas, SL. Exp. 038/2024-SGSJC.
                                  Es fa públic que el Consell d'Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant acords de data 29 de maig de 2024, ha concedit a Balearia Eurolíneas Marítimas, SL una llicència per a la prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies en terminals de càrrega rodada en règim d'autoprestació al port de Barcelona.

                                      14/06/2024 - Atorgament d’una concessió a favor de la UTE Nex Continental Holdings SLU-Bahia Zero, SL. Exp. 037/2024-SGSJC.
                                      Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant acords de data 29 de maig de 2024, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de UTE Nex Continental Holdings SLU-Bahia Zero, SL, destinada a estació marítima i parades del Bus Nàutic, en els molls de Drassanes i Llevant del port de Barcelona.

                                          06/05/2024 - Atorgament d’una concessió a favor de Compañía Española de Laminación, SL. Exp. 166/2022-SGSJC.
                                          Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant acords de data 24 d'abril de 2024, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Compañía Española de Laminación, SL, destinada a terminal marítima privada de manipulació de productes siderúrgics, en el moll Oest del port de Barcelona.

                                              06/05/2024 - Atorgament d’una concessió a favor de Transports de Barcelona, SA. Exp. 112/2023-SGSJC.
                                              Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant acords de dates 28 de febrer de 2024 i 24 d'abril de 2024, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Transports de Barcelona, SA, destinada a aparcament de la seva flota d'autobusos, en el port de Barcelona.

                                                  16/04/2024 - Instrucció de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona per a l’establiment, amb caràcter transitori, d’un criteri específic per determinar el torn d’atracament de vaixells en el moll Prat de la terminal BEST. Exp. 030/2024-SGSJC.
                                                  Es fa pública la Instrucció de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona sobre atracament de vaixells en el moll Prat de la terminal BEST, aplicable des de les 00.00 hores del dia 20 d'abril de 2024.

                                                      10/04/2024 - Atorgament d’una concessió a favor de Gestió de Terres i Runes, AIE. Exp. 164/2023-SGSJC.
                                                      Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 20 de març de 2024, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Gestió de Terres i Runes, AIE, destinada a l'activitat de valorització de residus de la construcció per a ús prioritari en insfraestructures portuàries, situada al dic Sud del port de Barcelona.


                                                          25/03/2024 - Tarifes màximes del servei portuari d'amarratge i desamarratge en el port de Barcelona, aplicables a partir del dia 1 de març de 2024.
                                                          En compliment dels acords aprovats pel Consell d'Administració en data 28 de febrer de 2024, es fan públiques les tarifes màximes per la prestació del servei portuari d'amarratge i desamarratge en el port de Barcelona, que seran aplicables i vigents a partir del dia 1 de març de 2024.

                                                              08/03/2024 - Actualització de la tarifa màxima per seguretat de passatgers i maletes en els creuers turístics en el Port de Barcelona. Exp. 015/2024-SGSJC.
                                                              En compliment del que ha ordenat el Sr. Director General, es procedeix a publicar en aquesta seu electrònica els acords adoptats per Resolució de la Direcció General de l’Autoritat Portuària de Barcelona de data 6 de març de 2024, en relació a l’actualització per a l’any 2024 de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes en els creuers turístics:

                                                              Primer.- APROVAR l'actualització de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes als creuers turístics, en consideració al nombre total de passatgers en règim de creuer turístic operats l'any 2023 en terminals públiques; del que resulta que la tarifa a aplicar, amb efectes a partir del dia 15 de gener de 2024 i en aquest concepte, es correspon amb el rang o tram de tarifa P2 del quadre de tarifes aprovat pel Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària en data 30 de novembre de 2022, amb un import de 0,7238 €/passatger.

                                                              Segon.- En coherència i com a conseqüència de l'anterior, DETERMINAR que, amb efectes a partir del 15 de gener de 2024, la tarifa màxima al passatge pel servei d'embarcament i desembarcament de passatgers i ús d'estació marítima, serà la següent:

                                                              - Per serveis generals: 2,87 €/passatger
                                                              - Per seguretat de passatgers i maletes en règim de creuer: 0,7238 €/passatger.

                                                                   08/03/2024 - Actualització de les tarifes màximes del servei portuari de practicatge al Port de Barcelona, aplicables a partir de l’1 de març de 2024. Exp. 014/2024-SGSJC.
                                                                   Es procedeix a publicar en aquesta seu electrònica els acords adoptats per Resolució de la Direcció General de l’Autoritat Portuària de Barcelona de data 6 de març de 2024, en relació a l’actualització per a l’any 2024 de les tarifes màximes per la prestació del servei de practicatge al port de Barcelona.

                                                                   “Primer.- APROVAR l'actualització dels quadres de tarifes màximes del servei portuari de practicatge del port de Barcelona, vigents i derivats de l'actualització efectuada l'any 2023, incrementant els coeficients dels esmentats quadres en un 2,98% en tots els seus trams, tal com es detallen a l'Annex 2 d'aquesta resolució.

                                                                   Així mateix, de conformitat amb el que disposa la Prescripció 22a del Plec de Prescripcions Particulars del servei portuari de practicatge al port de Barcelona, APROVAR l'actualització de l'import de la tarifa màxima d'intervenció d'una embarcació degudament tripulada, vigent i derivada de l'actualització efectuada l'any 2023, incrementant-la en un 2,98%, de la qual cosa en resulta que l'esmentada tarifa actualitzada serà de 274,14 €/h.

                                                                   Segon.- DETERMINAR que el quadre de tarifes màximes del servei portuari de practicatge del port de Barcelona aplicable per a l'any 2024, atès l'arqueig acumulat de l'any 2023, es correspon amb el rang o quadre de tarifa T1.

                                                                   Tercer.- En coherència i com a conseqüència dels dos acords anteriors, DETERMINAR que, a partir de l'1 de març de 2024, les tarifes màximes aplicables pel servei portuari de practicatge al port de Barcelona seran les que es recullen a l'Annex 1 adjunt a l'esmentada resolució.

                                                                   Aquestes noves tarifes es mantindran fins que no es produeixin noves actualitzacions o revisions partint de l'estipulat al Plec de Prescripcions Particulars del servei portuari de practicatge al port de Barcelona.

                                                                       06/03/2024 - Adjudicació del concurs per a l'explotació de l'activitat d'Hospitality del Port de Barcelona durant la celebració de la 37a America's Cup als tinglados del moll Oriental. Exp. RSC 2023-00361.
                                                                       Es fa pública l'adjudicació del concurs per a l'explotació de l'activitat d'Hospitality del Port de Barcelona durant la celebració de la 37a America's Cup als coberts del moll Oriental a la societat ACCS Mediasports SL (ALTIUS) (B62735352).

                                                                           13/02/2024 - Actualització de les tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona, aplicables per a l'any 2024. Exp. 005/2024-SGSJC.
                                                                           En data 1 de febrer de 2024 la Direcció General va aprovar l'actualització de les tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona, aplicables per a l'any 2024,que resultaven d’actualitzar les aleshores vigents, aprovades amb motiu de l’actualització de les tarifes màximes per a l’any 2023, en un 3%. En aquesta resolució es va indicar, no obstant, que estava pendent la possible aprovació pel Consell de Ministres d'un increment addicional del 0,5% previst en la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos (art. 19. Dos.2.b), el que determinaria, en el seu cas, que les tarifes així actualitzades s’haguessin d’incrementar consegüentment en un 0,5% addicional.

                                                                           Aprovat l'esmentat increment pel Consell de Ministres, es procedeix a publicar en aquesta seu electrònica la Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 12 de febrer de 2024 per la qual s'actualitzen, amb l'increment del 0,5%, els quadres de tarifes i tarifes màximes prèviament aprovades en data 1 de febrer de 2024, i que seran les aplicables a partir de l'1 de febrer de l'any 2024.

                                                                           Als annexos de la Resolució s'inclouen les tarifes i tarifes màximes actualitzades (Annex 1), i les tarifes vigents a partir de l'1 de febrer de 2024 (Annex 2).

                                                                               12/12/2023 - Model de conveni per a bonificacions en la taxa d'activitat per bones pràctiques mediambientals. Exp. 110/2023-SGSJC.
                                                                               Es fa públic, a efectes del seu possible coneixement pels tercers interessats en obtenir la bonificació de la taxa d'activitat prevista en l'article 245.1 del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, el nou model de conveni per a bonificacions en la taxa d'activitat per bones pràctiques mediambientals, aprovat pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona en data 29 de novembre de 2023.

                                                                                   11/12/2023 - Revocació parcial de l'acord de necessitat d'ocupació de terrenys afectats per la modificació substancial de la DEUP, referent a la finca Prat 050.
                                                                                   Es fa pública la Resolució de la Delegació del Govern a Catalunya per la qual s'ordena la publicació de la Resolució adoptada en data 15 de novembre de 2023 per la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per a la revocació de l'acord de necessitat d'ocupació de data 17 de setembre de 2020 pel qual es va acordar l'aprovació definitiva de la relació de béns i drets de necessària ocupació, afectats per la modificació substancial de la Delimitació d'Espais i Usos Portuaris (DEUP) del port de Barcelona aprovada per Ordre FOM/1684/2016, en allò relatiu estrictament a la finca Prat 050.


                                                                                       30/11/2023 - Instrucció de reserva d'atracada de vaixells de creuer en el port de Barcelona. Exp. 114/2022-SGSJC.
                                                                                       Es fa pública, per a coneixement general, la Instrucció de reserva d'atracada de vaixells de creuer en el port de Barcelona, aprovada per Resolució de la Direcció General de data 23 de novembre de 2023.

                                                                                       Aquesta Instrucció serà d'aplicació a partir de la programació de creuers les escales dels quals es vagin a produir en l'any 2026.

                                                                                           08/11/2023 - Protocol de navegació en aigües del port de Barcelona de les embarcacions associades a la celebració de la 37a Copa Amèrica durant el període d'entrenament. Exp. 119/2023-SGSJC.
                                                                                           Es fa públic el Protocol de navegació en aigües del port de Barcelona de les embarcacions associades a la celebració de la 37a Copa Amèrica, aprovat per resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 2 de novembre de 2023, i d'aplicació temporal únicament durant el període d'entrenament d'aquestes embarcacions.

                                                                                               06/11/2023- Atorgament d’una concessió a favor de Sistemas Aéreos Especializados, SL. Exp. 179/2022-SGSJC.
                                                                                               Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 25 d'octubre de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Sistemas Aéreos Especializados, SL, destinada a l'explotació d'un heliport i a la realització d'activitats complementàries relacionades amb l'esmentat heliport, situada al moll Adossat del port de Barcelona.

                                                                                                   16/10/2023 - Atorgament d'una concessió a favor de Vodafone Ono, SAU. Exp. 174/2022-SGSJC.
                                                                                                   Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 27 de setembre de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Vodafone Ono, SAU, destinada a línies telefòniques/comunicacions d'ús públic o aprofitament general, situades a diverses zones del port de Barcelona.

                                                                                                       16/10/2023 - Atorgament d'una concessió a favor del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Exp. 111/2023-SGSJC.
                                                                                                       Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 27 de setembre de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, destinada a la instal·lació d'una estació radar HF per a l'observació dels corrents marítims superficials i onatge a la franja litoral de Barcelona, situada al moll Adossat del port de Barcelona.

                                                                                                           18/09/2023 - Aprovació d’instruccions relatives a administració electrònica en l'Autoritat Portuària de Barcelona. Exp. 106/2023-SGSJC.
                                                                                                           Es fan públiques les instruccions següents relatives a administració electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona, aprovades pel Consell d'Administració en sessió de data 19 de juliol de 2023.

                                                                                                           I.- Instrucció reguladora de l'ús del sistema de notificació electrònica en els procediments tramitats per l'Autoritat Portuària de Barcelona.

                                                                                                           II.- Instrucció reguladora de l'ús del sistema d'actuació administrativa automatitzada en la gestió ordinària i procediments tramitats per l'Autoritat Portuària de Barcelona.

                                                                                                              27/07/2023 - Atorgament d'una concessió a favor de Saybolt España, SAU. Exp. 053/2023-SGSJC.
                                                                                                              Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 19 de juliol de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Saybolt España, SAU, destinada a oficines i laboratori d'anàlisis i aparcament, situada al carrer “Y” del port de Barcelona.

                                                                                                                  25/07/2023 - Criteris d'inversió aplicables als convenis per a bonificacions per bones pràctiques ambientals a subscriure l'any 2024. Exp. 105/2023-SGSJC.
                                                                                                                  Es fan públics els criteris d'inversió aplicables als convenis per a bonificacions per bones pràctiques ambientals a subscriure l'any 2024, aprovats pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona en la seva sessió de 19 de juliol de 2023.

                                                                                                                  Aquests criteris integren els criteris d'inversió a tenir en compte per a la signatura dels convenis corresponents per a l'obtenció de la bonificació (de caràcter orientatiu i no vinculants per a la seva obtenció); i els criteris d'inversió a considerar per a la verificació posterior sobre el compliment dels referits convenis.

                                                                                                                      25/07/2023 - Acords del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona de delegació de competències en relació amb el procediment d'expropiació derivat de la modificació substancial de la Delimitació d'espais i usos portuaris (DEUP) del port de Barcelona.
                                                                                                                      Es fan públics els acords del Consell d'Administració, adoptats en sessió de data 31 de maig de 2023, de delegació de competències en relació amb el procediment d'expropiació que se segueix en execució de la Resolució de 17 de setembre de 2020 de la Delegació del Govern a Catalunya, mitjançant la qual es va declarar la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats per la Modificació substancial de la Delimitació d'espais i usos portuaris (DEUP) del port de Barcelona.

                                                                                                                          11/07/2023 - Atorgament d'una concessió a favor de Bureau Veritas Inspección y Testing, SLU. Exp. 085/2023-SGSJC.
                                                                                                                          Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 28 de juny de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Bureau Veritas Inspección y Testing, SLU, destinada a oficines, laboratori d'anàlisi i de mostres i places d'aparcament, situada al carrer Y del port de Barcelona.

                                                                                                                              11/07/2023 - Atorgament d'una concessió a favor de Colt Technology Services, SAU. Exp. 173/2022-SGSJC.
                                                                                                                              Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 28 de juny de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Colt Technology Services, SAU, destinada a l'explotació de canalitzacions subterrànies, situada al port de Barcelona.


                                                                                                                                  11/07/2023 - Atorgament d'una concessió a favor de Servicios Flotantes Otto Schwandt Marpol Service, SL. Exp. 180/2022-SGSJC.
                                                                                                                                  Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 28 de juny de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Servicios Flotantes Otto Schwandt Marpol Service, SL, destinada a l'explotació d'una planta per a la recepció, emmagatzematge i valorització de residus Marpol V i VI, com a activitat complementària als serveis de recepció de residus, situada al costat del Far del Llobregat del port de Barcelona.

                                                                                                                                      11/07/2023 - Atorgament d'una concessió a favor de Sal Costa, SLU. Exp. 167/2022-SGSJC.
                                                                                                                                      Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 28 de juny de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Sal Costa, SLU, destinada a l'explotació d'una instal·lació per a l'elaboració primària, refinament, emmagatzematge i distribució de sal, situada en la Ronda del Port, Tram VI, del port de Barcelona.

                                                                                                                                          16/06/2023 - Atorgament d'una concessió a favor de Pac Global Services Spain, SAU. Exp. 169/2022-SGSJC.
                                                                                                                                          Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 31 de maig de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Pac Global Services Spain, SAU, destinada a emmagatzematge de metalls no ferrosos, cafè i cacau, situada al carrer Y del port de Barcelona.

                                                                                                                                              16/06/2023 - Atorgament d'una concessió a favor de Ginés Guirao, SL. Exp. 164/2022-SGSJC.
                                                                                                                                              Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 31 de maig de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Ginés Guirao, SL, destinada a activitats d'emmagatzematge d'eines i vehicles auxiliars i de taller de manteniment, situada al moll Álvarez de la Campa del port de Barcelona.

                                                                                                                                                  08/05/2023 - Atorgament d’una llicència a favor de Suardíaz Servicios Marítimos de Barcelona, SL. Exp. 045/2023-SGSJC.
                                                                                                                                                  Es fa públic que la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha concedit a Suardíaz Servicios Marítimos de Barcelona, SL una llicència per a la prestació del servei portuari de subministrament de combustible a vaixells mercants mitjançant gavarra al port de Barcelona.


                                                                                                                                                      08/05/2023 - Atorgament d’una llicència a favor de Verenigde Tankrederij Spain, SA. Exp. 062/2023-SGSJC.
                                                                                                                                                      Es fa públic que la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha concedit a Verenigde Tankrederij Spain, SA una llicència per a la prestació del servei portuari de subministrament de combustible a vaixells mercants mitjançant gavarra al port de Barcelona.

                                                                                                                                                          27/04/2023 - Atorgament d’una llicència a favor de Shell España, SA Exp. 060/2023-SGSJC.
                                                                                                                                                          Es fa públic que la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha concedit a Shell España, SA una llicència per a la prestació del servei portuari de subministrament de gas natural liquat (GNL) a vaixells des de gavarra (això és, en la modalitat ship-to-ship), al port de Barcelona.

                                                                                                                                                              25/04/2023 - Atorgament d’una llicència a favor d'ESK, S.A. Exp. 050/2023-SGSJC.
                                                                                                                                                              Es fa públic que la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha concedit a ESK, S.A. una llicència per a la prestació del servei portuari de subministrament de gas natural liquat (GNL) a vaixells des de camió cisterna (això és, en la modalitat truck-to-ship o multi-truck-to-ship), al port de Barcelona.

                                                                                                                                                                  17/04/2023 - Atorgament d'una concessió a favor d'AC House Barcelona SL. Exp. 048/2023-SGSJC.
                                                                                                                                                                  Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 30 de març de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor d'AC House Barcelona SL, destinada a l'explotació d'un edifici com a centre de difusió de la XXXVII Copa Amèrica Barcelona, situada al moll d'Espanya del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                      17/04/2023 - Atorgament d'una concessió a favor de la Delegació Diocesana de l'Apostolat de Mar. Exp. 009/2023-SGSJC.
                                                                                                                                                                      Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 30 de març de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de la Delegació Diocesana de l'Apostolat de Mar (Stella Maris), destinada a aparcament dels vehicles amb què el concessionari presta el servei d'atenció a tripulants, situada al moll de Sant Bertran del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                          17/04/2023 - Atorgament d'una concessió a favor d'Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA. Exp. 020/2023-SGSJC.
                                                                                                                                                                          Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 30 de març de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor d'Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA, destinada a servir d'oficines del concessionari, situada al final del moll de l'Energia del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                              21/03/2023 – Adjudicació de places en les zones d’aparcament de camions portacontenidors. Exp. 073/2022-SGSJC.
                                                                                                                                                                              En data 17 de març de 2023, el president de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha dictat una resolució en relació al sorteig per a l'atorgament d'autoritzacions d'ocupació en règim de pupil·latge de les places de les zones destinades per l'Autoritat Portuària de Barcelona a aparcament de camions portacontenidors (Exp. 073/2022-SGSJC), mitjançant la qual s’acorda el següent:

                                                                                                                                                                              Primer.- EXTINGIR les autoritzacions d'ocupació de places d'aparcament de camions portacontenidors que es relacionen a l'Annex I, amb data d’efecte el dia 30 d'abril de 2023.

                                                                                                                                                                              Segon.- ATORGAR a cadascuna de les persones relacionades en les llistes que s'adjunten com a annexos II a IV, una autorització per ocupar la plaça d'aparcament que se'ls assigna en l'esmentada llista amb la concreta tractora que es reflecteix en la llista, per una durada de 3 anys des de la data del seu inici. Per tant, cada persona tindrà tantes autoritzacions com places assignades en la llista i cada plaça haurà de ser ocupada amb el vehicle determinat a la corresponent llista de places adjudicades.

                                                                                                                                                                              Les autoritzacions atorgades es regiran pel que disposa el Plec regulador del règim de les zones per a aparcaments de camions portacontenidors de l'Autoritat Portuària de Barcelona, aprovat pel president de l'APB mitjançant resolució de data 10 d'octubre de 2022.

                                                                                                                                                                              La data d'inici de la vigència de les autoritzacions atorgades serà l'1 de maig de 2023.

                                                                                                                                                                              Tercer.- ORDENAR a la Subdirecció General de Serveis Jurídics i Contractació, la publicació de la present resolució i els seus annexos a la Seu Electrònica de l'APB.

                                                                                                                                                                              Donant compliment a la referida resolució, es publica la relació d'autoritzacions vigents a extingir en data 30 d’abril de 2023 (Annex I), així com la relació d’autoritzacions atorgades i places adjudicades (tipus A, B i C), d'acord amb el resultat del sorteig celebrat en data 17 de febrer de 2023 (Annexos II. III i IV).


                                                                                                                                                                                  14/03/2023 – Ordenança reguladora de l’ordenació i coordinació del trànsit marítim portuari en el port de Barcelona. Exp. 176/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                  Es fa pública l’Ordenança reguladora de l’ordenació i coordinació del trànsit marítim portuari en el port de Barcelona, aprovada pel Consell d’Administració mitjançant acords de dates 30 de novembre de 2022 i 25 de gener de 2023, i publicada al Butlletí Oficial de l’Estat en data 14 de març de 2023. De conformitat amb els acords adoptats pel Consell d’Administració en data 30 de novembre de 2022, la seva entrada en vigor es produirà als vint dies des de la seva publicació en l’esmentat Butlletí.

                                                                                                                                                                                      01/03/2023 - Atorgament d’una concessió a favor del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Exp. 138/2022-SGSJC.
                                                                                                                                                                                      Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 22 de febrer de 2023, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, destinada a la instal·lació d’un radar oceanogràfic al far del cap de Creus (Cadaqués, Girona).

                                                                                                                                                                                          27/02/2023 - Atorgament d’una llicència provisional a favor de Peninsula Petroleum SL. Exp. 018/2023-SGSJC.
                                                                                                                                                                                          Es fa públic que la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 16 de febrer de 2023, ha concedit a Peninsula Petroleum SL una llicència per a la prestació del servei portuari de subministrament de combustible (carburants derivats del petroli) mitjançant gavarra a vaixells mercants (en la modalitat ship-to-ship), al port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                              24/02/2023 - Tarifes màximes del servei portuari d'amarratge i desamarratge en el port de Barcelona, aplicables a partir del dia 1 de març de 2023.
                                                                                                                                                                                              En compliment dels acords aprovats pel Consell d'Administració en data 22 de febrer de 2023, es fan públiques les tarifes màximes per la prestació del servei portuari d'amarratge i desamarratge en el port de Barcelona, que seran aplicables i vigents a partir del dia 1 de març de 2023.

                                                                                                                                                                                                  09/02/2023 - Sorteig per a l'adjudicació de places lliures a les zones d'aparcament de camions en règim d'autorització. CORRECCIÓ D'ERRADES en la publicació del llistat de sol·licituds admeses de places d'aparcament tipus A. Exp. 073/2022-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                  En data 9 de febrer de 2023, el president de l'Autoritat Portuària de Barcelona ha dictat una resolució mitjançant la qual es rectifica el llistat definitiu de sol·licituds admeses per a participar en el sorteig per adjudicar autoritzacions d'ocupació de places de camions portacontenidors tipus A, en l’aparcament “Far del Llobregat” del port de Barcelona, en règim de pupil·latge, que va ser aprovat anteriorment mitjançant resolució de data 3 de febrer de 2023.

                                                                                                                                                                                                  D'acord amb l'anterior resolució, es publica l'esmentat llistat rectificat relatiu a les places tipus A, juntament amb els llistats de les sol·licituds admeses (places tipus B i C) i no admeses, els quals no s'han vist modificats i es troben publicats en l'anunci de data 06/02/2023. Els llistats s'han ordenat per número de matrícula.

                                                                                                                                                                                                  El sorteig tindrà lloc el dia 17 de febrer de 2023 a les 9:00 hores. Aquest acte no serà públic, i el seu resultat es publicarà en aquesta seu electrònica.


                                                                                                                                                                                                      06/02/2023 - Sorteig per a l'adjudicació de places lliures a les zones d'aparcament de camions en règim d'autorització. Publicació de llistats de sol·licituds admeses i no admeses. Exp. 073/2022-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                      En data 3 de febrer de 2023, el president de l'Autoritat Portuària de Barcelona ha resolt aprovar els llistats definitius de les sol·licituds admeses i no admeses per participar en el sorteig per adjudicar autoritzacions d'ocupació de places de camions portacontenidors en l’aparcament “Far del Llobregat” del port de Barcelona, en règim de pupil·latge.

                                                                                                                                                                                                      D'acord amb les bases, es publica un llistat per cada tipus de plaça (gran A, mitjana B i petita C). Els llistats s'han ordenat per número de matrícula.

                                                                                                                                                                                                      El sorteig tindrà lloc el dia 17 de febrer de 2023 a les 9:00 hores. Aquest acte no serà públic, i el seu resultat es publicarà en aquesta seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                      AVÍS: El llistat publicat de sol·licituds admeses per a places tipus A, ha estat rectificat mitjançant resolució del president de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 9 de febrer de 2023. VEURE ANUNCI PUBLICAT EN DATA 09/02/2023.


                                                                                                                                                                                                          03/02/2023 - Atorgament d'una llicència a favor de Knutsen Scale Gas, SL. Exp. 002/2023-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                          Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 27 de gener de 2023, ha concedit a Knutsen Scale Gas, SL una llicència per a la prestació del servei portuari de subministrament de gas natural liquat (GNL) en la modalitat ship-to-ship.

                                                                                                                                                                                                              30/01/2023 - Actualització de les tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona, aplicables per a l'any 2023. Exp. 007/2023-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                              Es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica les tarifes vigents del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona actualitzades i aprovades per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 27 de gener de 2023, aplicables a partir de l’1 de febrer de l'any 2023 segons el que s'acorda en la Resolució.

                                                                                                                                                                                                                  21/12/2022 - Proposta d'Instrucció de reserva d'atracada de vaixells de creuer en el port de Barcelona. Tràmit d'al·legacions. Exp. 114/2022-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                  Se sotmet a tràmit d'al·legacions per a les persones interessades, per un termini de 10 dies hàbils, la proposta d'Instrucció de reserva d'atracada de vaixells de creuer en el port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                  Les al·legacions podran presentar-se o bé presencialment a l'Autoritat Portuària de Barcelona, Servei d'Accés Unificat (SAU), situat a la planta baixa, mòdul Est, de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona amb horari d'atenció al públic de 8:30 a 14:30 hores, o bé telemàticament a través del registre electrònic de la Seu electrònica d'aquesta entitat (https://seu.portdebarcelona.gob.es),sense perjudici de les obligacions imposades en aquesta matèria per l'ordenament jurídic aplicable a les persones jurídiques i a les entitats que integren el sector públic.

                                                                                                                                                                                                                      01/12/2022 - Atorgament d’una concessió a Estibarna Centro Portuario de Empleo en el Puerto de Barcelona, SA. Exp. 138/2022-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                      Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 2 de novembre de 2022, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor d'Estibarna Centro Portuario de Empleo en el Puerto de Barcelona, SA, corresponent a un edifici situat a la Ronda del Port, Sector V, per destinar-la a vestidors del seu personal.

                                                                                                                                                                                                                          21/11/2022 - Modificació de la concessió de Barcelona Towage SL. Exp. 108/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                          Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 2 de novembre de 2022, ha acordat aprovar la modificació del plec de la concessió de què és titular la societat Barcelona Towage SL al moll Evaristo Fernández del port de Barcelona, destinada a albergar activitats complementàries al servei portuari de remolc, als efectes d'ampliar la seva superfície.

                                                                                                                                                                                                                              21/11/2022 - Modificació de la concessió de MSC Cruises Barcelona Terminal, SLU. Exp. 111/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                              Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 2 de novembre de 2022, ha acordat aprovar la modificació del plec de la concessió de què és titular la societat MSC Cruises Barcelona Terminal, SLU, destinada a la construcció i explotació d'una estació marítima d'ús particular en el moll Adossat del port de Barcelona, als efectes de canviar la seva ubicació i d'ampliar la seva superfície.

                                                                                                                                                                                                                                  14/11/2022 - Sorteig per a l’atorgament d'autoritzacions d'ocupació en règim de pupil·latge de places en les zones destinades per l'APB a aparcament de camions portacontenidors. Exp. 73/2022-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                  Es fa pública la convocatòria (Doc. 1) aprovada per la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) amb data 10 d'octubre de 2022, d’un sorteig per a l’atorgament d'autoritzacions d'ocupació en règim de pupil·latge de les places de les zones destinades per l'APB a aparcament de camions portacontenidors (zona del Far del Llobregat), amb subjecció al Plec regulador del règim de les zones per a aparcaments de camions portacontenidors que s'adjunta.

                                                                                                                                                                                                                                  El termini per presentar sol·licituds comença el dia 15 de novembre de 2022 i finalitza el dia 14 de desembre de 2022.

                                                                                                                                                                                                                                  Les sol·licituds per participar en el sorteig es poden presentar en format electrònic, mitjançant el model de sol·licitud que es pot descarregar des de l'enllaç que figura al peu d'aquest anunci (Doc. 2) o des del corresponent tràmit del Catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’APB, on hi ha també informació complementària.

                                                                                                                                                                                                                                  Un cop complimentada la sol·licitud, es pot presentar a l'APB electrònicament a través del Registre electrònic, o bé de forma presencial en el Registre General del Servei d'Accés Unificat de l'APB (SAU), situat a la planta baixa, mòdul Est, de l'edifici World Trade Center del moll de Barcelona, en horari d'atenció al públic de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres laborables.


                                                                                                                                                                                                                                      08/11/2022 – Unificació de les concessions de Centro Intermodal de Logística, SA SME en la Zona d’Activitats Logístiques del Port de Barcelona. Exp. 141/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                      Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2022, va aprovar: a) la unificació en un títol de totes les concessions titularitat de Centro Intermodal de Logística, SA SME situades en el terme municipal de Barcelona; i b) la unificació en un títol de totes les concessions titularitat de Centro Intermodal de Logística, SA SME situades en el terme municipal del Prat de Llobregat. Les dues concessions resultants es regiran pels respectius plecs de condicions igualment aprovats.


                                                                                                                                                                                                                                          08/11/2022 - Modificació de la concessió de Port Med Barcelona, SA. Exp. 118/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                          Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 20 de juliol de 2022, ha acordat aprovar la modificació del plec de la concessió de què és titular la societat Port Med Barcelona, SA, destinada a la construcció i explotació d'una marina a la dàrsena de la Bocana Nord del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                              06/09/2022- Ampliació del termini de la concessió titularitat de Terminales Portuarias, SL. Exp. 027/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                              Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 29 de juny de 2022, va acordar l'ampliació en 9,05 anys més del termini inicial de la concessió titularitat de Terminales Portuarias, SL, situada en el moll de l'Energia del port de Barcelona, a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, prèvia la tramitació corresponent.

                                                                                                                                                                                                                                                  27/07/2022 - Pla de mesures antifrau de l'Autoritat Portuària de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                  Es fa públic el Pla de mesures antifrau de l'Autoritat Portuària de Barcelona, elaborat de conformitat amb els requeriments de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat mitjançant acord del Consell d'Administració de data 29 de juny de 2022 i modificat per acord de 20 de juliol de 2022.

                                                                                                                                                                                                                                                      13/07/2022 - Correcció d'errada en el plec de la concessió atorgada a Econergies Barcelona Sud Zona Franca i Gran Via de l'Hospitalet, SA. Exp. 201/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                      Detectada una errada en el plec de la concessió atorgada a Econergies Barcelona Sud Zona Franca i Gran Via de l'Hospitalet, SA, s'ha procedit a la correcció del corresponent anunci publicat al BOE en data 11 d'abril de 2022.

                                                                                                                                                                                                                                                          13/07/2022 - Atorgament d’una concessió a Barcelona Towage, SL, SLP. Exp. 102/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                          Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 29 de juny de 2022, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Barcelona Towage, SL, destinada a acollir activitats complementàries al servei portuari de remolc, com són les oficines, magatzem i tallers del concessionari.

                                                                                                                                                                                                                                                              28/06/2022 - Atorgament d’una concessió a Corporación de Prácticos del Puerto de Barcelona, SLP. Exp. 102/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                              Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 1 de juny de 2022, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Corporación de Prácticos del Puerto de Barcelona, SLP, destinada a acollir activitats complementàries al servei portuari de practicatge.

                                                                                                                                                                                                                                                                  19/05/2022 - Data de venciment de la concessió de Muelles y Espacios Portuarios, SAU. Exp. 064/2022-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                  Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 3 de maig de 2022, va acordar com a nova data de venciment de la concessió titularitat de Muelles y Espacios Portuarios, SAU, situada al moll de l'Energia del port de Barcelona, la del dia 21 de juliol de 2035.

                                                                                                                                                                                                                                                                      09/05/2022 - Modificació de l'Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del tràfic marítim portuaria al port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 176/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                      Se sotmet a tràmit d'informació pública la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del tràfic marítim portuari al port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                          11/04/2022 - Modificació de la concessió de Meroil SA. Exp. 200/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 30 de març de 2022, ha acordat aprovar la modificació del plec de la concessió de què és titular la societat Meroil, SA, situada al moll de l’Energia del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                              11/04/2022 - Atorgament d’una concessió a Ecoenergies Barcelona Sud Zona Franca i Gran Via de l'Hospitalet, SAExp. 201/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 30 de març de 2022, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor d’Ecoenergies Barcelona Sud Zona Franca i Gran Via de l'Hospitalet, SA, destinada a la construcció i explotació d'una xarxa de frioducte en el port de Barcelona.


                                                                                                                                                                                                                                                                                  15/03/2022 - Atorgament d'una llicència a favor de Barcelona Towage, SL. Exp. 031/2022-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 4 de març de 2022, ha concedit a Barcelona Towage, SL una llicència per a la prestació del servei portuari de remolc en el port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      10/03/2022 - Atorgament d'una llicència a favor d'Amarres de Barcelona, SL.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 13 de gener de 2022, ha concedit a Amarres de Barcelona, SL una llicència per a la prestació del servei portuari d'amarratge i desamarratge en el port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          23/11/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat de Receptora de Líquidos, SA. Exp. 45/2019-SG.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 27 d'octubre de 2021, va acordar l'ampliació en 10 anys més del termini inicial de la concessió titularitat de Receptora de Líquidos, SA, situada en el moll de l'Energia del port de Barcelona, a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, prèvia la tramitació corresponent.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/11/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat de APM Terminals Barcelona, SLU (abans Terminal de Contenidors de Barcelona, SLU). Exp. 102/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 27 d'octubre de 2021, va acordar l'ampliació en 8 anys més del termini inicial de la concessió titularitat de APM Terminals Barcelona, SLU (abans Terminal de Contenidors de Barcelona, SL), situada en el moll Sud del port de Barcelona, a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, prèvia la tramitació corresponent.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  23/11/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat de Logística de Tierra SL. Exp. 41/2019-SG.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 27 d'octubre de 2021, va acordar l'ampliació en 8 anys més del termini inicial de la concessió titularitat de Logística de Tierra SL, situada en la Ronda del Port, Tram VI, del port de Barcelona, a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, prèvia la tramitació corresponent.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      23/11/2021 - Unificació de les concessions d'Aspro Ocio, SAU. Exp. 133/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2021, va aprovar la unificació de les dues concessions titularitat d'Aspro Ocio, SAU, situades al moll d'Espanya. La concessió resultant es regirà pel plec de condicions igualment aprovat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23/11/2021 - Atorgament d’una concessió a Transportes Portuarios SL. Exp. 140/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 21 de juliol de 2021, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Transportes Portuarios SL, destinada a l'activitat de dipòsit, neteja i reparació de contenidors marítims buits, situada a la Ronda del Port, núm. 512 del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/11/2021 - Modificació de la concessió de Logística de Tierra SL. Exp. 047/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 30 de juny de 2021, ha acordat aprovar la modificació del plec de la concessió de què és titular la societat Logística de Tierra, SL, situada a la Ronda del Port núm. 488 del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  07/09/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat de Muelles y Espacios Portuarios, SA. Exp. 030/17-SG.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 30 de juny de 2021, va acordar l'ampliació en 11 anys, 7 mesos i 6 dies del termini inicial de la concessió titularitat de Muelles y Espacios Portuarios, SA, situada al moll de l'Energia del port de Barcelona, d'acord amb la sol·licitud formulada pel concessionari a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, prèvia la tramitació corresponent.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      07/09/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat de Marina Port Vell SA. Exp. 077/2016-SG.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 21 de juliol de 2021, va acordar l'ampliació en 12 anys del termini inicial de la concessió titularitat de Marina Port Vell SA, situada a la dàrsena del Comerç del port de Barcelona, d'acord amb la sol·licitud formulada pel concessionari a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, prèvia la tramitació corresponent.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          05/08/2021 – Aprovació de la modificació de les tarifes màximes per la prestació de serveis comercials a la terminal pública de contenidors del Moll Sud titularitat de APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U. Exp. 118/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 4 d'agost de 2021, en l'exercici de les funcions delegades a favor seu segons acord del Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària del passat 21 de juliol de 2021 (BOE de data 29 de juliol), ha adoptat els acords que s'annexen relatius a l'assumpte de referència.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              05/08/2021 – Aprovació de la modificació de les tarifes màximes per la prestació de serveis comercials a la terminal pública de contenidors del Moll Prat titularitat de TERMINAL CATALUNYA, S.A. Exp. 117/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 4 d'agost de 2021, en l'exercici de les funcions delegades a favor seu segons acord del Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària del passat 21 de juliol de 2021 (BOE de data 29 de juliol), ha adoptat els acords que s'annexen relatius a l'assumpte de referència.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  05/08/2021 – Ampliació del termini de la concessió titularitat de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. (Exp. 078/2018-SG).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Es fa públic que el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 30 de juny de 2021, va acordar l’ampliació en 14 anys del termini inicial de la concessió titularitat de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A., situada a la zona de Casa Antúnez del port de Barcelona, d’acord amb la sol·licitud formulada pel concessionari a l’empara de la Disposició Transitòria 10a de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      08/06/2021 - Atorgament d’una concessió a MSC Cruises Barcelona Terminal, SLU. Exp. 084/2018-SG.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 26 de maig de 2021, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de MSC Cruises Barcelona Terminal, SLU per a la construcció i explotació d'una terminal privada de passatgers de creuers turístics, estació marítima “H”, al moll Adossat del port de Barcelona.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10/05/2021 - Atorgament d’una concessió a Trans Català SL. Exp. 186/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 28 d'abril de 2021, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Trans Català SL per al condicionament i explotació d'una nau industrial destinada a la realització d'operacions de grupatge i de distribució de mercaderies, d'origen marítim/terrestre, per carretera (cross docking), a la Ronda del Port, Tram VI, del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/05/2021 - Atorgament d’una concessió a Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez SL. Exp. 186/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 28 d'abril de 2021, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez SL per a la implantació d'una estació de descàrrega de residus Marpol per via marítima al moll de l'Energia del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  26/03/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat de Grimaldi Terminal Barcelona, SL. Exp. 131/2016-SG.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 24 de febrer de 2021, va acordar l'ampliació en 6 anys del termini inicial de la concessió titularitat de Grimaldi Terminal Barcelona, SL, situada al moll de Costa del port de Barcelona, així com l'ampliació de la seva superfície, d'acord amb la sol·licitud formulada pel concessionari a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26/03/2021 - Atorgament d’una concessió a Balearia Eurolíneas Marítimas, SA. Exp. 040/2018-SG.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 24 de febrer de 2021, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Balearia Eurolíneas Marítimas, SA per a l'explotació de part d'un edifici d'oficines i part d'un aparcament de vehicles en el moll Adossat del port de Barcelona, destinat a la prestació del servei portuari de passatge en règim de transport, limitat a vehicles d'embarcament en règim de passatge, amb destí a les Illes Balears.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          04/03/2021 – Atorgament d’una llicència a favor de la Corporació de Pràctics del Port de Barcelona. Exp. 019/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Es fa públic que la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 22 de febrer de 2021, va concedir a la Corporació de Pràctics del Port de Barcelona una llicència per a la prestació del servei portuari de practicatge en el port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              09/02/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat del Reial Club Nàutic de Barcelona. Exp. 029/2017-SG.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en la seva sessió de data 23 de desembre de 2020, va acordar l'ampliació en 7 anys del termini inicial de la concessió titularitat del Reial Club Nàutic de Barcelona situada al moll d'Espanya del port de Barcelona, sol·licitada pel concessionari a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  01/02/2021 – Modificació puntual del plec de prescripcions particulars del servei MARPOL al port de Barcelona per a l'aprovació de nous quadres de tarifes i tarifes màximes per al servei MARPOL V, així com per a la modificació del contingut dels Annexos IV i V del Plec. Exp. 195/2020 SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pel present es dona publicitat als acords adoptats pel Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària el passat 27 de gener de 2021, pels que s'acorda aprovar la modificació del Plec de prescripcions particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona prevista en la proposta de “Revisió extraordinària de les tarifes i tarifes màximes per la retirada dels rebuigs de l'Annex V del Conveni Marpol, establertes al Plec de prescripcions particulars del servei portuari”, que inclou i té per objecte els tres aspectes abans assenyalats.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11/11/2020 - Extinció anticipada d'una concessió titularitat d'Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA) i atorgament d'una nova concessió a favor de la mateixa societat. Exp. 014/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 30 de setembre de 2020, va acordar l'extinció anticipada d'una concessió titularitat d'Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA) i l'atorgament d'una nova concessió a favor de la mateixa societat, al moll de l'Energia del port de Barcelona, destinada principalment a l'emmagatzematge i tractament de residus provinents de vaixells (tots els tipus de residus Marpol), així com a la producció de combustible de qualitat marina i terrestre.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31/07/2020 - Atorgament d’una concessió a Gestora Concesión Puerto de Barcelona, AIE. Exp. 087/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 21 de juliol de 2020, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Gestora Concesión Puerto de Barcelona, AIE destinada a l'explotació d'una estesa de canonades per a la interconnexió entre diverses instal·lacions d'emmagatzematge de productes petrolífers existents al port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               20/07/2020 - Atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 134/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 25 de juny de 2020, dictada en exercici de les facultats delegades pel Consell d'Administració per acord de data 29 d'abril de 2020, va resoldre atorgar una concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la A.30 de la ZAL-Prat per a la construcció i explotació d’una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   20/07/2020 - Atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 133/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 25 de juny de 2020, dictada en exercici de les facultats delegades pel Consell d'Administració per acord de data 29 d'abril de 2020, va resoldre atorgar una concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la A.9 de la ZAL-Prat per a la construcció i explotació d’una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       04/06/2020 - Modificació de la llicència atorgada a Servicios Flotantes Otto Schwandt, SL destinada a la prestació del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona. Exp. 036/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 11 de maig de 2020, va acordar modificar la llicència atorgada a Servicios Flotantes Otto Schwandt, SL destinada a la prestació del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona per incloure-hi el servei de recollida Marpol VI.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           04/06/2020 - Atorgament d’una concessió a Comersid Steel SL. Exp. 125/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 29 d'abril de 2020, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Comersid Steel SL sobre una superfície i instal·lacions situades al carrer Z del port de Barcelona, destinada principalment a l'emmagatzematge, tall, perfilat i distribució de xapa d'acer, i amb caràcter secundari i complementari a l'anterior, a servir de seu social i oficines.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               04/06/2020 - Ampliació del termini de la concessió titularitat d'Aspro Ocio, SA. Exp. 159/2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en la seva sessió de data 29 d'abril de 2020, va acordar l'ampliació en 12 anys del termini inicial de la concessió titularitat d'Aspro Ocio, SA situada al moll d'Espanya del port de Barcelona, sol·licitada pel concessionari a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25/02/2020 - Atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 126/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 29 de gener de 2020, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la A.43.1 de la ZAL-Prat per a la construcció i explotació d’una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       25/02/2020 – Modificació de la concessió del Club Natació Barcelona. Exp. 75/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 18 de desembre de 2019, va acordar la modificació de la concessió de que és titular el Club Natació Barcelona en el passeig Joan de Borbó del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/02/2020 – Modificació de la concessió titularitat de Terminal Catalunya, SA del moll Prat del Port de Barcelona. Exp. 34/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en la seva sessió de 29 de gener de 2020, ha acordat modificar el plec de la concessió de la terminal de contenidors, titularitat de Terminal Catalunya, SA, situada al moll Prat del port de Barcelona, a fi d'incorporar en el seu objecte la prestació de serveis d'ompliment i buidatge de contenidors, així com la reparació, manteniment, neteja i desinfecció de contenidors buits.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               25/11/2019 - Anunci d'atorgament d'una concessió a Delta Depot, SL. Exp. 58/2018-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 25 de setembre de 2019, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Delta Depot SL, destinada a activitat de dipòsit de contenidors marítims buits, sobre una parcel·la situada a l'avinguda Estany, al moll Prat del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 89/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 25 de setembre de 2019, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la ZAM de la ZAL-Prat per a la construcció i explotació d’una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       25/11/2019 - Anunci d'atorgament d'una llicència a favor d'Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA. Exp. 094/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Es fa públic que el Consell d'Administració, en sessió celebrada el passat 25 de juliol de 2019, va acordar concedir a Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA, una llicència per a la prestació del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells (MARPOL I, II, IV, V i VI).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/11/2019 - Anunci d'atorgament d'una llicència a favor de Servicios Flotantes Otto Schwandt, SL. Exp. 092/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Es fa públic que el Consell d'Administració, en sessió celebrada el passat 25 de juliol de 2019, va acordar concedir a Servicios Flotantes Otto Schwandt, SL, una llicència per a la prestació del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells (MARPOL V).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               25/11/2019 - Anunci d'atorgament d'una llicència a favor de Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL. Exp. 093/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Es fa públic que el Consell d'Administració, en sessió celebrada el passat 25 de juliol de 2019, va acordar concedir a Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL, una llicència per a la prestació del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells (MARPOL I, II, IV, V i VI).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a Meroil SA. Exp. 065/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 26 de juny de 2019, va atorgar una concessió a favor de Meroil, SA destinada a l'explotació d'una xarxa de canonades al moll de l'Energia del Port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a la Gerència Urbanística Port Vell de l'Autoritat Portuària de Barcelona, MP. Exp. 065/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 26 de juny de 2019, va atorgar una concessió a favor de la Gerència Urbanística Port Vell de l'Autoritat Portuària de Barcelona, MP, com a suport material de l’encàrrec de gestió realitzat a la Gerència per a l'explotació de diferents superfícies en els àmbits de la zona d'interacció port-ciutat, d'usos nàutics i d'usos pesquers del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 38/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 29 de maig de 2019, va acordar l'atorgament d’una concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la A.24.2 de la ZAL-Port (Prat) per a la construcció i explotació d'una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               25/11/2019 – Anunci d’atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 046/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 24 d’abril de 2019, va atorgar una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la A.23.2 de la ZAL-Prat per a la construcció i explotació d'una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25/11/2019 - Anunci d’unificació i ampliació de concessions titularitat de Centro Intermodal de Logística, SA SME. Exp. 2019-046.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Es fa públic que el Consell d'Administració, en data 24 d'abril de 2019, va acordar la unificació en un títol de les concessions administratives sobre les parcel·les A.14, A.15 i A.16, titularitat de Centro Intermodal de Logística, S.A. S.M.E. i ampliar la superfície resultant de l'anterior concessió unificada en 62.322,63 m2 addicionals, corresponents a les parcel·les A.14b, A.15b i A.16b de la ZAL Prat que s'atorguen en concessió, amb la finalitat de construir una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a Transports de Barcelona, SA. Exp. 26/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 24 d’abril de 2019, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Transports de Barcelona, SA destinada a l'aparcament d'autobusos urbans de la seva flota, a la Ronda del Port (Sector 6) del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15/11/2019 - Concreció del volum de rebuigs a descarregar al port de Barcelona d'acord amb el que preveu la Clàusula 9.2.a) del Plec de Prescripcions Particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats pels vaixells al port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           En compliment del que va acordar el Consell d’Administració en sessió celebrada en data 24 de juliol de 2019, es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica la concreció del volum de rebuigs a descarregar al port de Barcelona d'acord amb el que preveu la Clàusula 9.2.a) del Plec de Prescripcions Particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats pels vaixells al port de Barcelona, aprovada pel Consell d’Administració en l’esmentada sessió.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               24/07/2019 - Tarifes per la prestació dels serveis bàsics ferroviaris en ample UIC a la zona de servei ferroviari administrat per l'Autoritat Portuària de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               En compliment de l'acordat pel Consell d'Administració en sessió celebrada en data 24 d'abril de 2019, es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica les tarifes de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la prestació dels serveis bàsics ferroviaris en ample UIC a la zona de servei ferroviari administrat per aquesta, que són d'aplicació des de la data de la seva publicació en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Barcelona, 24 de juliol de 2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               José Alberto Carbonell, director general


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   20/03/2019 – Plec de prescripcions particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells en el port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, es publica en aquesta Seu electrònica el Plec de prescripcions particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells en el port de Barcelona, aprovat per l’esmentat Consell en la seva sessió de 28 de novembre de 2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Román Eguinoa, Secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Barcelona, 20 de març de 2019


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       27/12/2018. Resolució de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la qual es fa públic l'acord adoptat en relació amb l'aprovació del plec de prescripcions particulars del servei MARPOL al port de Barcelona. Exp. 260/12.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       En compliment de l'acordat pel Consell d'Administració d'aquest Port, en la seva sessió celebrada el dia 28 de novembre d’enguany, es fa pública l'aprovació del Plec de Prescripcions Particulars del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona, l'entrada en vigor del qual serà el dia 1 de juliol de 2019, sense perjudici del relatiu a la taxa d'activitat i la taxa per utilització especial de les instal·lacions portuàries i per ajuts a la navegació previstes, que seran vigents a partir de l'1 de gener de 2019, i del relatiu a l'estructura tarifària, tarifes i tarifes màximes, que seran vigents a partir del dia 1 de febrer de 2019.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       En relació amb el règim transitori d'aplicació, veure la resolució publicada al Butlletí Oficial de l'Estat de 24 de desembre de 2018. (Acord Quart).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Román Eguinoa, Secretari General

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Barcelona, 27 de desembre de 2018.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19/11/2018 - Modificació de la concessió titularitat de Servicios Recipe TM2, SA. Exp. 155/18.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           El Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària, en la seva sessió celebrada el dia 31 d'octubre d’enguany, de conformitat amb la proposta de la Direcció i amb l'article 30.5.n) del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, va acordar modificar la concessió de la qual és titular Servicios Recipe TM2, SA, al carrer Y del port de Barcelona, atorgada el 26 d'abril de 2006, ampliant en onze anys (11) la seva vigència i d'acord amb les condicions igualment aprovades.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Termini: Fins al 8 de setembre de 2039.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Taxes 2018: Per ocupació, 189.455,50 euros. Per activitat, el més gran dels imports següents: a) l'equivalent al 20% de la taxa anual per ocupació de domini públic portuari; b) l'equivalent al 0,84% dels ingressos obtinguts en la concessió.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Barcelona, 19 de novembre de 2018


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16/11/2018 - Modificació de la concessió titularitat d’Autoterminal, SA. Exp. 078/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                El Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària, en la seva sessió celebrada el dia 31 d'octubre d’enguany, de conformitat amb la proposta de la Direcció i amb l'article 30.5.n) del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, va acordar ampliar en quatre (4) anys el termini inicial de la concessió d'Autoterminal, SA, al moll Dàrsena Sud i Interior, i modificant les seves condicions en els termes igualment aprovats.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Termini: Fins al 17 de juliol de 2029.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Taxes 2018: Per ocupació, 1.910.936,40 euros. Per activitat, el més gran dels imports següents: b1) l'equivalent al 20% de la taxa anual per ocupació de domini públic portuari; b2) l'equivalent a 0,04 euros (arrodonit a dos decimals) per vehicle manipulat en la concessió amb origen/destinació Barcelona, més un 4% llevat dels ingressos per conceptes diferents a les tarifes per serveis portuaris.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Barcelona, 16 de novembre de 2018


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     08/10/2018 - Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del trànsit marítim portuari al Port de Barcelona: Rectificació d'errors. Exp. 184/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, es publica en aquesta Seu electrònica l'Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del trànsit marítim portuari al port de Barcelona, aprovada per l’esmentat Consell en la seva sessió de 27 de juny de 2018, incorporant la rectificació d'errors aprovada en data 26 de setembre de 2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Barcelona, 8 d'octubre de 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         27-07-2018. Aprovació de la modificació de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes als creuers turístics. Exp. 275/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració d’aquest Port en data 18 de juliol d’enguany, mitjançant anunci publicat en el BOE de 27 de juliol de 2018, es fa pública l’aprovació de la modificació de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes als creuers turístics, en els conceptes i imports següents:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Per serveis generals: 2,79 €/passatger.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Per seguretat de passatgers i maletes en règim de creuer: 0,7201 €/passatger.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         El 15 de gener de cada exercici, l’APB actualitzarà la tarifa màxima d’acord al nombre de passatgers de l’any anterior.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (Veure Annex).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         El Secretari General, Román Eguinoa.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Barcelona, 27 de juliol de 2018.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             04/07/2018 – Aprovació de l’Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del tràfic marítim portuari al port de Barcelona. Exp. 184/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, es publica en aquesta Seu electrònica l'Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del trànsit marítim portuari al port de Barcelona, aprovada per l’esmentat Consell en la seva sessió de 27 de juny de 2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Barcelona, 4 de juliol de 2018


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07/06/2018 - Modificació de la normativa del Pla de Qualitat del Port de Barcelona. Exp. 219/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 El Consell d’Administració d’aquest Port, en la seva sessió celebrada el dia 30 de maig d’enguany, ha aprovat la modificació de la normativa del Pla de Qualitat del Port de Barcelona, que s’adjunta com a annex, si bé, l’entrada en vigor del compromís de fiabilitat d’entrada, sortida i la definició de l’indicador de mesurament es posposa fins que finalitzin les proves que s’estan realitzant actualment, delegant-se en el Sr. Director General l’aprovació de l’esmentada entrada en vigor.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Román Eguinoa, Secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Barcelona, 7 de juny de 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     15/01/2018 - Procediment de gestió d'avisos i primeres mesures preventives davant d'una situació d'alerta meteorològica.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     En sessió de 14 de desembre de 2017 el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona ha aprovat la modificació del Procediment de gestió d'avisos i primeres mesures preventives davant d'una situació d'alerta meteorològica (P-GMA-0-AVISAM) que pot descarregar-se mitjançant l'enllaç següent.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Barcelona, 15 de gener de 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         29-09-2016 - Concreció de supòsits i quanties per a l’exercici de la potestat sancionadora. Exp. 294/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         En data 28 de setembre de 2016 el Consell d’Administració ha acordat aprovar la incorporació al Catàleg d'infraccions administratives de tres supòsits de conductes subsumibles en les infraccions tipificades en els articles 306 i següents de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, així com la quantia de les multes amb les que poden ser sancionades. Aquests nous supòsits entraran en vigor passats 20 dies des de la seva publicació en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Barcelona, 29 de setembre de 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             28/07/2016 – Aprovació de concreció d'una parcel·la de la concessió de Centro Intermodal de Logística, SA. Exp. 098/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 31 de març d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va aprovar la concreció de concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA (CILSA) sobre la parcel·la A.35.2 de la zona d'activitats logístiques, en les condicions igualment aprovades.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/07/2016 – Modificació substancial de la concessió de Lavaderos de Cisternas, SA. Exp. 054/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 31 de març d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va aprovar la modificació de la concessió de Lavaderos de Cisternas, SA (LACISA), amb les característiques principals següents:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Modificació de l'objecte: construcció i explotació d'unes instal·lacions per al rentat interior, dipòsit, inspecció i reparació de vehicles cisterna i de contenidors cisterna.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ampliació del termini: fins al 30 de juny de 2024.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Subjecció al plec de prescripcions tècniques al projecte bàsic i d'execució d'edificació industrial, presentat el gener de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       28/07/2016 – Unificació de les concessions del Club Natació Barcelona. Exp. 032/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 31 de març d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) i s) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va aprovar la unificació de les dues concessions titularitat del Club Natació Barcelona, situades al passeig Joan de Borbó, atorgades en dates 20 de febrer de 1967 i 25 de juny de 1997, i que es durà a terme d'acord amb el plec de condicions igualment aprovat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/07/2016 – Pròrroga del termini de la concessió de Portcemen, SA. Exp. RCSG 032/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 27 de gener d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va acordar modificar el termini de la concessió titularitat de PORTCEMEN, SA al moll del Contradic, prorrogant-lo en 10 anys, que finalitzarà l'1 de gener de 2031, i autoritzar l'execució de les obres de millora de les seves instal·lacions, amb subjecció a les condicions igualment aprovades.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 28/07/2016 – Atorgament d'una concessió a Cargill SLU. Exp. RCSG 034/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 27 de gener d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va acordar atorgar a l'empresa CARGILL, S.L.U. una concessió administrativa per ocupar una superfície al moll Álvarez de la Campa, per a l'explotació d'una planta de molturació de llavors oleaginoses i, complementàriament a aquesta activitat principal, la manipulació d'altres granels titularitat del concessionari, amb subjecció al plec de condicions igualment aprovat i les característiques principals de la qual són:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Superfície total: 50.030 m², en dues fases.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Termini: 20 anys, prorrogable.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Taxes (2016): D'ocupació: 675.423,15 euros (1a fase), 787.149,06 euros (2a fase). D'activitat: l'import més gran entre el 20% de la taxa d'ocupació o 0,17 euros per tona de fava de soja descarregada en la concessió.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28/07/2016 – Atorgament d'una concessió a Barcelona Container Depot Service, SL. Exp. RCSG 029/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 27 de gener d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va acordar atorgar a Barcelona Container Depot Service, SL una concessió per a l'ocupació d'una parcel·la de 132.064 m² i les diferents instal·lacions en ella existents, situades a la Ronda del Port-Tram V del Port de Barcelona, destinada a la instal·lació i explotació d'un servei de dipòsit i reparació de contenidors buits i amb subjecció al seu plec de condicions, modificat en data 24 de febrer de 2016. Les característiques principals són les següents:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Termini: 15 anys, prorrogable.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Taxes (2016): D'ocupació: 690.455,46 euros. D'activitat: el més gran entre 3,32 euros per cada contenidor o 20 % de la taxa d'ocupació.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           27/02/2015 Publicació de la resolució relativa a la publicació i us de clau concertada en la seu electrònica de l’Autoritat Portuària de Barcelona per a la carpeta del client. Exp. 020/15.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               26/01/2015 - Delimitació dels Espais i Usos portuaris del Port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               En data 17 de desembre de 2014, el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona va adoptar l'acord següent: Aprovar l’informe elaborat per la Subdirecció General d’Explotació i Planificació Portuària de data 10 de desembre de 2014 i, en conseqüència, APROVAR la Delimitació d’Espais i Usos Portuaris del Port de Barcelona 2014, que s’ajusta a les consideracions contingudes en l’esmentat informe, per a la seva tramitació per Puertos del Estado.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes dels articles 58 i 59.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, respecte dels interessats als quals no s'ha pogut notificar en el seu domicili (BOP de Barcelona de 21 de gener de 2015).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S'adjunta el document aprovat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Barcelona, 26 de gener de 2015. Signat: Román Eguinoa. Secretari General.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/04/2014 - Normativa sobre autoritzacions de circulació per a transports especials i vehicles especials al Port de Barcelona


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       14/04/2014 - Plec de prescripcions particulars del servei portuari de manipulació de mercaderia en terminals de càrrega rodada al Port de Barcelona


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21/12/2012 - Publicació de les guies de bones pràctiques aprovades pel Consell d'Administració del Port de Barcelona a la sessió de 28 de novembre de 2012.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/05/2012 - Procediment per al registre d'usuaris a la seu electrònica del Port de Barcelona mitjançant clau concertada


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enllacos