Ruta de navegació

Sol·licitud autorització genèrica de transport terrestre de contenidors (AG)

FR | EN

Sol·licitud d'autorització genèrica de transport terrestre de contenidors (AG)

Descripció del tràmit

Procediment que habilita al seu titular a desenvolupar l'activitat del transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona amb uns conductors i unes tractores determinats.

Les renovacions d'aquestes autoritzacions es tracten igual que una primera sol·licitud, per tant, ha d'utilitzar-se aquest tràmit.

CODI SIA: 2410610

 

Resultat

Resolució d'atorgament de l'autorització de transport terrestre de contenidors per operar durant un període màxim de tres anys condicionats a la vigència de la targeta de transport (MDP).

 

Servei al qual pertany

Serveis al transport terrestre

 

Departament responsable de la tramitació

Centre de servei al transport

 

Qui pot realitzar el tràmit

Empreses de transport i transportistes autònoms de contenidors.

 

Documentació a presentar

 1. Sol·licitud d'autorització genèrica de transport terrestre de contenidors degudament emplenada amb l'acceptació expressa de les "Condicions Particulars de les autoritzacions per desenvolupar l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona".

 2. Documentació acreditant la representació en cas d'actuar en nom d'un tercer

 3. Documentació acreditativa de complir el requisit de la Condició Particular Segona:

 • Per a transportistes espanyols: " Autorització pel transport de mercaderies regulada en l'Ordre FOM/734/2007 de 20 de març o normativa que la substitueixi.

 • Per a transportistes de la resta de països de la Unió Europea: "Llicència comunitària de transport".

 • Per a transportistes de tercers països: "Autorització bilateral o multilateral de transport"

 1. Documentació que identifiqui a la tractora o tractores (targetes MDP i permisos de circulació) i llistat de les tractores. Per a cada tractora ha de presentar-se model, matrícula, número de permís de circulació, dades de l'assegurança de responsabilitat civil voluntària - pòlissa, cobertures, vigència. S'ha d'adjuntar justificant d'estar al corrent de la/les pòlisses i assegurances.

 2. Documentació que identifiqui el conductor o conductors: nom i cognoms, DNI, telèfon o correu o fax, fotografia i habilitació de cada un d'ells, permís de conduir de la classe que correspongui, certificat d'aptitud professional. I llistat de conductors.

 3. Document amb la relació de tractores i conductors.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per iniciar el tràmit electrònic és indispensable estar en possessió d'un certificat  digital  o clau concertada.

  Amb certificat digital: Pot ser el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. A la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Amb clau concertada: Podeu consultar el tràmit per l'obtenció de clau concertada que permet realitzar els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid o clau concertada pot procedir a iniciar el tràmit.

  A través de l'enllaç anterior accedirà a l'aplicació que permet als clients de l'Autoritat Portuària de Barcelona sol·licitar una autorització genèrica de transport terrestre de contenidors (AG).

  Aquesta aplicació està desenvolupada sobre l'arquitectura SOSTRAT. Existeixen dos manuals d'ús de SOSTRAT disponibles per aquest tràmit: un per a l'ús general de SOSTRAT i l'altre amb la descripció específica de sol·licitud d'autortizació genèrica de transport terrestre de contenidors.

  Horari: servei disponible les 24 hores qualsevol dia.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   

  Centre de servei al transport:

   
  Av. Álvarez de la Campa s/n. Edifici TIR
  Planta baixa
  08039 Barcelona 
   
  Horari: 08:30 h a 17:00 h
  Els dies 24 i 31 de desembre de 08:30 h a 15:00 h
   
  Tel: 93 298 60 66
   

  Servei d'Accés Unificat:

   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   

  Tel.: 93 298 60 00

   

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

Tres mesos

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa per aquest tràmit de sol·licitud. En cas d'atorgament s'aplicaran les tarifes vigents aprovades que corresponguin.

 

Normativa aplicable

Condiciones particulares  de las autorizaciones para el desarrollo de la actividad de transporte terrestre de contenedores en el Port de Barcelona


 

 

 

Enllacos