Ruta de navegació

Sol·licitud alta, baixa i modificació de servei marítim

FR | EN

Sol·licitud d'alta, baixa i modificació de servei marítim

Descripció del tràmit

El text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant defineix que és un servei marítim i els diferents tipus que es poden donar (regulars i no regulars i de curta distància o no). Els operadors de vaixell que volen obtenir la qualificació de servei, que dona dret a reduccions en l'import de les taxes portuàries, ho han de sol·licitar per a cada exercici a l'Autoritat Portuària.

Qualsevol incorporació d'un nou vaixell o naviliera al Servei Marítim ha de ser sol·licitat abans de la primera escala al port.

La baixa i modificació del servei marítim pot gestionar-se des d'aquest mateix tràmit.

CODI SIA: 2410072

 

Resultat

Obtenció de la qualificació de servei marítim a un determinat tipus de tràfic, en alguna de les modalitats, per als vaixells relacionats, la baixa o la modificació d'un servei existent.

El servei marítim atorgat haurà de ser indicat a la sol·licitud de cada escala.

 

Servei al qual pertany

Serveis al vaixell

 

Departament responsable de la tramitació

Facturació

 

Qui pot realitzar el tràmit

Consignataris en representació de la/es naviliera/es involucrades en el servei marítim.

 

Documentació a presentar

No es necessita presentar cap documentació.

En la sol·licitud d'alta s'informarà de les següents dades:

 1. Vaixells inscrits en el Servei Marítim i naviliera que hi treballa.

 2. Tipus de mercaderia, passatge o unitats de càrrega als que presta el servei.

 3. Ports que uneix el Servei Marítim.

 4. Nombre d'escales i dates previstes d'arribada al port.

Un cop donat d'alta el servei marítim podrà modificar-se o donar-se de baixa.

Per a més informació pot consultar el manual d'ús de l'aplicació informàtica que suporta el tràmit.

 

Com iniciar el tràmit

Aquests tràmits només es poden realitzar de manera telemàtica.

 • Telemàticament

  Per començar el tràmit electrònic és indispensable estar en possessió d'un certificat digital o clau concertada.

  Per obtenir certificat digital: Pot ser el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. A la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Per obtenir clau concertada: Pot consultar el tràmit per l'obtenció de clau concertada que permet dur a terme els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya.

  Estant en possessió d'un certificat vàlid o clau concertada pot procedir a iniciar el tràmit.

  A través de l'enllaç anterior accedirà a l'aplicació que permet als clients de l'Autoritat Portuària de Barcelona sol·licitar i modificar la informació relacionada amb els serveis marítims.

  Aquesta aplicació està desenvolupada sobre la plataforma de SOSTRAT. Existeixen dos manuals d'ús de SOSTRAT disponibles per aquest tràmit: un per a l'ús general de SOSTRAT i l'altre amb la descripció específica per a la gestió dels serveis marítims.

  Horari: servei disponible les 24 hores qualsevol dia.

 • Presencialment

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

48 hores des de la presentació de la sol·licitud.

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

La motivació del SM està recollida a l'article 201 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant (TRLPEMM) i a l'annex II de definicions de la llei.

Addicionalment, a les subseccions 1ª, 2ª i 3ª estan relacionades totes les condicions de reducció de les taxes T1 del vaixell, T2 del passatge i T3 de la mercaderia aplicables d'acord amb què l'operació del vaixell en port es faci estant inclòs en un servei marítim.


 

 

 

Enllacos