Ruta de navegació

Pagaments

FR | EN

Pagaments

Descripció del tràmit

Tràmit pel qual un usuari del Port de Barcelona pot realitzar el pagament dels cànons i les tarifes derivades dels serveis directes prestats pel Port de Barcelona (concessions, entrada i estada de vaixells, subministraments, serveis diversos, etc.)

El termini màxim per a fer efectius els deutes originats per la liquidació de tarifes és de 20 dies des de la data de notificació de les factures.

Finalització del període voluntari de pagament:

· Per a les notificacions realitzades entre el dia 1 i 15 de cada mes, el dia 5 del mes següent o l'hàbil immediat següent.

· Per a les notificacions realitzades entre el dia 16 i l'últim dia del mes, el dia 20 del mes següent, o l'hàbil immediat següent, tret que el contracte especifiqui altres terminis diferents.

Els deutes no satisfets en el termini establert produeixen interessos de demora que s'avaluen aplicant a les quantitats degudes un recàrrec de 4 punts sobre l'interès legal dels diners vigents, durant el període en què s'ha incorregut demora.


El fet de no pagar reiteradament els cànons o les tarifes portuàries pot comportar la suspensió temporal de la prestació de serveis a l'empara de l'article 48.2 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre.

Finalitzat el període voluntari de pagament, s'iniciarà la via de constrenyiment, segons disposa l'article 69 del Reglament General de Recaptació (RD 939/2005) i l'article 161.1 de la Llei General Tributària.

 

Resultat

 

Servei al qual pertany

Gestió Econòmica i financera

 

Departament responsable de la tramitació

Tresoreria

 

Qui pot realitzar el tràmit

 

Qualsevol client del Port de Barcelona que hagi de realitzar un pagament.

 

Documentació a presentar

 

Com iniciar el tràmit

 • Telemàticament

  Existeixen quatre modalitats de pagament

  El pagament dels imports de les factures no domiciliades s'ha d'efectuar per transferència bancària
  BBVA ES56 0182 6035 470201567254
  CAIXABANC ES85 2100 3290 452500002201
  SABADELL ES87 0081 0025 260070002308
  BSCH ES19 0049 1806 902211994594

  o bé en metàl·lic o a través d'un xec confirmat en la caixa del Port, concretament en les oficines del SAU:

  Edifici Aquest del World Trade Center

  Planta baixa

  Molla de Barcelona s/n

  08039 Barcelona

  Tel.: 93 298 60 00

  En el cas de les factures domiciliades, el cobrament es fa efectiu mitjançant el càrrec corresponent en el compte corrent anotat en la columna "Forma de Pagament".
  A través de la plataforma de Pagaments en línia

 • Presencialment

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable


 

 

 

Enllacos