Autoritat Portuaria de Barcelona  

 

 

 

 

Identificació del pagament

AVIS.
El pagament de la denuncia NO es pot fer amb el butlletí de la denuncia (faci clic aquí per veure un exemple de butlletí). El pagament de la denuncia NOMES es pot fer quan arribi al seu domicili la notificació de la denuncia (faci clic aquí per veure un exemple de primera i segona notificació). Al formulari de pagament ha d'introduir el número de l'expedient, la referència i la data, i automàticament es recuperarà la matrícula del vehicle i l'import que figura a la notificació que ha rebut (faci clic aquí per veure un exemple de formulari de pagament amb dades d'exemple). Per qualsevol dubte pot posar-se en contacte amb el Servei d'Accés Unificat (SAU) en els canals que trobarà en la següent URL: http://www.portdebarcelona.cat/ca/web/autoritat-portuaria/oficinas

*Codi:

*Expedient

*Ticket

*Data (DD/MM/AAAA):

*Ref. Denúncia:

 

Identificació del client

*   Nom: 

Client no espanyol

* factura: 

*   Adreça: 

*   Codi Postal 

*   Població 

*   E-mail: 

*   Telèfon: 

 

Dades del pagament


 €

 

 

*Camps obligatoris

*Camp obligatori per clients espanyols

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu/Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.
Responsable del tractament. Autoritat Portuària de Barcelona-Domicili a edifici Est del World Trade Center, Moll de Barcelona s/n 08039 Barcelona-Telèfon 932 986 000-Adreça electrònica protecciodades@portdebarcelona.cat.
Finalitat i base jurídica del tractament. Gestió de pagaments. Exercici de poders públics. Execució contractual.
Exercici de drets. Accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, adreçant la seva petició a les oficines de l'APB, presentant un escrit al Registre General-SAU o a través del Registre Electrònic de la Seu electrònica a https://seu.portdebarcelona.gob.es/es/web/seuelectronica. En tot cas, té dret a presentar una reclamació davant de la AEPD https://www.aepd.es/es sempre que ho consideri oportú.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE POLÍTICA DE PRIVACITAT.

http://www.portdebarcelona.cat/es/web/general/politica-de-privacitat