Ruta de navegació

Pagaments

FR | EN

Pagaments

Descripció del tràmit

Tràmit pel qual un usuari del Port de Barcelona pot realitzar el pagament dels cànons i les tarifes derivades dels serveis directes prestats pel Port de Barcelona (concessions, entrada i estada de vaixells, subministraments, serveis diversos, etc.)

El termini màxim per fer efectius els deutes originats per la liquidació de tarifes és de vint dies des de la data de notificació de les factures.

Finalització del període voluntari de pagament:

  • Per a les notificacions dutes a terme entre el dia 1 i 15 de cada mes, el dia 5 del mes següent o l'hàbil immediat següent.

  • Per a les notificacions realitzades entre el dia 16 i l'últim dia del mes, el dia 20 del mes següent, o l'hàbil immediat següent, llevat que el contracte especifiqui altres terminis diferents.


Els deutes no satisfets en el termini establert produeixen interessos de demora que s'avaluen tot aplicant a les quantitats degudes un recàrrec de 4 punts sobre l'interès legal dels diners vigent, durant el període en què s'ha incorregut en demora.

El fet de no pagar reiteradament els cànons o les tarifes portuàries pot comportar la suspensió temporal de la prestació de serveis a l'empara de l'article 48.2 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre.

Finalitzat el període voluntari de pagament s'iniciarà la via de constrenyiment, segons disposa l'article 69 del Reglament General de Recaptació (RD 939/2005) i l'article 161.1 de la Llei General Tributària.

 

Resultat

 

Servei al qual pertany

Gestió Econòmica i financera

 

Departament responsable de la tramitació

Tresoreria

 

Qui pot realitzar el tràmit

Qualsevol client del Port de Barcelona que hagi de realitzar un pagament

 

Documentació a presentar

 

Com iniciar el tràmit

Existeixen quatre modalitats de pagament

  • El pagament dels imports de les factures no domiciliades s'ha d'efectuar per transferència bancària 

BBVA ES56 0182 6035 470201567254
CAIXABANC ES85 2100 3290 452500002201
SABADELL ES87 0081 0025 260070002308
BSCH ES19 0049 1806 902211994594

o bé en metàl·lic o a través d'un xec conformat a la caixa del Port, concretament a les oficines del SAU:

Edifici Est del World Trade Center
Planta baixa 
Moll de Barcelona s/n
08039 Barcelona 
Tel.: 93 298 60 00 
  • En el cas de les factures domiciliades el cobrament es fa efectiu mitjançant el càrrec corresponent en el compte corrent anotat a la columna "Forma de Pagament".
  • A través de la plataforma de Pagaments on line
  • Telemàticament

  • Presencialment

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable


 

 

 

Enllacos