Ruta de navegació

Sol·licitud autorització per execici activitat agent consignatari al port de barcelona

FR | EN

Sol·licitud d'autorització per a l'exercici de l'activitat d'agent consignatari al Port de Barcelona

Descripció del tràmit

Procediment per sol·licitar l'autorització per a l'exercici de l'activitat d'Agent Consignatari al Port de Barcelona, per un període indefinit.

CODI SIA: 2410594

 

Resultat

Resolució d'autorització o denegació de l'activitat d'Agent Consignatari al Port de Barcelona.

 

Servei al qual pertany

Serveis al vaixell Serveis a la mercaderia

 

Departament responsable de la tramitació

Departament Comercial

 

Qui pot realitzar el tràmit

Empreses que es vulguin donar d'alta com a consignataris

 

Documentació a presentar

 1. Formulari de sol·licitud d'autorització per a l'exercici de l'activitat d'Agent Consignatari de Vaixells al Port de Barcelona, degudament emplenat.

 2. Acreditació de la personalitat del sol·licitant. Les persones físiques s'acreditaran mitjançant el DNI. En el cas de persones jurídiques, el sol·licitant haurà de presentar l'escriptura pública de constitució, estatuts vigents de la societat, poders i acreditació de la seva inscripció al Registre Mercantil.

 3. Justificació d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, d'acord amb el que estableix l'article 71 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i d'estar inscrit al Cens de l'Activitat d'Agent Consignatari de Vaixells als efectes de l'IAE. També s'haurà d'aportar còpia del NIF. S'haurà d'incloure també una declaració responsable del sol·licitant de no trobar-se en cap de les circumstàncies de l'esmentat article 71 (inclosa al formulari de sol·licitud).

 4. Informació econòmica financera de l'activitat a desenvolupar: memòria explicativa del projecte de negoci del sol·licitant, amb una previsió orientativa del volum de negoci anual que esperen tenir, amb menció de les companyies navilieres que representa, assenyalant les línies, en el cas que es tracti de companyies que prestin un servei regular; itinerari i tipus de vaixell i de servei, peculiaritats que afectin el tràfic i comerç marítim, freqüència i adscripció a conferència, així com el despatx de vaixells TRAMP i empreses estibadores amb què, si s'escau, vagin a contractar els serveis de manipulació de mercaderies.

 5. Acceptació expressa del plec provisional de condicions particulars per al desenvolupament de l'activitat d'Agent Consignatari de Vaixells al Port de Barcelona. 

 6. Fiança de 30.050,61 EUR, segons el model d'aval aprovat per l'APB i intevingut per federatiu públic.

 7. Nom de la persona o persones que assumiran la representació habitual de l'empresa.

 8. Domicili de la representació de l'empresa en la província de Barcelona, amb número de telèfon i correu electrònic.

 9. Compromís de notificar immediatament a la Direcció de l'APB qualsevol modificació que afecti la documentació lliurada, amb posterioritat a l'atorgament de l'autorització.

 10. L'interessat haurà d'assenyalar a la seva sol·licitud el termini pel qual demana l'autorització o si la demana per un temps indefinit.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.
  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).
  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat (SAU):
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 

   

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa

 

Normativa aplicable

Edicte de l'Autoritat Portuària de Barcelona, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 26, de data 31/01/2005

Edicte de l'Autoritat Portuària de Barcelona, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 296, de data 12/12/2006

Text refós del Plec Provisional de Condicions Particulars de l'autorització per al desenvolupament de l'activitat d'agent consignatari de vaixells al port de Barcelona i model d'aval per a la fiança d'empreses autoritzades per actuar com a agents consignataris de vaixells al port de Barcelona.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.


 

 

 

Enllacos