Ruta de navegació

Sol·licitud autorització transport especial

FR | EN

Sol·licitud d'autorització de transport especial de circulació

Descripció del tràmit

L'objectiu d'aquest tràmit és que els transports tipificats, segons el Reglament General de Vehicles, com a vehicles especials i els vehicles en règim de transport especial puguin sol·licitar el permís de trànsit així com del servei d'acompanyament si s'escau que els permeti circular per les vies del territori de titularitat de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

 • Autoritzacions especials de circulació GENÈRIQUES o sense itinerari: es poden sol·licitar dins les 24 hores anteriors a la realització del transport.

 • Autoritzacions especials de circulació ESPECÍFIQUES o amb itinerari: s'hauran de sol·licitar amb un mínim de 48 hores d'antelació a la data prevista per al transport.

 • Autoritzacions especials de circulació EXCEPCIONALS: s'hauran de sol·licitar amb un mínim d'una setmana d'antelació, depenent de la complexitat del transport.

Per a més informació podeu consultar la normativa vigent aprovada a l'Autoritat Portuària de Barcelona.

CODI SIA: 2410607

 

Resultat

Resolució d'atorgament o denegació de l'autorització especial de circulació (AEC) emesa pel Port de Barcelona.

Depenent de les dimensions del transport, inclosa la càrrega, les AEC poden ser de tres tipus: genèriques, específiques i excepcionals, tal com s'indica la normativa.

 

Servei al qual pertany

Serveis al transport terrestre

 

Departament responsable de la tramitació

Servei d'accés unificat (SAU) per a les autoritzacions genèriques i específiques. Policia Portuària i SAU per a les excepcionals.

 

Qui pot realitzar el tràmit

Les empreses i transportistes de transports especials.

 

Documentació a presentar

Tenint en compte els temps mínims d'antelació citats a l'apartat "descripció del procediment" ha d'aportar-se la següent informació i documentació:

Per sol·licitar qualsevol dels tres tipus d'autorització disponibles GENÈRICA, ESPECÍFICA o EXCEPCIONAL són necessàries les següents dades:

 1. Cal disposar d'una autorització del SCT o de la DGT.

 2. Dades fiscals de l'empresa de transport a qui s'ha de facturar aquest servei.

 3. El lloc d'inici i destí final dins el recinte portuari. El recorregut el determina la Policia Portuària en funció de les circumstàncies de cada moment.

 4. El dia de la realització del servei.

 5. Les mesures del vehicle amb la càrrega (llargada, amplada, alçada i pes)

Si la petició es tramita presencialment, cal disposar de la informació en el moment de sol·licitar-la a les oficines.

A més, per sol·licitar una autorització EXCEPCIONAL, hauran de presentar, amb un mínim d'una setmana abans del servei:

 1. Fitxa de característiques tècniques de tots els vehicles que han de constar a l'autorització.

 2. Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil (import mínim de 3 milions €)

 3. Còpia de l'autorització atorgada pel Servei Català de Trànsit.

 4. Croquis del vehicle amb la càrrega indivisible estibada, en el qual figuri clarament l'alçada, amplada, longitud i masses totals, distància entre eixos i càrrega per eix. Aquest croquis ha de tenir com a mínim una vista lateral i una vista posterior, de tot el vehicle o conjunt de vehicles carregats.

 5. Itinerari/recorregut per la zona portuària proposat pel transportista.

Si la petició es tramita presencialment, cal aportar aquesta documentació en el moment de fer la sol·licitud a les oficines.

Si la petició es tramita telemàticament, cal aportar la documentació tal com s'indica en l'apartat "Telemàticament".

L'interessat en possessió d'una AEC genèrica, específica o excepcional, que requereixen acompanyament policial, l'haurà de sol·licitar al Centre de Control de la Policia Portuària al telèfon 93.223.46.62 amb antelació suficient.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 

 • Telemàticament

  Per iniciar el tràmit electrònic és indispensable estar en possessió de clau concertada o d'un certificat digital.

   Per obtenir clau concertada: Pot consultar el tràmit per l'obtenció de clau concertada que permet realitzar els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya. Amb la clau concertada podrà fer un seguiment de les sol·licituds realitzades o tràmits  que estan en curs .

   

  Per obtenir certificat digital: Pot ser el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.
  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   Estant en possessió del vostre certificat vàlid o clau concertada pot procedir a iniciar el tràmit.

  Els tràmits, encara que siguin iniciats telemàticament a qualsevol hora, requereixen una validació manual que es farà en l'horari presencial del SAU.

 • Presencialment

  Per a autoritzacions de transport especial de circulació GENÈRICA o ESPECÍFICA adreceu-vos a:

  Servei d'Accés Unificat (SAU), CST o excepcionalment fora d'horari del SAU a les dependències de la Policia Portuària.

  Per a autoritzacions de transport especial de circulació EXCEPCIONAL adreceu-vos a:

  Servei d'Accès Unificat (SAU)

  Adreces i horaris:

  Servei d'Accés Unificat
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
  Tel.: 93 298 60 00 
  Horari: 08:00h a 19:00h
  Horari agost: 08:00h a 15:00h
   
  Centre de servei al transport
   
  Av. Álvarez de la Campa s/n. Edifici TIR
  Planta baixa
  08039 Barcelona 
   

  Horari: 08:30 h a 17:00 h

  Els dies 24 i 31 de desembre de 08:30 h a 15:00 h
   
  Tel: 93 298 60 66

  Dependències de la Policia Portuària (Només de manera excepcional fora d'horari SAU):

  Ronda del Port tram 6è, Km. 5,5

   

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

24,44 € més IVA.

 

Normativa aplicable

Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicle

Normativa sobre autoritzacions de circulació per a transports especials i vehicles especials al Port de Barcelona (aprovada pel Consell d'Administració en sessió del 26 de març de 2014)

Mesures de gàlib dels accessos al Port

Annex IX Reglament general de Vehicles: Masses i dimensions. (Incluye las modificaciones introducidas por la Orden PRE/3298/2004, de 13 de octubre, por la Orden PRE/52/2010, de 21 de enero y por la Orden PRE/2788/2015, de 18 de diciembre)

Annex IX Mases i dimensions (resum gràfic)

 


 

 

 

Enllacos