Ruta de navegació

Sol·licitud de modificació substancial una concessió de domini públic portuari

FR | EN

Sol·licitud de modificació substancial d'una concessió de domini públic portuari

Descripció del tràmit

Tramitació de la sol·licitud per a la modificació substancial d'una concessió prèviament atorgada en el domini públic portuari. Aquest tràmit només aplica per als casos de modificació que s'enumeren en l'apartat 2 de l'article 88 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Segons el que assenyala l'article 88, la tramitació de la sol·licitud de modificació substancial de la concessió serà la mateixa que l'exigida per a l'atorgament de concessions (article 85 apartat dos i següents del TRLPEMM). 

CODI SIA: 2264438

 

Resultat

Resolució d'atorgament o de denegació de la modificació substancial d'una concessió administrativa en el domini públic del port de Barcelona.

En cas d'estimar-se la petició, en la resolució s'acordarà la modificació del plec de la concessió en aquells aspectes concrets que corresponguin en cada cas en atenció a la sol·licitud formulada, prèvia la seva acceptació per part del concessionari.

 

Servei al qual pertany

Gestió del territori

 

Departament responsable de la tramitació

Departament de Gestió de Concessions i Tarifes

 

Qui pot realitzar el tràmit

Concessionaris

 

Documentació a presentar

A continuació s'enumeren els documents a presentar. Per saber el detall dels continguts dels documents podeu consultar el document de requisits/documentació per la modificació de concessió.

 1. Escrit de sol·licitud de modificació substancial de la concessió.  La sol·licitud ha de complir els requisits exigits i ha d'especificar-se clarament quin tipus de modificació substancial es sol·licita dels enumerats a l'article 88.2 de la TRLPEMM.  Pot utilitzar-se una proposta de plantilla de sol·licitud, la qual no és d'utilització obligatòria.

 2. Documentació justificativa de l'acreditació de la personalitat del sol·licitant.

 3. Certificats de la Seguretat Social i d'Hisenda d'estar al corrent dels pagaments.

 4. Acreditació de la solvència econòmica, tècnica i professional per fer front a les obligacions resultants de la concessió.

 5. En el cas de projecte Bàsic i/o constructiu de les inversions a executar. S'han de consultar els requisits mínims segons la tipologia de projecte i els formats de les portades ( Portades tomsLloms A3Portada A4).

 6. En el seu cas memòria econòmica financera.

 7. Garantia provisional. La garantia es podrà constituir mitjançant transferència bancària, xec bancari o xec nominatiu conformat a nom de l'Autoritat Portuària de Barcelona, ¿¿o aval bancari o de Companyia d'Assegurances autoritzada, cas en què l'Autoritat Portuària podrà exigir en la seva formalització els requisits que estimi convenients. En cas d'aval bancari podeu utilitzar el nostre model d'aval provisional.

 8. Una vegada atorgada la concessió modificada, cal presentar l'aval obres definitiu

 9.  Declaració relativa a la informació que es considera confidencial, indicant-ne el motiu.

Nota:  

A fi de portar a terme el tràmit d'informació pública previst a l'article 85 del TRLPEMM de la petició de modificació substancial de la concessió formulada, és convenient que indiquin si alguna part de la documentació o informació facilitada junt amb la petició té caràcter confidencial i, per tant, hauria de ser preservada de l'accés a tercers, bé per què la mateixa conté secrets tècnics o comercials o bé per què el seu accés pot suposar donar un avantatge competitiu a tercers respecte del sol·licitant. 

En aquest cas, en la declaració presentada haurà de constar la relació dels aspectes concrets de la documentació i informació que poguessin tenir aquest caràcter confidencial, així com els motius que justifiquin la declaració de la seva confidencialitat. A la vista d'aquests motius, un cop analitzats, l'Autoritat Portuària resoldrà en el que escaigui.  

En cap cas, no podrà ser entesa l'obligació de confidencialitat de forma tan àmplia i genèrica que afecti la totalitat de la documentació i informació presentades. 

  9. Qualsevol altra documentació que es consideri pertinent.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, en l'article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.

  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).

  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.

  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats

  Servei d'Accés Unificat:

  Edifici Est del World Trade Center, planta baixa

  Moll de Barcelona s/n

  08039 Barcelona 

  Tel.: 93 298 60 00 

   

 

Termini màxim legal de notificació

Vuit mesos.

Nota:

Un cop aprovada la modificació de la concessió, la garantia provisional s'haurà de completar fins al 5% del pressupost de l'obra (en concepte de garantia definitiva).

En cas que no hi hagués obres i instal·lacions a executar en la concessió, no serà necessari constituir la garantia definitiva o de construcció, havent d'adequar-se, si s'escau, la garantia d'explotació.

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

Negatiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa per aquest tràmit de sol·licitud.

En el seu cas, seran modificades les taxes aplicables a la concessió, si escau en atenció a l'objecte de la sol·licitud de modificació de la concessió formulada.

 

 

Normativa aplicable

Article 88 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant 

Ordre FOM/938/2008, de 27 de març, que aprova el plec de condicions generals per a l'atorgament de concessions en el domini públic portuari estatal.


 

 

 

Enllacos