Ruta de navegació

Sol·licitud de devolució de garantia

FR | EN

Sol·licitud de devolució de garantia

Descripció del tràmit

Tràmit pel qual es demana la devolució d'una garantia prèviament dipositada a l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment sempre que s'hagi executat l'objecte pel qual es va dipositar la garantia i complerta l'obligació.

CODI SIA: 2410635

 

Resultat

Resolució d'autorització o denegació de cancel·lació de la garantia (aval, assegurança de caució o fiança)

Un cop dictada la resolució i notificada es farà la devolució. Quan es tracti de la devolució d'un aval o assegurança de caució es retornarà de manera presencial a l'Autoritat Portuària de Barcelona. En cas de devolució d'una fiança es retornarà per transferència bancària al número de compte que es faciliti en la sol·licitud.

 

Servei al qual pertany

Altres serveis

 

Departament responsable de la tramitació

Serveis jurídics i altres departaments implicats

 

Qui pot realitzar el tràmit

Persona física o jurídica titular d'una garantia dipositada a l'Autoritat Portuària de Barcelona.

 

Documentació a presentar

 1. Formulari de sol·licitud de devolució degudament emplenada.

 2. La següent documentació depenent del tipus de garantia dipositada:

 • En cas de devolució d'aval o assegurança de caució: còpia de l'aval o segur de caució dipositat.

 • En cas de fiança: Certificat de titularitat del compte corrent facilitat per a la devolució de la fiança.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.
  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).
  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat (SAU):
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00

   

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa ni tarifa.

 

Normativa aplicable

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.


 

 

 

Enllacos