Ruta de navegació

Sol·licitud autorització comercial de navegació interior - transport tripulants

FR | EN

Sol·licitud d'autorització per a la prestació de l'activitat comercial de transport de tripulants dels vaixells fondejats de l'ancoratge al moll i viceversa.

Descripció del tràmit

Procediment que habilita al seu titular a desenvolupar l'activitat comercial de transport de tripulants des de vaixells fondejats a l'ancoratge del port a moll, i viceversa. L'activitat s'ha de realitzar amb estricta subjecció del que disposa el Text Refós de l'Ordenança reguladora del servei de navegació interior de passatge en el Port de Barcelona.

CODI SIA: 2234901 - Autorització per a la prestació de l'activitat comercial de transport de tripulants de vaixells fondejats a l'ancoratge del Port de Barcelona al moll i viceversa.

 

Resultat

Autorització de transport de tripulants des de vaixells fondejats a l'ancoratge del port a moll, i viceversa, per un termini màxim de tres anys.

 

Servei al qual pertany

Serveis al vaixell

 

Departament responsable de la tramitació

Operacions Marítimes

 

Qui pot realitzar el tràmit

Empreses de serveis al vaixell

 

Documentació a presentar

 1. Formulari de sol·licitud amb declaració expressa de conèixer i acceptar el contingut de l'articulat del Text Refós de l'Ordenança reguladora del servei de navegació interior de passatge en el Port de Barcelona.

 2. Acreditació de la personalitat del sol·licitant o, al seu cas, dels partícips a la comunitat o entitat sense personalitat jurídica:

  • En el cas de ser una persona jurídica: escriptura de constitució o de modificació a la qual constin els estatuts de l'empresa d'acord amb el que exigeix la legislació aplicable i còpia del número d'identificació fiscal.

  • Pel que fa al qui signa la sol·licitud, poder notarial suficient, degudament inscrit, al seu cas, al Registre Mercantil, amb còpia del Document Nacional d'Identitat.

 3. Al cas de persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea serà d'aplicació el que s'estableix a l'article 68 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.

    A més, aquests empresaris hauran de presentar els següents documents:
  • Una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, al seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant.

  • Serà necessari que les empreses tinguin oberta sucursal en Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions i que estiguin inscrits al Registre Mercantil.

  • Les empreses estrangeres presentaran els seus documents constitutius traduïts, de forma oficial, al castellà o al català.

 4. Alta a l'epígraf d'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) corresponent i declaració censal d'alta, modificació i baixa al cens d'obligats tributaris (models 036 ó 037) si és el cas.

 5. Certificats que acreditin trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

 6. Declaració jurada de no trobar-se en cap cas de les circumstàncies de l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (inclòs en el formulari de sol·licitud).

 7. Informació de solvència econòmica de l'activitat desenvolupada.

  1. La solvència econòmica s'acreditarà:

   • Patrimoni Net, a efectes de les persones físiques, segons la definició de l'article 1 de la Llei 19/1991 de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, "el conjunt de béns i drets de contingut econòmic que sigui titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixin el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals de les quals hagi de respondre".

   • Patrimoni Net, a efectes de les persones jurídiques, segons la definició establerta en el Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat.

  2. Pel que es refereix al Patrimoni Net, documentació a presentar segons la personalitat jurídica i la residència del sol·licitant:

   • Persones físiques amb residència en territori espanyol: Declaració de l'impost de patrimoni de l'últim exercici tancat o, al cas de no estar obligat a presentar aquest impost, declaració jurada, formalitzada davant notari, manifestant la no obligació de presentar aquest impost, així com l'import del patrimoni net de l'últim exercici tancat.

   • Persones físiques amb residència habitual en l'estranger: Declaració jurada, formalitzada davant notari, de l'import del seu patrimoni net a l'últim exercici tancat

   • Persones jurídiques: Comptes anuals de l'últim exercici tancat, certificats i auditats, quan sigui legalment obligat que estiguin auditats, o només certificats, quan no hi hagi l'obligació legal que estiguin auditats, i certificat i altra documentació que justifiqui possibles modificacions del patrimoni net.

   • En el cas de persones jurídiques no residents en territori espanyol, els comptes anuals de l'últim exercici tancat hauran de formular-se per una empresa auditora, d'acord amb els criteris establerts en el Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat.

 8. Acreditació de disposar d'una assegurança de danys i de responsabilitat civil que doni cobertura de l'activitat desenvolupada (còpia vigent de condicions i certificat emès per la companyia asseguradora d'estar al corrent de pagament dels rebuts).

 9. Relació d'embarcacions i personal que es destinarà a l'activitat, acreditant que tenen tots els certificats en vigor i els títols corresponents.

 10. Garantia de NOU MIL SIS-CENTS SETZE AMB DINOU (9.616,19) EUROS, podent ser un txec nominatiu, o mitjançant aval bancari o d'una companyia d'assegurances (en aquest cas s'utilitzarà el model que faciliti l'Autoritat Portuària de Barcelona i haurà de ser intervingut per notari), havent de consignar-se a l'Autoritat Portuària de Barcelona.

 11. Pla d'emergència que incorpori principalment els sistemes d'avisos i mecanismes de coordinació dels responsables de l'activitat, tant a terra com a les embarcacions, amb els de l'Autoritat Portuària de Barcelona i la Capitania Marítima de Barcelona. Aquest Pla d'emergència podria ser supervisat per la Comissió de Seguretat del Pla d'Autoprotecció del Port de Barcelona.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, en l'article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  MPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.

  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).

  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

   

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat (SAU):
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 
   

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

Positiu, a excepció de si requereixen l'ocupació privativa de béns del domini públic portuari.

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa per la sol·licitud.

En cas d'atorgar-se l'autorització aplicaran: la taxa d'activitat per l'exercici d'activitats comercials, industrials i de serveis en el domini públic, la taxa per utilització especial de les instal·lacions portuàries, la taxa per ajudes a la navegació i la tarifa pel servei de recepció de residus generats per vaixells, totes elles previstes en el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

 

Normativa aplicable

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014

Texto Refundido de la Ordenanza reguladora del servicio de navegación interior de pasaje en el Puerto de Barcelona, aprobado por resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona en fecha 10 de mayo de 2013.

Orden FOM/1498/2014, de 1 de agosto, por la que se modifica la Orden FOM/1194/2011.

Orden FOM 1194/2011, de 29 de abril, por la que se regula el procedimiento integrado de escala de buques en los puertos de interés general.

Ordenanza reguladora de la Ordenación y coordinación del Tráfico Marítimo Portuario en el Puerto de Barcelona, aprobada por Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona en sesión de 27 de junio de 2018.

Reglamento de Servicios, Policía i Régimen del Puerto de Barcelona, aprobado por O.M. de Obras Públicas de 17 de diciembre de 1976.

Orden de 18 de enero de 2000, por la que se aprueba el Reglamento sobre Despacho de Buques.


 

 

 

Enllacos