Ruta de navegació

Sol·licitud de concessió domini public

FR | EN

Sol·licitud de concessió domini públic portuari

Descripció del tràmit

Procediment per a l'atorgament d'una concessió per a l'ocupació del domini públic portuari, amb obres o instal·lacions no desmuntables o usos per termini superior a tres anys.

CODI SIA: 2264437

 

Resultat

Resolució d'atorgament o denegació de la Concessió administrativa en el domini públic del Port de Barcelona.

 

Servei al qual pertany

Gestió del territori

 

Departament responsable de la tramitació

Departament de Gestió de Concessions i Tarifes.

 

Qui pot realitzar el tràmit

Qualsevol interessat en l'ocupació del domini públic portuari, amb obres o instal·lacions no desmuntables o usos per termini superior a tres anys.

 

Documentació a presentar

A continuació s'enumeren els documents a presentar. Per saber el detall dels continguts dels documents podeu consultar el document de requisits/documentació per la sol·licitud de concessió.

 1. Escrit de sol·licitud de la concessió.  La sol·licitud ha de complir els requisits exigits. Pot utilitzar-se una proposta de plantilla de sol·licitud, la qual no és d'utilització obligatòria.

 2. Documentació justificativa de l'acreditació de la personalitat del sol·licitant.

 3. Certificats de la Seguretat Social i d'Hisenda d'estar al corrent dels pagaments. No cal en empreses de nova creació amb una antiguitat inferior a sis mesos ni quan es tracti d'Entitats de Dret Públic.

 4. Acreditació de la solvència econòmica, tècnica i professional per fer front a les obligacions resultants de la concessió.

 5. Projecte bàsic. S'han de consultar l'apartat 6 dels requisits mínims segons la tipologia de projecte i els formats de les portades ( Portades toms, Lloms A3, Portada A4). Sinó es contempla l'execució d'inversions, serà suficient amb un plànol o identificació de la ubicació que es sol·licita.

 6. Memòria econòmica financera. En el cas d'Entitats de Dret Públic, certificat assegurant que disposen de partida pressupostària suficient per executar el projecte i/o la despesa associada a aquesta ocupació.

 7. Garantia provisional. No s'exigeix a les Entitats de Dret Públic. La garantia es podrà constituir mitjançant transferència bancària, xec bancari o xec nominatiu conformat a nom de l'Autoritat Portuària de Barcelona, o aval bancari o de Companyia d'Assegurances autoritzada, cas en què l'Autoritat Portuària podrà exigir en la seva formalització els requisits que estimi convenients. En cas d'aval bancari podeu utilitzar el nostre model d'aval provisional.

 8. Una vegada atorgada la concessió en el cas que hi hagi obres adjuntar l'aval definitiu.

 9. Una vegada acabades les obres, o bé, per a aquelles concessions que no requereixen obres, adjuntar l'aval d'explotació. 

 10.  Declaració relativa a la informació que es considera confidencial, indicant-ne el motiu.

 11. Qualsevol altra documentació que es consideri pertinent.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.

  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).

  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.

  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats

  Servei d'Accés Unificat:

  Edifici Est del World Trade Center, planta baixa Moll de Barcelona s/n 08039 Barcelona 

  Tel.: 93 298 60 00 

 

Termini màxim legal de notificació

Vuit mesos

Observacions:

Un cop aprovada l'atorgament de la concessió, la garantia provisional s'haurà de completar fins al 5% del pressupost de l'obra (en concepte de garantia definitiva).

Després de l'aprovació pel director general del reconeixement de les obres i instal·lacions a executar en la concessió, el concessionari haurà de constituir la garantia d'explotació.

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

Negatiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa per aquest tràmit de sol·licitud.

En cas d'atorgar-se la concessió s'aplicaran les taxes segons Capítol II. Règim econòmic de la utilització del domini públic i de la prestació dels serveis portuaris.

 

 

Normativa aplicable

 


 

 

 

Enllacos