Ruta de navegació

Sol·licitud d'autorització d'ocupació de domini públic portuari

FR | EN

Sol·licitud d'autorització d'ocupació de domini públic portuari

Descripció del tràmit

Tramitació de la sol·licitud per a l'atorgament d'una autorització per a l'ocupació del domini públic portuari, amb béns mobles o instal·lacions desmuntables, o sense ells, per termini no superior a tres anys.

Codi SIA: 2240781 - Atorgament d'una autorització d'ocupació temporal en Port de Barcelona

 

Resultat

Resolució per la qual s'acorda l'atorgament i i es determinen les prescripcions a complir sota les quals queda subjecta l'autorització concedida, o de denegació de l'autorització.

 

Servei al que pertany

Gestió del territori

 

Departament responsable de la tramitació

Departament de Gestió de Concessions i Tarifes

 

Qui pot realitzar el tràmit

Qualsevol interessat en l'ocupació del domini públic portuari, amb béns mobles o instal·lacions desmuntables, o sense ells, per termini no superior a tres anys.

 

Documentació a presentar

 1. Escrit de sol·licitud d'autorització d'ocupació del domini públic portuari on consti identificació del sol·licitant, descripció de l'activitat a desenvolupar i termini de la mateixa. Pot utilitzar-se una proposta de plantilla de sol·licitud, la qual no és d'utilització obligatòria.

 2. Documentació justificativa de l'acreditació de la personalitat del sol·licitant.

 3. Memòria i plànols dels béns i instal·lacions a desenvolupar, amb especificació de la zona a ocupar.

 4. Informació econòmic-financera de l'activitat a desenvolupar.

 5. Certificats de la Seguretat Social i d'Hisenda d'estar al corrent dels pagaments.

 6. Declaració conforme no es troben incursos en cap de les prohibicions de contractar previstes a l'article 71 de la "Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014".

 7. Garantia. La garantia es podrà constituir mitjançant transferència bancària, xec bancari o xec nominatiu conformat a nom de l'Autoritat Portuària de Barcelona, ¿¿o aval bancari o de Companyia d'Assegurances autoritzada, cas en què l'Autoritat Portuària podrà exigir en la seva formalització els requisits que estimi convenients. En cas d'aval bancari podeu utilitzar el nostre model d'aval

 8. Qualsevol altra documentació que es consideri pertinent.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions publiques, en el seu article 14.2 cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les Administracions Públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat:
   
  Edifici Est del World Trade Center,
  Planta baixa
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 
  Fax: 93 298 60 01

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

Negatiu.

 

Taxes o tarifes aplicables

Per la tramitació de la sol·licitud formulada no s'exigeix el pagament de cap taxa. Cas que s'atorgui l'autorització, es cobraran les taxes vigents que corresponguin.

 

Normativa aplicable

Articles 74 al 80 del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant

Ordre FOM/938/2008, de 27 de març, que aprova el plec de condicions generals per a l'atorgament de concessions en el domini públic portuari estatal


 

 

 

Enllacos