Ruta de navegació

Sol·licitud autorització específica de transport terrestre de contenidors (AE) i enviament de preavís a terminal

FR | EN

Sol·licitud d'autorització específica de transport terrestre de contenidors (AE) i enviament de preavís a terminal

Descripció del tràmit

Procediment que habilita al seu titular (sigui o no prèviament titular d'una AG) a desenvolupar operacions concretes en terminals de contenidors i/o dipòsits de contenidors al Port de Barcelona amb un conductor i una tractora determinat, i comporta la tramitació del preavís o preavisos precisos per a aquestes operacions.

CODI SIA: 2410609

 

Resultat

Autorització de transport terrestre de contenidors per operar durant un període màxim de 48 hores condicionats a la vigència de la targeta de transport (MDP) i comunicació del preavís per a l'entrada a la terminal i pagament de la tarifa corresponent.

 

Servei al qual pertany

Serveis al transport terrestre

 

Departament responsable de la tramitació

Centre de servei al transport

 

Qui pot realitzar el tràmit

Empreses de transport i transportistes autònoms de contenidors.

 

Documentació a presentar

 1. Document de entreguese-admitase

 2. Targeta de transport (MDP), Matrícula tractora

 3. DNI conductor o permís de conduir

 4. Nom de l'empresa de transports que té assignat el document.

Si es tracta de deixar un contenidor ple farà falta el número de precinte.

En cas que el sol·licitant sigui titular d'una Autorització Genèrica de Transport Terrestre (AG) no cal entregar la documentació del punt 2 ni 3.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per iniciar el tràmit electrònic és indispensable estar en possessió d'un certificat  digital  o clau concertada. 

  Per obtenir certificat digital: Pot ser el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. A la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Per obtenir clau concertada: Pot consultar el tràmit per l'obtenció de clau concertada que permet realitzar els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya.

  Estant en possessió d'un certificat vàlid o clau concertada pot procedir a iniciar el tràmit.

  A través de l'enllaç anterior accedirà a l'aplicació que permet als clients de l'Autoritat Portuària de Barcelona fer una petició d'autorització específica de transport terrestre de contenidors (AE).

  Aquesta aplicació està desenvolupada sobre l'arquitectura SOSTRAT. Existeixen dos manuals d'ús de SOSTRAT disponibles per aquest tràmit: un per a l'ús general de SOSTRAT i l'altre amb la descripció de la com sol·licitar l'autortizació específica de transport terrestre de contenidors.

  Horari: servei disponible les 24 hores qualsevol dia.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   

  Centre de servei al transport:

   
  Av. Álvarez de la Campa s/n. Edifici TIR
  Planta baixa
  08039 Barcelona 

  Horari: 08:30 h a 17:00 h

  Els dies 24 i 31 de desembre de 08:30 h a 15:00 h
   
  Tel: 93 298 60 66

   

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos.

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

Existeixen dues tarifes:

 • Si el sol·licitant no és titular d'una AG: 7,79 €

 • Si el sol·licitant és titular d'una AG: 3,69 €

 

 

Normativa aplicable

Condicions Particulars de les autoritzacions per desenvolupar l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona


 

 

 

Enllacos