Ruta de navegació

Sol·licitud abalisament

FR | EN

Sol·licitud d'abalisament

Descripció del tràmit

Tràmit que permet la sol·licitud d'un nou abalisament o modificació significativa dels existents que requereixin autorització expressa de Ports de l'Estat o sigui tots, per obstacles artificials a la zona de servei del Port de Barcelona o al litoral de Girona i Barcelona quan es tracti d'obstacles naturals. La sol·licitud es tramita segons el procediment publicat vigent.

CÓDI SIA: 2410299

 

Resultat

Autorització d'instal·lació d'un nou abalisament o modificació d'un existent.

 

Servei al qual pertany

Serveis d'ajuda a la navegació

 

Departament responsable de la tramitació

Departament de Conservació i Ajudes a la Navegació

 

Qui pot realitzar el tràmit

Qualsevol persona física o jurídica formi part o no d'organismes públics o privats

 

Documentació a presentar

 1. Formulari de sol·licitud d'abalisament degudament emplenat
 2. Breu memòria justificativa de la necessitat
 3. Plànol acotat de planta de la instal·lació o element a abalisar.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

És necessari que la sol·licitud es realitzi amb antelació suficient. Tingui's en compte els terminis administratius i si escau la previsió d'adquisició dels equips i materials necessaris.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat (SAU):
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 
   

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

Abalisament urgent: 72 hores

Abalisament provisional: 1 setmana

Abalisament definitiu: 6 mesos

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

Article 137 del Capítol IV del Reial decret legislatiu 2/2011 del 5 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de ports de l'estat i de la marina mercant (TRLPEMM)

Procediment general per a la tramitació de nous abalisaments o modificació dels existents quan es requereix autorització expresa de Puertos del Estado.


 

 

 

Enllacos