Ruta de navegació

Sol·licitud autorització per a la prestació de serveis comercials en el port de barcelona

FR | EN

Sol·licitud d'autorització per a la prestació de serveis comercials en el Port de Barcelona

Descripció del tràmit

Procediment pel qual s'atorga l'autorització per poder prestar un servei comercial al Port de Barcelona.

Aquest tràmit es farà servir sempre que no existeixi un tràmit específic per a l'atorgament l'autorització del servei comercial que es sol·licita.

El Reial decret legislatiu 2/2011 defineix els serveis comercials com les activitats de prestació de naturalesa comercial que, malgrat no tenir el caràcter de serveis portuaris, estiguin vinculades a l'activitat portuària.

CODI SIA: 2410298

 

Resultat

Autorització per a la prestació de serveis comercials en el port de Barcelona.

 

Servei al qual pertany

Serveis al vaixell.

 

Departament responsable de la tramitació

Subdirecció General d'Explotació i Planificació Portuària.

 

Qui pot realitzar el tràmit

Prestadors de serveis comercials.

 

Documentació a presentar

 1. Formulari de sol·licitud de servei portuari degudament omplert.

 2. Documentació justificativa de l'acreditació de la personalitat del sol·licitant.

 3. Designació de representant a Barcelona.

 4. Certificats de la Seguretat Social i d'Hisenda d'estar al corrent dels pagaments.

 5. Declaració assegurant que no es troben incursos en cap de les prohibicions de contractar previstes a l'article 71 de la "Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014". Inclòs en el formulari de sol·licitud.

 6. Declaració expressa de conèixer i acceptar les clàusules del Plec de condicions que reguli el servei comercial corresponent, en el seu cas. Es pot incloure en el formulari de sol·licitud.

 7. Compromís de notificació a l'Autoritat Portuària qualsevol modificació que afecti la documentació administrativa de l'autorització.

 8. Declaració responsable de què disposa dels permisos, autoritzacions i llicències legalment exigibles per a l'exercici de l'activitat.

 9. Acreditació de la solvència econòmica, tècnica i professional per fer front a les obligacions resultants de l'autorització.

 10. Garantia fixada en el Plec de condicions que reguli el servei comercial corresponent.

 11. Qualsevol altra documentació que es consideri pertinent.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, en l'article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.

  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).

  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat (SAU):
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 

   

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos.

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

Positiu, a excepció de si requereixen l'ocupació privativa de béns del domini públic portuari.

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa per aquest tràmit de sol·licitud

 

Normativa aplicable

Capítol V del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Ordre FOM/938/2008, de 27 de març, que aprova el plec de condicions generals per a l'atorgament de concessions en el domini públic portuari estatal.


 

 

 

Enllacos