Ruta de navegació

Sol·licitud de devolució ingressos indeguts

FR | EN

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Descripció del tràmit

Procediment per al reconeixement del dret a la devolució quan s'hagi produït alguna de les següents circumstàncies:

a) Quan s'hagi produït una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o sancions.
b) Quan la quantitat pagada hagi estat superior a l'import a ingressar resultant d'un acte administratiu o d'una autoliquidació.
c) Quan s'hagin ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries després d'haver transcorregut els terminis de prescripció.
d) Quan així ho estableixi la normativa vigent.

CODI SIA: 2410640

 

Resultat

 

Servei al que pertany

Gestió econòmica i financerca

 

Departament responsable de la tramitació

Tresoreria

 

Qui pot realitzar el tràmit

Qualsevol persona física o jurídica que es trobi en una de les circumptàncies descrites en l'apartat "Descripció"

 

Documentació a presentar

Per tal de sol·licitar la devolució de l'import hauran d'aportar el formulari emplenat acompanyat de la documentació que considerin necessària per identificar l'import

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions publiques, en el seu article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les Administracions Públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat:
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00

   

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

Article 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària


 

 

 

Enllacos