Ruta de navegació

Sol·licitud autorització per a la prestació del servei comercial aprovisionament de creuers en el port de Barcelona

FR | EN

Sol·licitud d'autorització per a la prestació del servei comercial d'aprovisionament de creuers en el port de Barcelona

Descripció del tràmit

Tramitació de la sol·licitud d'autorització per a la prestació del servei comercial d'aprovisionament de creuers en el port de Barcelona.

Es poden consultar els Plecs reguladors del servei al web de transparència del Port de Barcelona.

Codi SIA: 2414786

 

Resultat

Autorització per a la prestació del servei comercial d'aprovisionament de creuers en el port de Barcelona.

 

Servei al qual pertany

Serveis al vaixell

 

Departament responsable de la tramitació

Departament de Gestió de Concessions i Tarifes

 

Qui pot realitzar el tràmit

Prestadors del servei comercial d'aprovisionament de creuers.

 

Documentació a presentar

 1. Escrit de sol·licitud d'autorització per a la prestació del servei comercial d'aprovisionament de creuers en el port de Barcelona, on constin les següents dades: Identificació del sol·licitant, descripció del servei comercial a desenvolupar, zona de prestació del servei i termini sol·licitat. 

 2. Documentació justificativa de l'acreditació de la personalitat del sol·licitant. En el cas de persones jurídiques espanyoles, hauran de presentar còpia del CIF, dels Estatuts vigents de la societat degudament inscrits en el Registre Mercantil corresponent, així com NIF i còpia de l'escriptura d'apoderament del seu representant. En el cas de persones físiques, hauran de presentar còpia del NIF o document equivalent.

 3. Designació de representant a Barcelona, amb facultats suficients.

 4. Certificats de la Seguretat Social i d'Hisenda d'estar al corrent dels pagaments. 

 5. Declaració assegurant que no es troben incursos en cap de les prohibicions de contractar previstes a l'article 71 de la "Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014", efectuada davant notari, autoritat administrativa o organisme professional qualificat.

 6. Compromís assegurant que disposarà d'una seu o sucursal a Barcelona.

 7. Compromís de notificació a l'Autoritat Portuària qualsevol modificació que afecti la documentació administrativa de l'autorització. 

 8. Declaració responsable de què disposa dels permisos, autoritzacions i llicències legalment exigibles per a l'exercici de l'activitat.

 9. Acreditació de la solvència econòmica, tècnica i professional per fer front a les obligacions resultants de l'autorització. Caldrà aportar: 

 • Descripció general de les activitats que integren la prestació del servei, amb la proposta d'organització i procediment.

 • Declaració expressa de conèixer i acceptar les clàusules del Plec de condicions que regula el servei comercial d'aprovisionament de creuers en el port de Barcelona.

 • Compromís d'implementar en aquest servei comercial tots els procediments telemàtics i el referencial de qualitat que pugui aprovar l'Autoritat Portuària de Barcelona i li siguin d'aplicació.

 • Acreditació de disposar d'un responsable d'operativa i un conductor per cada mitjà mecànic (fork-lift).

 • Acreditació dels mitjans materials mínims: 1 fork-lift de 6Tn o similar i 1 transpalé elèctric. Si cal que circulin per la via pública, hauran de disposar de matrícula i permís de circulació.

 1. Garantia per import de 6.000 euros, en els termes indicats en el Plec de condicions que regula aquest servei comercial.

 2. Assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura per import mínim de 500.000 euros/any, sent el límit per sinistre la mateixa xifra abans indicada. 

 3. Qualsevol altra documentació que es consideri pertinent.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.

  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).

  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats

  Servei d'Accés Unificat (SAU):

  Edifici Est del World Trade Center

  Planta baixa Moll de Barcelona s/n 08039 Barcelona 

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos. 

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

Positiu, a excepció de si requereixen l'ocupació privativa de béns del domini públic portuari.

 

Taxes o tarifes aplicables

El tràmit de la sol·licitud no té cap taxa.

En cas d'autorització: Taxa d'activitat, regulada als articles 183-192 del Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

 

Normativa aplicable

Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Ordre FOM/938/2008, de 27 de març, que aprova el plec de condicions generals per a l'atorgament de concessions en el domini públic portuari estatal.

Plec de condicions particulars per a la prestació del servei comercial d'aprovisionament de creuers turístics en el Port de Barcelona, aprovat pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona en data 27 de setembre de 2017.


 

 

 

Enllacos