Ruta de navegació

Reclamació de factures APB

FR | EN

Reclamació de factures APB

Descripció del tràmit

Qualsevol persona física o jurídica que rebi una factura / liquidació de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) pot presentar una reclamació econòmica administrativa (disconformitat amb l'import, amb la forma de càlcul, no ser el destinatari de la liquidació, etc.) en el termini de 15 dies a partir de la data de notificació.

Tanmateix, cal advertir que el recurs esmentat no suspèn l'execució de l'acord de liquidació, ni l'ingrés de l'import. En cas que no s'efectuï dins dels terminis establerts dona lloc al recàrrec corresponent i al cobrament per via de constrenyiment.

CODI SIA: 2410634

 

Resultat

Resolució del director general de l'APB si comporta el retorn de diners o el cap del Departament de Facturació i Estadística si la resolució no comporta devolució de diners.

 

Servei al qual pertany

Altres serveis

 

Departament responsable de la tramitació

Facturació i Estadística

 

Qui pot realitzar el tràmit

Clients de l'APB que reben liquidacions de taxes o tarifes.

 

Documentació a presentar

Formulari degudament emplenat en què s'identifica la persona física o jurídica que presenta la reclamació amb determinació dels poder per fer l'acte si s'escau, identificació de la/les liquidació / liquidacions sobre les quals es presenta la reclamació i el motiu d'aquesta.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, en l' article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.
  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).
  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat (SAU):
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 

   

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

Màxim de 7 dies laborables.

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària


 

 

 

Enllacos