Ruta de navegació

Declaració Marítima de Sanitat (DMS)

FR | EN

Declaració Marítima de Sanitat

Descripció del tràmit

La Declaració Marítima de Sanitat (DMS) és el document que ha de lliurar el capità d'una embarcació abans de l'arribada el primer port d'escala del territori d'un Estat que sigui part del Reglament Sanitari Internacional 2005 (RSI-2005). Aquesta obligació es recull a l'article 37 del RSI-2005.

D'acord amb l'esmentat article, abans de l'arribada, el capità d'una embarcació esbrinarà quin és l'estat de salut a bord i, llevat dels casos en què l'Estat no ho exigeixi, omplirà i lliurarà una Declaració Marítima de Sanitat (DMS), ratificada pel metge de bord si n'hi ha, a l'autoritat competent de l'esmentat port.

A l'Ordre SSI/200/2013, de 7 de febrer, per la que s'aproven els models d'impresos de documents a utilitzar en l'àmbit mèdic de la sanitat exterior, s'esmenta l'article 37 del RSI-2005 i el seu annex 8, però també s'indica que s'haurà d'enviar en format electrònic a través de la finestreta única prevista a l'article 4 del Reial decret  1334/2012, de 21 de setembre, sobre les formalitats informatives exigibles als vaixells mercants que arribin als ports espanyols o surtin d'aquests.

I, a l'Ordre FOM/1498/2014, d'1 d'agost, per la qual es modifica l'Ordre FOM/1194/2011, de 29 d'abril, per la qual es regula el procediment integrat d'escala de vaixells als ports d'interès general, s'indica que el vaixell ha de presentar la declaració marítima de sanitat davant l'autoritat portuària, qui la trametrà a l'organisme públic Puertos del Estado. Puertos del Estado la farà arribar al Sistema de Sanitat Exterior (SISAEX) del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i, en cas necessari, a l'Agència Europea de Seguretat Marítima (EMSA) o a altres estats membres.

Amb aquest procediment es regula la presentació de la DMS a l'Autoritat Portuària de Barcelona que actua de finestreta única per la recepció d'aquest document.

CODI SIA: 2410074

 

Resultat

 

Servei al qual pertany

Serveis al vaixell

 

Departament responsable de la tramitació

 

Qui pot realitzar el tràmit

Consignataris o capità del vaixell

 

Documentació a presentar

 

Com iniciar el tràmit

 • Telemàticament

  Per començar el tràmit electrònic és indispensable estar en possessió d'una clau concertada.

  Podeu consultar el tràmit per l'obtenció de clau concertada que permet realitzar els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya.

  Estant en possessió de la vostra clau concertada podeu procedir a  iniciar el tràmit.

  A través de l'enllaç anterior accedirà a l'aplicació que permet als clients de l'Autoritat Portuària de Barcelona fer la declaració marítima de sanitat i enviar-la a Puertos del Estado.

  Aquesta aplicació està desenvolupada sobre l'arquitectura SOSTRAT. Existeixen dos manuals d'ús de SOSTRAT disponibles per aquest tràmit: un per a l'ús general de SOSTRAT i l'altre amb la descripció específica de la declaració marítima de sanitat.

  Les Declaracions Marítimes de Sanitat consten d'unes dades de capçalera, amb informació sobre el vaixell i la seva ruta, i unes dades específiques de cada una de les persones que ha patit algun problema sanitari (només en els casos de les declaracions positives). SOSTRAT permet l'entrada manual de les dades de capçalera i les dades de les persones i, per facilitar la feina, quan el nombre de les persones que s'han de declarar sigui força gran, també s'ha habilitat la càrrega de les dades de les persones a partir d'un fitxer xlsx i un fitxer en format csv. L'explicació de com fer aquesta càrrega està descrita en el manual específic de SOSTRAT del paràgraf anterior i les plantilles xlsx i csv estan disponibles a SOSTRAT.

  Horari: servei disponible les 24 hores qualsevol dia.

  Per a qualsevol dubte i/o incidència durant la tramitació, si us plau, contacteu amb el telèfon o adreça electrònica que es facilita a l'apartat Oficines de Registre

 • Presencialment

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable


 

 

 

Enllacos