Ruta de navegació

Sol·licitud de transmissió de concessió en el domini públic portuari

FR | EN

Sol·licitud de transmissió de concessió en el domini públic portuari

Descripció del tràmit

Procediment pel qual s'autoritza la transmissió d'una concessió demanial en el Port de Barcelona.

Tal com preveu el Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, prèvia autorització de l'autoritat portuària, les concessions es poden transmetre per actes entre vius, i el nou titular se subroga en els drets i les obligacions derivats de la concessió.

CODI SIA: 2410058

 

Resultat

Transmissió d'una concessió administrativa en el domini públic del Port de Barcelona.

 

Servei al que pertany

Gestió del territori

 

Departament responsable de la tramitació

Departament de Gestió de Concessions i Tarifes.

 

Qui pot realitzar el tràmit

Concessionaris

 

Documentació a presentar

 1. La documentació que s'especifica en l'annex de documentació a presentar en la transmissió d'una concessió dirigida al director general de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

 2. Qualsevol altra documentació que es consideri pertinent.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions publiques, en el seu article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions publiques.
 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat:
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 

 

Termini màxim legal de notificació

Segons normativa aplicable.

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

Negatiu.

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

Article 92 del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant 

Ordre FOM/938/2008, de 27 de març, que aprova el plec de condicions generals per a l'atorgament de concessions en el domini públic portuari estatal


 

 

 

Enllacos