Ruta de navegació

Sol·licitud de plaça aparcament de camió portacontenidors

FR | EN

Sol·licitud de plaça d'aparcament de camió portacontenidors

Descripció del tràmit

Procediment que habilita als usuaris amb una autorització genèrica de transport de contenidors al Port de Barcelona (AG) a sol·licitar l'ocupació de places d'aparcament sempre que compleixin amb els requisits que s'enumeren el Plec regulador del règim de les zones per a aparcaments de camions portacontenidors de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Periòdicament, l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant resolució que publicarà en la seva Seu electrònica i en diaris portuaris, obrirà un període perquè els interessats a obtenir autorització d'ocupació de plaça en les zones d'aparcament de camions portacontenidors puguin presentar les corresponents sol·licituds. 

La convocatòria es farà com a mínim una vegada cada tres anys. Això no obstant, en el cas que canviessin les circumstàncies actuals i l'Autoritat Portuària de Barcelona establís en un any el termini màxim de durada de les autoritzacions d'ocupació de plaça d'aparcament, el sorteig haurà de convocar-se, com a mínim una vegada a l'any.

Durant el termini del concurs es posarà a disposició dels interessats un formulari de sol·licitud específic per a la convocatòria.

CODI SIA: 2410605

 

Resultat

Autorització d'ocupació de plaça d'aparcament per un període màxim de 3 anys.

 

Servei al qual pertany

Serveis al transport terrestre

 

Departament responsable de la tramitació

Departament d'Operacions Terrestres

 

Qui pot realitzar el tràmit

Persones físiques i jurídiques transportistes titulars d'una AG.

 

Documentació a presentar

 1. Formulari de sol·licitud degudament emplenat amb la identificació del sol·licitant, correu electrònic, recinte d'aparcament del qual es sol·licita autorització, tipologia  de plaça d'aparcament A, B o C per a cada tractora, número de compte corrent, etc.

 2. Acreditació de la representació. Només en cas de representació.

 3. Declaració de conèixer i acceptar íntegrament el "Plec regulador del règim de les zones per a aparcaments de camions portacontenidors de l'Autoritat Portuària de Barcelona" i complir els requisits que s'exigeixin, així com conèixer les Normes de Circulació del Port de Barcelona i l'Ordenança Reguladora de la retirada o immobilització de vehicles en el Port de Barcelona (BOP núm. 148 de data 22/6/2006)

 4. Llistat amb la relació dels vehicles per als quals es sol·licita plaça, tant d'empresa com els particulars utilitzats per accedir a la plaça i la identificació dels seus conductors habituals.

 5. Còpia del permís de circulació dels vehicles particulars usats pels conductors.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.
  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).
  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

   

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat:
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 
   

   

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

L'especificat en la convocatòria del sorteig

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'apliquen taxes per aquest tràmit de sol·licitud. En cas d'adjudicació s'aplicaran les tarifes vigents corresponents.

 

Normativa aplicable

Pliego regulador del régimen de las zonas de aparcamiento de camiones portacontenedores de la autoridad Portuaria de Barcelona.

Condicions Particulars de les autoritzacions per desenvolupar l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona

Ordenanza Reguladora de la Retirada y/o Inmovilización  de Vehículos en el Puerto de Barcelona (B.O.P. nº 148 de fecha 22/6/2006)


 

 

 

Enllacos