Ruta de navegació

Sol·licitud ajornament i fraccionament de deute

FR | EN

Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deute

Descripció del tràmit

D'acord amb el que preveuen els articles 44 i següents del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, així com la normativa específica de cada tribut, en general, es pot demanar ajornar o fraccionar el pagament d'un deute tributari en el cas que hi hagi dificultats de tresoreria transitòries.

CODI SIA: 2410639

 

Resultat

 

Servei al qual pertany

Gestió econòmica i financera

 

Departament responsable de la tramitació

Tresoreria

 

Qui pot realitzar el tràmit

 

Documentació a presentar

Amb la finalitat de sol·licitar l'ajornament o fraccionament del deute, s'ha de presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació necessària per a identificar el deute i, si escau, la garantia corresponent (avalcompromís d'aval o altres), juntament amb la proposta d'un calendari d'ingressos i la documentació que justifiqui l'existència de dificultats econòmiques. No s'exigirà cap mena de garantia quan l'import total dels deutes d'un mateix deutor no superi els 50.000 euros (Ordre HFP/311/2023, de 28 de març).

La sol·licitud s'ha d'ajustar al model oficial facilitat i contindrà el detallat a l'art. 46.2 de Reial decret 939/2005, de 29 juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.
  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).
  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats

  Servei d'Accés Unificat (SAU):

  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 

   

  Tel.: 93 298 60 00 

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

 

 


 

 

 

Enllacos