Ruta de navegació

Presentació de factures a través del Portal de Remissió de Factures - Vendors

FR | EN

Presentació de factures a través del Portal de Remissió de Factures (Vendors)

Descripció del tràmit

A més del servei FACe podeu presentar una factura al Port de Barcelona a través del seu Portal de Remissió de Factures.

Aquest portal permet incloure les factures tant en format facturae com en format PDF, aquest últim sense signatura electrònica ni tractar-se d'un fitxer protegit.

A diferència del servei FACe les factures presentades al Portal de Remissió de Factures, encara que estiguin en format facturae, no es podrà fer un seguiment sobre el seu estat.

Codi SIA: 2581840

 

Resultat

Un cop presentada la factura, el Portal de Remissió de Factures emet un justificant a l'adreça de correu que l'usuari introdueix en el formulari de presentació de la factura. En aquest correu es fa referència si la factura ha estat acceptada i si és correcte, juntament amb el nom del fitxer presentat i la data de presentació.

 

Servei al qual pertany

Gestió econòmica i financera

 

Departament responsable de la tramitació

El departament de Gestió Econòmica i Financera del Port de Barcelona.

 

Qui pot realitzar el tràmit

En general, totes les entitats i persones proveïdores del Port de Barcelona que hagin de presentar factures al Port de Barcelona, però en tot cas hi estaran obligats els tipus d'entitats que determina l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic:

 • Societats anònimes.

 • Societats de responsabilitat limitada.

 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídiques que no tinguin nacionalitat espanyola.

 • Establiments permanents i sucursals d'activitats no residents en el territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.

 • Unions temporals d'empreses.

 • Agrupacions d'interès econòmic, Agrupacions d'interès econòmic europees, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

 

Documentació a presentar

Al Portal de Remissió de Factures es poden presentar factures en format PDF o en format XML sota l'estàndard facturae i amb una mida màxima de 10 Mb. Juntament amb el fitxer informàtic s'ha d'emplenar un formulari web amb les següents dades; Raó social, Codi País, NIF, Correu Electrònic i Número de factura.

Addicionalment, es poden adjuntar documents annexos a la factura com, per exemple:

 • documents amb informació complementària sobre el detall dels consums als quals fa referència la factura,

 • informació requerida per l'APB, per exemple, en el plec de clàusules administratives particulars del contracte

 • o, si és en format facturae, la factura en format PDF.

Aquests documents annexos únicament podran ser presentats en format PDF sense que estiguin protegits ni signats electrònicament i no podran superar els 10 Mb.

 

Com iniciar el tràmit

Aquest tràmit només es pot realitzar telemàticament, a través del Portal de remissió de factures.

Un cop presentada la factura, el Portal de Remissió de Factures emet un justificant a l'adreça de correu que l'usuari introdueix en el formulari de presentació de la factura. En aquest correu es fa referència si la factura ha estat acceptada i si és correcte, juntament amb el nom del fitxer presentat i la data de presentació.

 • Telemàticament

 • Presencialment

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

El termini de resolució es correspon amb el pagament de la factura el qual es determina segons el que s'estableix a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa ni tarifa.

 

Normativa aplicable

Legislació consolidada:

Altres normes:

 • Directiva 2014/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relativa a la facturació electrònica en la contractació pública.

 • Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que han de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

 • Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic.

 • Ordre EHA/962/2007, de 10 d'abril, per la qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. Pel qual es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures, contingudes en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

 • Resolució de 10 d'octubre de 2014,de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual s'estableixen les condicions tècniques normalitzats del punt general d'entrada de factures electròniques.

 • Resolució de 25 de juny de 2014,de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableixen les condicions d'ús de la plataforma FACe-Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat.

 • Resolució de 21 de març de 2014, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es publica la Resolució de 10 de març de 2014, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i de la Societat de la Informació i de les Secretaries d'Estat d'Hisenda i de Pressupostos i Despeses, per la qual es publica una nova versió,   3.2.1, del format de factura electrònica "facturae".

 • Recomanació 94/820/CE de la Comissió, de 19 d'octubre de 1994, relativa als aspectes legals de l'intercanvi electrònic de dades.

 • Política de signatura del format facturae, relativa als requisits de la signatura electrònica que ha d'incorporar una factura electrònica en format facturae.


 

 

 

Enllacos