Ruta de navegació

Presentació de factures electròniques al Port de Barcelona (FACe)

FR | EN

Presentació de factures electròniques al Port de Barcelona (FACe)

Descripció del tràmit

El Port de Barcelona s'ha adherit al Punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe), de l'Administració General de l'Estat per a la recepció de factures electròniques emeses pels seus proveïdors en format facturae 3.2.x amb signatura electrònica específica de facturae. 

Podeu consultar més informació sobre què és una factura electrònica i com facturar electrònicament al Port de Barcelona a la Seu electrònica del Port de Barcelona en aquest enllaç.

També podeu consultar la informació d'ajuda que trobareu publicada al portal FACe.

Finalment, per a més informació amb relació als requisits que ha de complir la factura electrònica a presentar al Port de Barcelona i com podeu generar-la, podeu consultar la pàgina de factura-e.

Continua existint la possibilitat de presentar factures telemàticament al Port de Barcelona a través del Portal de Remissió de Factures, inclòs en format facturae. No obstant això, a FACe només es podrà fer el seguiment de l'estat de les factures presentades a través de FACe i no les que s'ha presentat mitjançant el Portal de Remissió de Factures.

Codi SIA: 2510605

 

Resultat

Un cop presentada la factura, tindreu l'opció de descarregar-vos un justificant de presentació que inclourà un codi segur de verificació (CSV) que permetrà comprovar l'originalitat del document en qualsevol moment al mateix portal FACe .

 

Servei al qual pertany

Gestió econòmica i financera

 

Departament responsable de la tramitació

Gestió Econòmica i Financera del Port de Barcelona.

 

Qui pot realitzar el tràmit

En general, totes les entitats i persones proveïdores del Port de Barcelona que hagin de presentar factures al Port de Barcelona, però en tot cas hi estaran obligats els tipus d'entitats que determina l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic:

 • Societats anònimes.

 • Societats de responsabilitat limitada.

 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídiques que no tinguin nacionalitat espanyola.

 • Establiments permanents i sucursals d'activitats no residents en el territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.

 • Unions temporals d'empreses.

 • Agrupacions d'interès econòmic, Agrupacions d'interès econòmic europees, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

 

Documentació a presentar

Factura electrònica.

Resulta indispensable que els fitxers de factura electrònica lliurats al Port de Barcelona es presentin en format facturae versió 3.2.x , d'acord amb les especificacions de format de signatura específiques de facturae (podeu consultar la política de signatura corresponent )

Tota factura haurà d'incloure:

 • El número de contracte o expedient de contractació que es comuniqui al proveïdor en el contracte o encàrrec, sota el camp ReceiverContractReference.

 • El número de comanda o operació comptable que es comuniqui al proveïdor en el contracte o encàrrec, sota el camp ReceiverTransactionReference.

 • En tots els casos, la identificació dels òrgans administratius, sota el camp AdministrativeCentre, amb la següent codificació:

  • Oficina Comptable, amb el codi EA0001302, sota el rol Fiscal (01)

  • Òrgan Gestor, amb el codi EA0001302, sota el rol Receptor (02)

  • Unitat tramitadora, amb el codi EA0001302, sota el rol Pagador (03)

Altres documents adjunts.

També podrà presentar-se els adjunts a la factura que es considerin convenients com ara la factura en format pdf, documents amb informació complementària sobre el detall dels consums als que fa referència la factura o qualsevol altra informació requerida pel Port de Barcelona, per exemple, en el plec de clàusules administratives particulars del contracte relacionat amb la factura.

Per a més informació amb relació als requisits que ha de complir la factura electrònica a presentar al Port de Barcelona i com podeu generar-la, podeu consultar l'enllaç: www.facturae.es.

 

Com iniciar el tràmit

Aquest tràmit només es pot realitzar telemàticament a través del servei FACe del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública mitjançant l'opció "Remitir factura" que trobareu a la secció "Factura".

Un cop presentada la factura, tindreu l'opció de descarregar-vos un justificant de presentació que inclourà un codi segur de verificació (CSV) que permetrà comprovar l'originalitat del document en qualsevol moment al mateix portal FACe.

 • Telemàticament

 • Presencialment

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

El termini de resolució es correspon amb el pagament de la factura el qual es determina segons el que s'estableix a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Podeu fer seguiment de l'estat de la factura amb el tràmit Seguiment de l'estat de factures presentades al Port de Barcelona (FACe)

 

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

Legislació consolidada:

Altres normes:

 • Directiva 2014/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relativa a la facturació electrònica en la contractació pública.

 • Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que han de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

 • Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic.

 • Ordre EHA/962/2007, de 10 d'abril, per la qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. Pel qual es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures, contingudes en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

 • Resolució de 10 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'administracions públiques i de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual s'estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d'entrada de factures electròniques.

 • Resolució de 25 de juny de 2014,de la Secretaria d'Estat d'administracions públiques, per la qual s'estableixen les condicions d'ús de la plataforma FACe-Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat.

 • Resolució de 21 de març de 2014, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es publica la Resolució de 10 de març de 2014, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i de la Societat de la Informació i de les Secretaries d'Estat d'Hisenda i de Pressupostos i Despeses, per la qual es publica una nova versió, 3.2.1, del format de factura electrònica "facturae".

 • Recomanació 94/820/CE de la Comissió, de 19 d'octubre de 1994, relativa als aspectes legals de l'intercanvi electrònic de dades.

 • Política de signatura del format facturae, relativa als requisits de la signatura electrònica que ha d'incorporar una factura electrònica en format facturae.


 

 

 

Enllacos