Ruta de navegació

sollicitud de dret accés, rectificació, supressió, oposició i/o limitació del tractament de dades personals

FR | EN

Sol·licitud de dret d'accés, rectificació, supressió, oposició i/o limitació del tractament de dades personals

Descripció del tràmit

Permet que qualsevol persona que sigui subjecte de drets de protecció de dades personals davant l'Autoritat Portuària de Barcelona, presenti, online o bé presencialment, una sol·licitud de dret d'accés, rectificació, supressió, oposició o limitació del tractament.

CODI SIA: 2511121

 

Resultat

Resolució del responsable de protecció de dades personals de l'Autoritat Portuària de Barcelona resposta favorable o desfavorable i notificació.

 

Servei al qual pertany

Altres Serveis

 

Departament responsable de la tramitació

Departament d'organització i sostenibilitat

 

Qui pot realitzar el tràmit

Qualsevol persona física que sigui subjecte de drets de protecció de dades personals davant l'Autoritat Portuària de Barcelona.

 

Documentació a presentar

1. Formulari de sol·licitud de dret d'accés, rectificació, supressió, oposició i/o limitació del tractament de dades personals  degudament emplenat.

2. DNI o NIE del sol·licitant.

3. Una altra documentació requerida segons el tipus de dret de protecció de dades exercit: 

Rectificació: Documentació que acrediti que les dades són inexactes o incompletes.

Supressió: Documentació que acrediti les causes que justifiquin la petició de supressió.

Oposició: documentació que acrediti els motius de l'oposició.

Limitació del tractament:

Documentació que acrediti haver exercit el dret d'oposició o rectificació en relació amb les dades sobre les quals se sol·licita la suspensió del tractament.

Documentació que acrediti la il·licitud del tractament de les seves dades respecte de les quals sol·licita la conservació.

Documentació acreditativa, de la necessitat de conservació de les vostres dades per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

 

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.
  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX)
  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Servei d'Accés Unificat (SAU):

  Edifici Est del World Trade Center

  Planta baixa

  Moll de Barcelona s/n

  08039 Barcelona 

 

Termini màxim legal de notificació

En un mes a partir de la recepció de la sol·licitud d'exercici del dret.

Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més en cas necessari. En tot cas, s'informarà l'interessat de qualsevol pròrroga en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

Reglament General de Protecció de Dades (2016/679).

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.


 

 

 

Enllacos