Ruta de navegació

Declaració ocupacions de les marines embarcacions esportives

FR | EN

Declaració d'ocupacions de les marines d'embarcacions esportives

Descripció del tràmit

El text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant identifica al concessionari o autoritzat en les dàrsenes i instal·lacions esportives i d'esbarjo atorgades en concessió o autorització, com a subjecte passiu substitut de la taxa T5 de les embarcacions esportives i d'esbarjo. A les condicions del títol concessional figura l'obligació de remetre a l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) dades relatives a l'ocupació de les seves instal·lacions per les embarcacions.

Amb aquesta informació, un cop contrastada amb altres informacions, l'APB emet les liquidacions de les taxes T5, ja esmentada, i la T0 taxa d'ajuts a la navegació.

CODI SIA: 2410285

 

Resultat

Aquest tràmit de declaració permet a l'Autoritat Portuària de Barcelona calcular i emetre les liquidacions corresponents a les taxes T5 i T0.

 

Servei al qual pertany

Serveis al vaixell

 

Departament responsable de la tramitació

Facturació

 

Qui pot realitzar el tràmit

Titulars de concessió o autorització de dàrsenes o instal·lacions esportives dedicades a embarcacions esportives o d'esbarjo.

 

Documentació a presentar

Fitxer Excel amb la relació de les embarcacions atracades durant el període declarat seguint el format de dades acordat amb els concessionaris / autoritzats.

 

Com iniciar el tràmit

La documentació de l'apartat anterior ha d'enviar-se a l'adreça departamental tarifes.vaixells@portdebarcelona.cat.

  • Telemàticament

  • Presencialment

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

48 hores des de la presentació de la sol·licitud

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

Un cop feta aquesta declaració s'aplicaran les taxes vigents aprovades

 

Normativa aplicable

Les clàusules del títol de concessió de les diferents marines imposa l'obligació de declaració d'aquestes dades i la freqüència en què ha de ser lliurada.

Títol VII, Capítol II, Subsecció 5ª del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant


 

 

 

Enllacos