Ruta de navegació

Alta / Baixa / Modificació de dades bancàries

FR | EN

Alta / Baixa / Modificació de dades bancàries

Descripció del tràmit

El present tràmit permet als deutors de taxes o tarifes emeses per l'APB designar el compte de càrrec desitjat per a efectuar el pagament mitjançant domiciliació bancària, tal com estableix l'article 38 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació:

1. La domiciliació bancària haurà d'ajustar-se als següents requisits:

a) Que l'obligat al pagament sigui titular del compte en què domiciliï el pagament i que aquest compte es trobi oberta en una entitat de crèdit.

b) Que l'obligat al pagament comuniqui la seva ordre de domiciliació als òrgans de l'Administració segons els procediments que s'estableixin en cada cas.

Les liquidacions domiciliades es faran efectives segons l'import i la data consignats en la notificació corresponent mitjançant el càrrec en el compte informat pel deutor.

CODI SIA: 2962609

 

Resultat

 

Servei al qual pertany

Gestió econòmica i financera

 

Departament responsable de la tramitació

Tresoreria

 

Qui pot realitzar el tràmit

Qualsevol persona física o jurídica amb relació directa identificable de l'obligat tributari.

 

Documentació a presentar

 1. Formulari d'alta/baixa/modificació de dades bancàries.

 2. Certificat de titularitat bancària

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l'article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats

  Servei d'Accés Unificat (SAU):

  Edifici Est del World Trade Center (Planta baixa)

  Moll de Barcelona s/n

  08039 Barcelona 

  Tel.: 93 298 60 00

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

Article 60 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 38 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.


 

 

 

Enllacos