FR | EN

Pagament de la taxa T0 d'ajuts a la navegació per a embarcacions esportives

Descripció del procediment

D'acord amb el que estableix el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la Marina Mercant a l'article 240.1.e), les embarcacions esportives o d'esbarjo d'eslora inferior a 9 metres i propulsió a motor han de pagar la taxa, un sol cop en el moment de la seva matriculació.

L'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) és l'encarregada de recaptar aquesta taxa per a totes les embarcacions que tinguin port base al litoral de les províncies de Barcelona i Girona.

Resten exemptes del pagament de la taxa les embarcació amb eslora inferior a 12 metres si la seva propulsió és la vela

 

Finalització del procediment

Permet al subjecte passiu el pagament de la taxa obtenir el document acreditatiu del seu pagament per poder realitzar la matriculació de l'embarcació.

 

Servei al que pertany

Gestió econòmica i financera

 

Departament responsable de la tramitació

Departament SAU

 

Qui pot demanar el tràmit

Propietaris d'embarcacions esportives o d'esbarjo d'eslora inferior a 9 metres i propulsió a motor que hagin d'estar proveïdes de certificat de registre espanyol-permís de navegació, rol de despatx o dotació de bucs.

 

Documentació a presentar

Ha d'aportar documentació suficient per acreditar l'eslora, la mànega i el tipus de propulsió de l'embarcació.

 

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions publiques, en el seu article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions publiques

 • Telemàticament

  A través d'aquest tràmit en línia

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat:
   
  Edifici Est del World Trade Center, planta baixa Moll de Barcelona s/n 08039 Barcelona 
  Horari: de 08:00 h a 19:00 h; Horari agost: de 08:00 h a 15:00 h 
  Tel.: 93 298 60 00 
  Fax: 93 298 60 01

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

Segons taxes vigents aprovades

 

Normativa aplicable

Títol VII, Capítol II, subsecció 5ª del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant