Ruta de navegació

Pagament de la taxa T0 d’ajuts a la navegació per a embarcacions esportives

FR | EN

Pagament de la taxa T0 d'ajuts a la navegació per a embarcacions esportives

Descripció del tràmit

D'acord amb el que estableix el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la Marina Mercant a l'article 240.1.e), les embarcacions esportives o d'esbarjo d'eslora inferior a 9 metres i propulsió a motor han de pagar la taxa, un sol cop en el moment de la seva matriculació.

L'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) és l'encarregada de recaptar aquesta taxa per a totes les embarcacions que tinguin port base al litoral de les províncies de Barcelona i Girona.

Resten exemptes del pagament de la taxa, les embarcacions amb eslora inferior a 12 metres si la seva propulsió és la vela.

 

Resultat

Permet al subjecte passiu el pagament de la taxa obtenir el document acreditatiu del seu pagament per poder realitzar la matriculació de l'embarcació.

 

Servei al qual pertany

Gestió econòmica i financera

 

Departament responsable de la tramitació

Departament SAU

 

Qui pot realitzar el tràmit

Propietaris d'embarcacions esportives o d'esbarjo d'eslora inferior a 9 metres i propulsió a motor que hagin d'estar proveïdes de certificat de registre espanyol-permís de navegació, rol de despatx o dotació de bucs.

 

Documentació a presentar

Ha d'aportar documentació suficient per acreditar l'eslora, la mànega i el tipus de propulsió de l'embarcació.

 

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per iniciar el tràmit electrònic és indispensable estar en possessió de clau concertada o d'un certificat digital.

   

  Per obtenir clau concertada: Pot consultar el tràmit per l'obtenció de clau concertada que permet realitzar els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya. Amb la clau concertada podrà fer un seguiment de les sol·licituds realitzades o tràmits  que estan en curs .

   Estant en possessió de la clau concertada pot procedir a iniciar el tràmit. 
    

  Per obtenir certificat digital: Pot ser el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.
  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   

  Estant en possessió del certificat digital pot procedir a iniciar el tràmit.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   
  Servei d'Accés Unificat (SAU):
   
  Edifici Est del World Trade Center, planta baixa Moll de Barcelona s/n 08039 Barcelona 
  Horari: de 08:00 h a 19:00 h; Horari agost: de 08:00 h a 15:00 h 
  Tel.: 93 298 60 00 
  Fax: 93 298 60 01

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

Segons taxes vigents aprovades.

 

Normativa aplicable

Títol VII, Capítol II, subsecció 5ª del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.


 

 

 

Enllacos