Ruta de navegació

Sol·licitud de passis i permisos - acreditacions

FR | EN

Sol·licitud de passis i permisos - acreditacions

Descripció del tràmit

Tràmit que permet obtenir l'acreditació o el carnet que permet accedir al recinte portuari a les persones que per la seva activitat professional han de fer-ho diàriament o de manera esporàdica, però continuada.

CODI SIA: 2410624

 

Resultat

Autorització d'accés al Port de Barcelona segons tipus d'usuari, temps de validesa i sectors o molls autoritzats.

 

Servei al qual pertany

Gestió de la seguretat i el medi ambient

 

Departament responsable de la tramitació

Protecció Portuària

 

Qui pot realitzar el tràmit

Els usuaris de les empreses ubicades al recinte portuari (concessionaris) o per a aquelles activitats que tinguin lloc al Port de Barcelona.

 

Documentació a presentar

Els carnets s'han de sol·licitar mitjançant un formulari específic degudament emplenat. Formulari de sol·licitud de passi habitual per a activitats de caràcter permanent, o sol·licitud de passi temporal, en el cas d'activitats d'una durada màxima de tres mesos.

Per a les persones que desenvolupin la seva activitat dins de les terminals o concessionaris del Port cal que es presenti a més el formulari d'autorització de cessió de dades degudament emplenat.

Una altra documentació a presentar juntament amb la sol·licitud:

 • 1 foto carnet original en color (no s'admeten fotocòpies).
 • Còpia DNI en vigor i retallada a mida real.
 • Còpia de l'últim TC2 on constin els noms dels treballadors per als quals es demana el carnet. En el cas que un treballador no hi aparegui, s'adjuntarà escrit signat pel director de l'empresa sol·licitant que certifiqui la vinculació del treballador amb aquesta.

Si l'empresa sol·licitant no és concessionària, ha de ser avalada per l'empresa que ha contractat els seus serveis (consignatària, concessionària o entitat oficial) o pel departament de l'APB que hagi autoritzat els seus serveis. En la sol·licitud avalada hi ha de constar:

 • Segell de l'empresa avaladora.
 • Signatura de la persona autoritzada.
 • Nom de la persona que signa i DNI
Per a renovacions de carnets, només cal presentar el TC2 juntament amb el formulari de sol·licitud

 

Com iniciar el tràmit

 • Telemàticament

 • Presencialment

  Servei d'Accés Unificat (SAU):
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 

   

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

Els carnets d'identificació s'entreguen en un termini aproximat de 48 hores des de la seva presentació.

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

El preu de cada carnet és de 4,96€ més IVA.

 

Normativa aplicable

Donades les mesures de seguretat instaurades en el port de Barcelona per garantir el compliment del Reial decret 1617/2007 de Protecció Portuària i de la Llei 8/2011 de Protecció d'Infraestructures Crítiques, aquestes autoritzacions restaran sotmeses als requisits establerts pel Comitè Consultiu de Protecció Portuària.


 

 

 

Enllacos