Ruta de navegació

Normativa

Normativa


Visualitzador de HTML

Seu Electrònica
En compliment de la normativa vigent, l’Autoritat Portuària de Barcelona s’ha dotat d’una seu electrònica com a canal principal per a la relació administrativa amb qualsevol interessat. En el següent enllaç es pot accedir a consultar i descarregar la resolució de creació de la Seu Electrònica de l’Autoritat Portuària de Barcelona:

     Registre Electrònic
     El Registre Electrònic General és l’instrument administratiu per deixar constància de la presentació de documents per a la seva tramitació adreçats a qualsevol òrgan administratiu de l’Autoritat Portuària de Barcelona, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. D'acord amb l’article 16.1 de la Llei 39/2015, el text íntegre de la norma de creació del registre electrònic ha d'estar disponible per a la seva consulta a la seu electrònica:

         Signatura electrònica
         Els mitjans d’identificació i autenticació que els ciutadans podran utilitzar per a relacionar-se amb les administracions públiques es recullen en els articles 9, 10 i 11 de la Llei 39/2015. La Seu electrònica de l’Autoritat Portuària de Barcelona utilitza la plataforma PSIS per a la validació de certificats electrònics, i per tant a través del següent enllaç es poden consultar els sistemes d’identificació i signatura admesos:

             Protecció de dades
             Tota la informació referent a la Protecció de dades la podeu trobar en els següents links:

                 Signatura electrònica de clau concertada
                 A l’empara del que preveu l’article 10.2.c de la Llei 39/2015, l’Autoritat Portuària de Barcelona ha regulat el sistema de signatura electrònica basat en clau concertada per actuacions en la seu electrònica de l’Autoritat Portuària de Barcelona en les que es troba específicament habilitat aquest sistema i amb les garanties que es contenen en la present resolució:

                     19/12/2014 - Resolució de la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, de data 21 de novembre de 2014, per la qual s'aprova l'ús de claus concertades per als tràmits d’accés temporal al moll de l’Energia a la seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Exp. 306/14.


                         22/05/2014 - Resolució de la presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, de data 14 de maig de 2014, per la qual s'aprova l'ús de claus concertades per als tràmits relacionats amb el transport terrestre de contenidors a la seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Exp. 158/12.


                             22/05/2014 - Resolució de la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 6 de maig de 2014, per la qual s'aprova l'ús de claus concertades per als tràmits relacionats amb el procediment d’aiguada a la seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Exp. 143/14.


                                 Enllacos