Ruta de navegació

Normativa

Normativa

Seu Electrònica
En compliment de la normativa vigent, l’Autoritat Portuària de Barcelona s’ha dotat d’una seu electrònica com a canal principal per a la relació administrativa amb qualsevol interessat. En el següent enllaç es pot accedir a consultar i descarregar la resolució de creació de la Seu Electrònica de l’Autoritat Portuària de Barcelona:

Registre Electrònic
El Registre Electrònic General és l’instrument administratiu per deixar constància de la presentació de documents per a la seva tramitació adreçats a qualsevol òrgan administratiu de l’Autoritat Portuària de Barcelona, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. D'acord amb l’article 16.1 de la Llei 39/2015, el text íntegre de la norma de creació del registre electrònic ha d'estar disponible per a la seva consulta a la seu electrònica:

Signatura electrònica
Els mitjans d’identificació i autenticació que els ciutadans podran utilitzar per a relacionar-se amb les administracions públiques es recullen en els articles 9, 10 i 11 de la Llei 39/2015. La Seu electrònica de l’Autoritat Portuària de Barcelona utilitza la plataforma PSIS per a la validació de certificats electrònics, i per tant a través del següent enllaç es poden consultar els sistemes d’identificació i signatura admesos:

Protecció de dades
Tota la informació referent a la Protecció de dades la podeu trobar en els següents links:

Signatura electrònica de clau concertada
A l’empara del que preveu l’article 10.2.c de la Llei 39/2015, l’Autoritat Portuària de Barcelona ha regulat el sistema de signatura electrònica basat en clau concertada per actuacions en la seu electrònica de l’Autoritat Portuària de Barcelona en les que es troba específicament habilitat aquest sistema i amb les garanties que es contenen en la present resolució:

27/07/2016 – Ordenança d'operacions ferroviàries i ocupació de vies a les terminals ferroviàries de la zona de servei del Port de Barcelona. Exp. RCSG 020/15.
En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració en sessió de 20 de juliol de 2016, es publica en aquesta seu electrònica l’Ordenança d'operacions ferroviàries i ocupació de vies a les terminals ferroviàries de la zona de servei del Port de Barcelona, aprovada en l’esmentada data.

Román Eguinoa, secretari general.
Barcelona, 27 de juliol de 2016.

26/02/2016 - Plec de condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona.

08/01/2016 - Pla de recepció de rebuigs de vaixells i de residus de càrrega 2014-2016.

27/07/2015 - Catàleg d'infraccions administratives en matèria d'utilització del port i de les seves instal·lacions i en relació a les activitats subjectes a autorització, concessió o llicència. Exp. 171/15.
En compliment del que ha acordat el Consell d'Administració en la seva sessió de data 22 de juliol de 2015, es dóna publicitat al document aprovat pel director general en data 23 de juliol de 2015, que integra concrecions de supòsits i quanties d'algunes de les infraccions tipificades en la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovades pel Consell d'Administració en dates 30 de gener i 29 de maig de 2013 i 22 de juliol de 2015.

Román Eguinoa, secretari general.
Barcelona, 27 de juliol de 2015.

06/02/2015 - Plec de condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona.
En data 28 de gener de 2015, el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, va aprovar la modificació puntual del plec de Condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona, consistent en afegir una nova causa d'extinció (lletra f) de les autoritzacions per a l'exercici d'aquesta activitat. En compliment de l'esmentat acord es publica el plec de condicions modificat, que regirà a partir d'ara l'atorgament d'aquestes autoritzacions.

Barcelona, 6 de febrer de 2015. Signat: Roman Eguinoa. Secretari General.

19/12/2014 - Resolució de la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, de data 21 de novembre de 2014, per la qual s'aprova l'ús de claus concertades per als tràmits d’accés temporal al moll de l’Energia a la seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Exp. 306/14.

22/05/2014 - Resolució de la presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, de data 14 de maig de 2014, per la qual s'aprova l'ús de claus concertades per als tràmits relacionats amb el transport terrestre de contenidors a la seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Exp. 158/12.

22/05/2014 - Resolució de la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 6 de maig de 2014, per la qual s'aprova l'ús de claus concertades per als tràmits relacionats amb el procediment d’aiguada a la seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Exp. 143/14.

16/04/2014 - Procediment d'aiguada

04/04/2014 - Plec regulador del règim de zones per a aparcaments de camions portacontenidors de l'Autoritat Portuària de Barcelona

10/05/2013 - Text refós de la normativa sobre maniobres d'atracada i desatracada al Moll de Catalunya

10/05/2013 - Text refós de l'ordenança reguladora del servei de navegació interior de passatge en el Port de Barcelona

16/05/2013 - En compliment de l'ordenat pel director general de l'Autoritat Portuària de Barcelona, es publica el Protocol d'actuació per a les maniobres nàutiques quan hi hagi vaixell atracat al Moll 34-B, acordat el 8 abril 2013 pel Capità Marítim de Barcelona i l'esmentat director general.

23/07/2013 - Plec de condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona

23/07/2013 - Annex al plec de condicions particulars de les autoritzacions per al desenvolupament de l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona


Enllacos