Ruta de navegació

Sol·licitud d'atracada - DUE reduït (per a no obligats al Procediment Integrat d'Escala)

FR | EN

Sol·licitud d'atracada - DUE reduït (per a no obligats al Procediment Integrat d'Escala)

Descripció del tràmit

Tramitació de la sol·licitud per a l'atorgament d'una escala de vaixell al Port de Barcelona i la posterior autorització d'atracada, quan no estan obligats a presentar la sol·licitud pel procediment PIDE, és a dir, els vaixells que vulguin atracar en molls públics, i que aquests vaixells siguin de menys de 500 GT i eslora inferior a 45 m si és de bandera nacional, i inferiors a 24 m si és de bandera estrangera.

Encara que no estigui integrat en el Procediment Integrat D'Escales (PIDE) documentalment, segueix les seves directrius generals.

Aquest procediment no està integrat amb el despatx del vaixell per part de la Capitania Marítima.

CODI SIA: 2410296

 

Resultat

Atorgament o denegació de l'Autorització d'atracada

 

Servei al qual pertany

Serveis al vaixell

 

Departament responsable de la tramitació

Operacions Marítimes

 

Qui pot realitzar el tràmit

Armadors, Naviliers, Capitans i Patrons d'embarcacions o els seus representats.

 

Documentació a presentar

 1. El sol·licitant haurà de presentar davant de l'Autoritat Portuària la Declaració Única d'Escala Reduïda (DUE REDUIT) degudament completada.

 2. Còpia DNI/Passaport/Document Identitat Marítima del Capità.

 3. Còpia NIF del subjecte passiu pel pagament de les taxes.

Optatiu:

 1. Llistat de passatgers (tret d'excepcions segons normativa vigent).

 2. Llistat de tripulants (tret d'excepcions segons normativa vigent).

 

Com iniciar el tràmit

 • Telemàticament

  Total la documentació de l'apartat anterior ha d'enviar-se per correu electrònic a atracs@portdebarcelona.cat

  Fax: 932982111

 • Presencialment

  Servei d'Accés Unificat:
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00 

 

Termini màxim legal de notificació

Abans de l'hora estimada d'arribada (ETA), sempre que es compleixi les condicions per poder atracar

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

Negatiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa per a la sol·licitud. 

En cas d'atorgar-se l'Autorització d'atracada s'aplicaran les taxes al vaixell (T-1) i per les senyalitzacions marítimes (T-0).

 

Normativa aplicable

Orden FOM/1498/2014, de 1 de agosto, por la que se modifica la Orden FOM/1194/2011.

Orden FOM 1194/2011, de 29 de abril, por la que se regula el procedimiento integrado de escala de buques en los puertos de interés general.

Ordenanza reguladora de la Ordenación y coordinación del Tráfico Marítimo Portuario en el puerto de Barcelona (Aprobada por el Consejo de Adminsitración de la Autoridad Portuaria de Barcelona en sus sesión de 27 de junio de 2018).

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante


 

 

 

Enllacos