Ruta de navegació

Calendari de dies inhabils

Calendari de dies inhàbils

L'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que la seu electrònica de cada Administració Pública o organisme ha de determinar, atenent a l'àmbit territorial en què exerceix les seves competències el titular d'aquella i al calendari previst a l'article 30.7, els dies que es consideraran inhàbils als efectes que preveu aquest article.

A continuació, s'enllaça amb el Butlletí Oficial de l'Estat que publica el calendari dels dies inhàbils, a efectes de còmput de terminis, de l'any en curs. S'ha de tenir en compte també que, a més de les dates publicades en aquest calendari, són dies inhàbils els festius locals de la ciutat de Barcelona.


 

Enllacos