Ruta de navegació

Sollicitud accés a informacio publica

FR | EN

Sol·licitud d'accés a informació pública

Descripció del tràmit

Permet que qualsevol persona interessada present una sol·licitud d'accés a informació pública de l'Autoritat Portuària de Barcelona en línia o bé presencialment.

CODI SIA: 3029365

 

Resultat

Comprovant del registre realitzat.

El procediment finalitzarà amb la resolució en la qual es concedeix o denega l'accés com establert per l'article 20 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Servei al qual pertany

Altres serveis

 

Departament responsable de la tramitació

Subdirecció General de Serveis Jurídics i Contractació i el departament responsable de la informació demanada.

 

Qui pot realitzar el tràmit

 

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui fer una petició per a accedir a continguts o documents, en qualsevol format, que obren en poder de l'Autoritat Portuària de Barcelona o que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves competències, dins dels límits establerts per l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Documentació a presentar

 

 1. Formulari de sol·licitud degudament emplenat.
 2. Qualsevol altra documentació que consideri necessària.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-ho.

  Estant en possessió del seu certificat vàlid podrà lliurar la documentació en el registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats.

  Servei d'Accés Unificat (SAU):

  Edifici Est del World Trade Center

  Planta baixa

  Moll de Barcelona s/n

  08039 Barcelona

   

  Tel.: 93 298 60 00

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

La resolució en la qual es procedeixi o denegui l'accés s'haurà de notificar al sol·licitant i als tercers afectats que així ho hagin demanat en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per resoldre. Aquest termini podrà ampliar-se per un altre mes en el cas que el volum o la complexitat de la informació que es demana així ho facin necessari i prèvia notificació al sol·licitant.

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


 

 

 

Enllacos