Ruta de navegació

Sollicitud de permís especial amb dron per a filmacions i sessions fotogràfiques

FR | EN

Sol·licitud de permís especial amb dron per a filmacions i sessions fotogràfiques

Descripció del tràmit

Procediment per obtenir l'autorització que permet accedir al recinte portuari de manera temporal per a la realització d'activitats professionals audiovisuals amb drons.

 

Resultat

Autorització d'accés al Port de Barcelona per a la realització de l'activitat sol·licitada, la qual indicarà el temps i els sectors i/o molls autoritzats per al desenvolupament de l'activitat.

 

Servei al qual pertany

Gestió del territori

 

Departament responsable de la tramitació

Direcció de Seguretat Corporativa: Protecció Portuària / Passis i Permisos

 

Qui pot realitzar el tràmit

Les Instal·lacions Portuàries, les empreses o professionals d'activitats audiovisuals i els operadors de UAS habilitats, en aquest ordre en pel que fa a responsabilitat/interessat de l'activitat.

 

Documentació a presentar

La documentació que aquí es detalla cal lliurar-la amb un mínim 10 dies abans de la data prevista per a la sessió fotogràfica o filmació:
 1. Formulari de sol·licitud correctament emplenat

 2. A banda de la documentació per part de les empreses o professionals (productores, etc.) que sol·liciten l'activitat, s'haurà de presentar la següent documentació de l'operador de UAS (drons):
 • Certificat d'Operador UAS registrat.

 • Comunicació de les operacions d'aeronaus pilotades per control remot al Ministeri de l'Interior i al Departament d'Interior (GENCAT).

 • Comunicació i autorització d'AESA (en el cas necessari) i d'ENAIRE amb les condicions d'ús aplicables per aquestes operacions. el permís de ENAIRE el solen expedir 48 hrs abans del vol.
 • Plànol amb indicació del vol i les operacions a realitzar, indicant les zones a sobrevolar i els punts  d'enlairament/aterratge de l'aeronau.

 • Document d'Avaluació de Riscos Operacionals, justificatiu del tipus de categoria de l'operació (oberta o específica), i el Procediment de resposta d'emergència (EPR), declaració lliurada a AESA de l'escenari estàndard específic, autorització de l'operació específica o LUC.

 • Document en el qual l'Operador analitzi el compliment de les diferents condicions requerides pel Reglament Delegat (UE) 2019/945, en funció de la mida del UAS i la seva operació. No s'exigeix el compliment de tots els requeriments de la classe corresponent, si no una anàlisi de l'Operador aplicat a l'operació/UAS.

 • Assegurança de Responsabilitat Civil del Dron segons Reglament (CE) 785/2004.
 • Coordinacions de vols necessàries, per exemple amb l'Heliport de l'APB (CAT Helicopters), SEM, etc.
 • Autorització de les Instal·lacions Portuàries (Terrestres, vaixells, etc.) que s'hagin de sobrevolar.
 • En el cas de les operacions que es vulguin realitzar a la Zona Pública del Port (Port Vell), comunicar i/o demanar autorització per part de l'entitat gestora "Gerència Port Vell".
 • Documentació del Pilot/s:

  • Títol de Pilot de UAS

  • Certificat pràctic de UAS

  • Certificat de Radiofonista per a la realització d'operacions en espai aeri controlat.

Es poden consultar tots els requisits de l'APB en les diferents àrees del recinte portuari i per tipologia d'operació (categoria i massa de l'aeronau) en el següent enllaç "Prescripcions mínimes per a l'autorització d'operacions UAS en el Port de Barcelona" en el que també s'inclouen els requisits en funció de la massa de l'aeronau (Dron).

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, en l'article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.
  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).
  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit, apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.
  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats

  Servei d'Accés Unificat (SAU):

  Edifici Est del World Trade Center (Planta baixa)
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 

  Tel.: 93 298 60 00 

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos

 

Termini habitual de resolució

8 a 10 dies laborables

 

Silenci administratiu

Positiu. Llevat dels casos que requereixen l'ocupació privativa de béns de domini públic portuari.

 

Taxes o tarifes aplicables

En cas d'atorgar-se l'autorització d'esdeveniment s'aplicaran les tarifes portuàries vigents en els casos d'autoritzacions que impliquin ocupació privativa del domini públic, ocupació de làmina d'aigua o artefactes flotants en l'aigua, així com l'espai aeri corresponent a aquestes zones.

El pagament de les tarifes portuàries s'haurà de realitzar amb un mínim de 48 hores abans del vol.

 

Normativa aplicable

Article 139 del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant

Títol VII, capítol II. Règim econòmic de la utilització del domini públic i de la prestació dels serveis portuaris, del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant


 

 

 

Enllacos