Ruta de navegació

Sol·licitud del servei d’alimentació elèctrica puntual a l’atrac 18-A del Moll Barcelona Nord

FR | EN

Sol·licitud del servei d’alimentació eléctrica puntual a vaixells a l’atrac 18A del Moll Barcelona Nord

Descripció del tràmit

 

Procediment pel qual els vaixells que desitgin connexió elèctrica al subministrament del Moll de Barcelona Nord realitzen una sol·licitud al Port de Barcelona que tramita la petició i realitza la connexió i desconnexió per al servei de llum, prenent lectures a l'inici i final del servei.

És responsabilitat de TOTS els vaixells que connectin al punt de subministrament elèctric del Moll Barcelona Nord, comunicar la marxa d'aquests, i, per tant, la finalització del servei d'alimentació elèctrica.

Aquesta comunicació s'haurà de realitzar via telefònica al número de la Unitat de Manteniment General: 627591115; paral·lelament, el vaixell ha d'enviar un correu electrònic al correu del Departament de Conservació i Ajudes a la Navegació (conservacio@portdebarcelona.cat) deixant constància de la finalització del servei d'alimentació elèctrica.

La no comunicació de la finalització del servei impossibilita la presa de lectures finals, fet que pot derivar a la repercussió de consums més elevats dels que realment s'han produït.

 

Resultat

Connexió i desconnexió al subministrament i posterior facturació del servei

 

Servei al qual pertany

Serveis al vaixell

 

Departament responsable de la tramitació

Unitat de Manteniment (UMG)

 

Qui pot realitzar el tràmit

 

Els consignataris dels vaixells que atraquin al Moll Barcelona Nord, alineació 18A mòduls del 5 al 7, i necessitin subministrament elèctric durant la seva estada en el Port de Barcelona.

 

Documentació a presentar

1. Formulari de sol·licitud degudament emplenat.

 

Com iniciar el tràmit

Les sol·licituds han d'enviar-se amb un mínim de 12 hores respecte a la data/hora sol·licitada de subministrament

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   

   

  Excepció SASEMAR

  En el cas dels vaixells que pertanyen a la flota de la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR), com per exemple el vaixell Punta Mayor, hauran de sol·licitar l'alimentació elèctrica, però, si és el cas, de manera telefònica al número la Unitat de Manteniment General de la APB (UMG): 627591115.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats

   

  Servei d'Accés Unificat (SAU):

  Edifici Est del World Trade Center

  Planta baixa 

  Moll de Barcelona s/n

  08039 Barcelona 

  Tel.: 93 298 60 00 

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

La sol·licitud no té cost.


Una vegada finalitzat el subministrament d'electricitat, es facturarà al sol·licitant segons els següents criteris:
El departament de facturació emet les factures segons els preus establerts per a cada servei, en totes les sol·licituds puntuals. A continuació, es detalla el criteri de cobrament pel servei d'electricitat.


Dades del subministrament

CUPS: ES0418000000005783RQ0F
TARIFA ATR: 3.0TD
MODALITAT COMERCIAL: BAIXA TENSIÓ (6 PERÍODES)
POTÈNCIA CONTRACTADA: 70kW


Repercussió del terme fix (disponibilitat de potència)

Es repercutiran els costos fixos de la facturació elèctrica, com l'import proporcional del terme de potència corresponent als dies que el vaixell estigui atracat.

Repercussió terme variable (consum)

Es repercutirà l'Energia Activa i Reactiva (E.A. i E.R.) consumida pel vaixell, aplicant el preu pel terme de E.A. al qual obté l'energia la APB i el preu per l'E.R. establert per RDL, respectivament.

Repercussió d'impostos i resta de conceptes (lloguer d'equips, abonament social, etc.).

Així mateix, els vaixells hauran d'abonar proporcionalment (a raó del nombre de dies de connexió) la resta dels conceptes que apareixen en la facturació elèctrica, com ara l'impost elèctric, lloguer de comptadors, abonament social i l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Connexió especial vaixells salvament marítim (SASEMAR)

En el cas dels vaixells que pertanyen a la flota de la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR), com per exemple el vaixell Punta Mayor, la repercussió de costos es realitzarà segons el Conveni establert entre les parts (APB i SASEMAR).

 

Normativa aplicable

Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

 

Conveni establert entre a l'Autoritat Portuària de Barcelona i Remolques Maritimos, S.A.


 

 

 

Enllacos