Ruta de navegació

Sol·licitud de modificació no substancial una concessió de domini públic portuari

FR | EN

Sol·licitud de modificació NO substancial d'una concessió de domini públic portuari

Descripció del tràmit

L'article 88 de l'Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, per al qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, preveu la possible modificació de les concessions, que podran ser autoritzades per l'Autoritat Portuària, a sol·licitud de l'interessat.

Sempre que la modificació de la concessió no fos substancial per no concórrer cap dels supòsits previstos a l'apartat segon de l'esmentat article 88, per a la seva tramitació es requerirà únicament l'informe previ del director de l'Autoritat Portuària, que serà elevat a la Presidència de l'Autoritat Portuària per a la seva resolució, conforme a l'acord de delegacions de funcions acordada a favor de la Presidència en aquesta matèria en sessió del Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària de data 24 de febrer de 2020.

CODI SIA: 2276941

 

Resultat

Resolució atorgant o denegant la modificació no substancial de la concessió administrativa.

En cas d'estimar-se la petició, en la resolució s'acordarà la modificació del plec de la concessió en aquells aspectes concrets que corresponguin en cada cas en atenció a la sol·licitud formulada, prèvia la seva acceptació per part del concessionari.  

 

Servei al qual pertany

Gestió de Concessions.

 

Departament responsable de la tramitació

Departament de Gestió de Concessions i Tarifes.

 

Qui pot realitzar el tràmit

Concessionaris

 

Documentació a presentar

 1. Formulari de sol·licitud de modificació no substancial de la concessió degudament emplenada.

 2. Documentació justificativa de l'acreditació de la personalitat del sol·licitant.

 3. Certificats de la Seguretat Social i d'Hisenda d'estar al corrent dels pagaments.

 4. Declaració assegurant que no es troben incursos en cap de les prohibicions de contractar previstes a l'article 71 de la "Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 ".

 5. Projecte bàsic. S'han de consultar els requisits mínims segons la tipologia de projecte i els formats de les portades ( Portades toms, Lloms A3, Portada A4).

 6. Qualsevol altra documentació que es consideri pertinent.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del Procediment Comú de les administracions públiques, en l’article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 
 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

  IMPORTANT: El registre electrònic té una limitació de mida de 10MB, si la documentació supera aquesta mida límit, cal seguir els passos següents:

  1. Lliurar la sol·licitud i altra documentació, a excepció del document pesat, a través del registre electrònic del Port de Barcelona. Cal indicar a l'apartat "Exposa" que la documentació pesada es lliurarà a part a la plataforma habilitada per a aquests casos.

  2. Preparar la documentació pesada. Si està composta per més d'un document, cal preparar un sol fitxer format .zip. En qualsevol cas, el nom del fitxer sempre s'ha d'identificar amb el codi de registre d'entrada que es va obtenir en fer el pas 1 (el codi que ha d'indicar té l'aspecte següent: REGAGE23e000XXXXXXXX).

  3. Accedir a la plataforma HCPAW del Port de Barcelona i carregar la documentació pesada. Si la càrrega finalitza amb èxit, apareixerà el missatge "càrrega completada" en verd, a la part superior dreta de la pantalla. No s'obtindrà cap comprovant en finalitzar aquest procés.

  4. El temps transcorregut entre el registre d'entrada del pas 1 i la càrrega de la documentació pesada del pas 3 no pot superar 1 hora.

  Si no es compleixen els passos anteriors, la documentació serà rebutjada.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats

  Servei d'Accés Unificat:

  Edifici Est del World Trade Center
  planta baixa
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 

  Tel.: 93 298 60 00 

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

Negatiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa per aquest tràmit de sol·licitud.

En el seu cas, seran modificades les taxes aplicables a la concessió, si escau en atenció a l'objecte de la sol·licitud de modificació de la concessió formulada.

 

Normativa aplicable

Article 88 del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant 

Ordre FOM/938/2008, de 27 de març, que aprova el plec de condicions generals per a l'atorgament de concessions en el domini públic portuari estatal


 

 

 

Enllacos