FR | EN

Al·legacions a denúncies per infraccions al recinte del Port de Barcelona

Descripció del procediment

Tràmit que permet a un denunciat per una infracció en el recinte del Port de Barcelona presentar una al·legació per recórrer l'expedient sancionador en cas de disconformitat.

 

Finalització del procediment

Estimació o desestimació de les al·legacions presentades

 

Servei al que pertany

Altres serveis

 

Departament responsable de la tramitació

Seguretat Operativa i Policia Portuària.

 

Qui pot demanar el tràmit

Les persones físiques o jurídiques que hagin estat denunciades i es trobin dins de termini per poder presentar al·legacions.

 

Documentació a presentar

 1. Formulari d'al·legacions a un expedient sancionador degudament complimentat.

 2. Tota la documentació que es consideri necessària per justificar els arguments exposats al plec de descàrrecs.

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions publiques, en el seu article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Així mateix, la Llei reconeix el dret de les persones físiques a triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les Administracions Públiques podrà ser modificat per la persona física en qualsevol moment.

 • Telemàticament

  Per presentar la documentació electrònicament és indispensable estar en possessió d'un certificat digital com el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre o CatCert. Si no en disposa d'un, a la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid podeu lliurar la documentació al registre electrònic.

  Horari: servei disponible les 24 hores, qualsevol dia.

   

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats

  Servei d'Accés Unificat:
   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00

   

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'aplica cap taxa per a la presentació d'al·legacions

 

Normativa aplicable

Catàleg d'infraccions administratives en matèria d'utilització del port i de les seves instal·lacions, i en relació a les activitats subjectes a autorització, concessió o llicència