FR | EN

Sol·licitud de factura telemàtica

Descripció del procediment

En l'apartat del grup de treball sobre procediments documentals del Port de Barcelona anomenat Fòrum Telemàtic, es va definir un procediment d'enviament i recepció de factures telemàtiques per a ser intercanviades entre diferents agents i administracions de l'àmbit portuari.

El present tràmit permet als client de l'APB sol·licitar l'enviament de factura telemàtica.

Un cop sol·licitat es passarà un temps de prova fins a comprovar el correcte funcionament dels canals d'enviament de factura i recepció de l'acusament de rebuda per part del client. Superat el període de proves l'APB ho comunicarà al client i finalment ambdues parts signaran l'acord definitiu d'intercanvi de factura telemàtica.

La finalitat d'aquest Servei és agilitar la recepció de dades de liquidació i factures en format electrònic. Els principals avantatges per als clients són: la seguretat, la integritat de les dades, l'estalvi de temps o reducció de l'espai físic d'emmagatzematge.

 

Finalització del procediment

Recepció, a partir del moment de signatura de l'acord d'intercanvi, de les factures telemàtiques (fitxer PDF amb signatura electrònica) i un arxiu  de dades en format EDI o XML que pot ser integrat als sistemes d'informació del client.

 

Servei al que pertany

Altres serveis

 

Departament responsable de la tramitació

Facturació

 

Qui pot demanar el tràmit

Clients, persones físiques o jurídiques, que reben factures de l'APB, be siguin degudes a liquidació de taxes o tarifes portuàries.

 

Documentació a presentar

 

Com iniciar el tràmit

Aquest tràmit només es pot realitzar de manera telemàtica tal com s'indica en el següent apartat.

 

Termini màxim legal de notificació

 

Termini habitual de resolució

Passat una setmana des de l'enviament de la sol·licitud s'iniciarà el període de proves.

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

 

Normativa aplicable

En l'apartat de Fòrum Telemàtic del Web del Port de Barcelona, concretament en processos de suport, es poden consultar tots els documents disponibles relacionats amb la factura telemàtica.