Tauler d'anuncis

Aquí pot consultar anuncis oficials del Port de Barcelona.

19/05/2022 - Data de venciment de la concessió de Muelles y Espacios Portuarios, SAU. Exp. 064/2022-SGSJC.
Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 3 de maig de 2022, va acordar com a nova data de venciment de la concessió titularitat de Muelles y Espacios Portuarios, SAU, situada al moll de l'Energia del port de Barcelona, la del dia 21 de juliol de 2035.

     09/05/2022 - Atorgament d'una llicència provisional a favor de VERENIGDE TANKREDERIJ SPAIN, S.A. Exp. 066/2022-SGSJC.
     Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 29 d’abril de 2022, ha concedit a VERENIGDE TANKREDERIJ SPAIN, S.A., una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de combustible (carburants derivats del petroli) a vaixells des de gavarra (modalitat ship-to-ship).

         09/05/2022 - Atorgament d'una llicència provisional a favor de SUARDÍAZ SERVICIOS MARÍTIMOS DE BARCELONA, S.L. Exp. 065/2022-SGSJC.
         Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 28 d’abril de 2022, ha concedit a SUARDÍAZ SERVICIOS MARÍTIMOS DE BARCELONA, S.L., una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de combustible (carburants derivats del petroli) a vaixells des de gavarra (modalitat ship-to-ship).


             09/05/2022 - Modificació de l'Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del tràfic marítim portuaria al port de Barcelona. Tràmit d'informació pública. Exp. 176/2021-SGSJC.
             Se sotmet a tràmit d'informació pública la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del tràfic marítim portuari al port de Barcelona.

                 03/05/2022 - Sol·licitud de concessió administrativa presentada Barcelona Towage, SL. Tràmit d'informació pública. Exp. 12/2022-SGSJC.
                 Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud de Barcelona Towage, SL per a l'atorgament d'una concessió per a l'ocupació d'una parcel·la de 6.971 m2 en el moll d'Evaristo Fernández, en la qual s'ubica un edifici d'oficines i tallers, per destinar-los a donar suport a la prestació del servei portuari de remolc en el port de Barcelona.

                     11/04/2022 – Atorgament d'una llicència provisional a favor d'ESK SA. Exp. 050/2022-SGSJC.
                     Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 5 d'abril de 2022, ha atorgat a ESK, SA una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de gas natural liquat (GNL) a vaixells des de camió cisterna (truck-to-ship o multi-truck-to-ship), al port de Barcelona.

                         11/04/2022 - Modificació de la concessió de Meroil SA. Exp. 200/2021-SGSJC.
                         Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 30 de març de 2022, ha acordat aprovar la modificació del plec de la concessió de què és titular la societat Meroil, SA, situada al moll de l’Energia del port de Barcelona.

                             11/04/2022 - Atorgament d’una concessió a Ecoenergies Barcelona Sud Zona Franca i Gran Via de l'Hospitalet, SAExp. 201/2020-SGSJC.
                             Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 30 de març de 2022, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor d’Ecoenergies Barcelona Sud Zona Franca i Gran Via de l'Hospitalet, SA, destinada a la construcció i explotació d'una xarxa de frioducte en el port de Barcelona.


                                 04/04/2022 - Sol·licitud de la Societat de Pescadors Esportius de Mar de Barcelona per a la creació i gestió d'una zona de pesca esportiva en l'àmbit de la Nova Bocana del port de Barcelona. Tràmit de competència de projectes. Exp. 043/2022-SGSJC.
                                 Se sotmet a tràmit de competència de projectes la sol·licitud de la Societat de Pescadors Esportius de Mar de Barcelona per a l'ocupació d'una longitud de 400 metres de moll en la Nova Bocana del port de Barcelona, destinada a la creació i gestió d'una zona de pesca esportiva al port de Barcelona.

                                     15/03/2022 - Atorgament d'una llicència a favor de Barcelona Towage, SL. Exp. 031/2022-SGSJC.
                                     Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 4 de març de 2022, ha concedit a Barcelona Towage, SL una llicència per a la prestació del servei portuari de remolc en el port de Barcelona.

                                         11/03/2022 - Sol·licitud de Barcelona Towage, SL d’atorgament d’una concessió. Nou tràmit de competència de projectes. Exp. 012/2022-SGSJC.
                                         Mitjançant anunci del Butlletí Oficial de l'Estat de data 28 de gener de 2022 es va fer públic l'inici del tràmit de competència de projectes en relació amb la sol·licitud de concessió administrativa presentada per Barcelona Towage, SL per a l'ocupació d'una parcel·la de 4.185 m2 al moll d'Evaristo Fernández del port de Barcelona, en la qual s'ubica un edifici d'oficines i tallers, per destinar-los a servir de suport per a la prestació del servei portuari de remolc en aquest port.

                                         Posteriorment, l'esmentada societat ha presentat un escrit en el qual manifesta que la superfície l'ocupació de la qual sol·licita és de 6.971 m2 en lloc dels 4.185 m2 indicats inicialment, la qual cosa obliga necessàriament a iniciar un nou tràmit de competència de projectes.

                                         Per aquesta raó, se sotmet a un nou tràmit de competència de projectes la sol·licitud de Barcelona Towage, S.L. d'atorgament d'una concessió per a l'ocupació d'una parcel·la de 6.971 m2 al moll d'Evaristo Fernández, en la qual s'ubica un edifici d'oficines i tallers, per destinar-los a servir de suport a la prestació del servei portuari de remolc.


                                             10/03/2022 - Atorgament d'una llicència a favor d'Amarres de Barcelona, SL.
                                             Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 13 de gener de 2022, ha concedit a Amarres de Barcelona, SL una llicència per a la prestació del servei portuari d'amarratge i desamarratge en el port de Barcelona.

                                                 07/03/2022 - Atorgament d'una llicència provisional a favor de Shell Espanya, S.A. Exp. 036/2022-SGSJC.
                                                 Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 24 de febrer de 2022, va concedir a Shell Espanya, S.A. una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de gas natural liquat (GNL) a vaixells des de vaixell (modalitat ship-to-ship).

                                                     04/03/2022 - Atorgament d'una llicència provisional a favor de Peninsula Petroleum S.L. Exp. 033/2022-SGSJC.
                                                     Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 18 de febrer de 2022, va concedir a Peninsula Petroleum, S.L. una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de combustible (carburants derivats del petroli) a vaixells des de gavarra (modalitat ship-to-ship).

                                                         02/03/2022 - Tarifes màximes del servei portuari d'amarratge i desamarratge en el port de Barcelona, aplicables a partir de l’endemà de la publicació del present anunci, és a dir, a partir del dia 3 de març de 2022.
                                                         En compliment dels acords aprovats pel Consell d'Administració en data 23 de febrer de 2022, es fan públiques les tarifes màximes per la prestació del servei portuari d'amarratge i desamarratge en el port de Barcelona, que seran aplicables i vigents a partir del dia 3 de març de 2022.

                                                             28/02/2022 - Tarifes màximes del servei portuari de practicatge en el port de Barcelona, aplicables a partir de l'1 de març de 2022 i fins el 28 de febrer de 2023
                                                             En compliment del que ha ordenat el director general mitjançant Resolució de data 28 de febrer de 2022, es fan públiques les tarifes màximes del servei portuari de practicatge en el port de Barcelona, aplicables a partir del dia 1 de març de 2022 i fins el 28 de febrer de 2023.

                                                                 11/02/2022 - Actualització de la tarifa màxima per seguretat de passatgers i maletes en els creuers turístics en el Port de Barcelona. Exp. 003/2022-SGSJC.
                                                                 En compliment del que ha ordenat el Sr. Director General, es procedeix a publicar en aquesta seu electrònica els acords adoptats per Resolució de la Direcció General de l’Autoritat Portuària de Barcelona de data 1 de febrer de 2022, en relació a l’actualització per a l’any 2022 de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes en els creuers turístics:

                                                                 Primer.- Aprovar l'actualització de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes en els creuers turístics per a l'any 2022 en consideració al nombre total de passatgers en règim de creuer turístic operats l'any 2021 en terminals públiques; del que resulta que la tarifa a aplicar, amb efectes a partir del 15 de gener de 2022 i per aquest concepte, es correspon amb el rang o tram de tarifa P-2 del quadre de tarifes aprovat pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona en data 18 de juliol de 2018.

                                                                 Segon.- En coherència i com a conseqüència de l'anterior, determinar que, amb efectes a partir del 15 de gener de 2022, la tarifa màxima al passatge pel servei d'embarcament i desembarcament de passatgers i ús d'estació marítima per a l'any 2022 és la següent:

                                                                 - Per serveis generals; 2,79 €/passatger
                                                                 - Per seguretat de passatgers i maletes en règim de creuer: 0,7281 €/passatger.


                                                                      09/02/2022 - Sol·licitud de modificació substancial de la concessió de què és titular Meroil SA (ampliació de superfície). Tràmit d'informació pública. Exp. 0200/2021-SGSJC.
                                                                      Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud de Meroil SA per a la modificació substancial de la concessió de la qual és titular, per raó de l'ampliació de la seva superfície. Aquesta concessió es troba situada al moll de l'Energia del port de Barcelona; destinada a l'explotació d'una xarxa de canonades.

                                                                          01/02/2022 - Actualització de les tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona, aplicables per a l'any 2022. Exp. 008/2022-SGSJC.
                                                                          Es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica les tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona actualitzades i aprovades per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 28 de gener de 2022, aplicables a partir de l’1 de febrer de l'any 2022 segons l'acordat en la Resolució.

                                                                              28/01/2022 - Sol·licitud de Barcelona Towage, SL d’atorgament d’una concessió. Tràmit de competència de projectes. Exp. 012/2022-SGSJC.
                                                                              Se sotmet a tràmit de competència de projectes la sol·licitud de Barcelona Towage, SL d’atorgament d’una concessió per a l’ocupació d’una parcel·la de 4.185 m2 en el moll d’Evaristo Fernández, en la qual s’ubica un edifici d'oficines i tallers, per a destinar-los a servir de suport a a la prestació del servei portuari de remolc.

                                                                                  26/01/2022 - Sol·licitud de modificació de la concessió de què és titular MSC Cruises Barcelona Terminal SL. Tràmit d'informació pública. Exp. 006/2022-SGSJC.
                                                                                  Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud de MSC Cruises Barcelona Terminal, SL per a la modificació de la concessió de la que és titular, situada al moll Adossat del port de Barcelona, destinada a la construcció i explotació d'una terminal privada de passatgers de creuers turístics (Estació Marítima "H").

                                                                                      18/01/2022 - Sol·licitud de concessió administrativa presentada Ecoenergies Barcelona Sud Zona Franca i Gran Via de l'Hospitalet, SA. Tràmit d'informació pública. Exp. 201/2021-SGSJC.
                                                                                      Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud de Ecoenergies Barcelona Sud Zona Franca i Gran Via de l'Hospitalet, SA per a l'atorgament d'una concessió destinada a la construcció i explotació d'una xarxa de frioducte per a l'aprofitament del fred procedent de la regasificació residual de la terminal d'Enagas.

                                                                                          09/12/2021 - Manteniment per a 2022 de la mesura de liquidació mensual de la taxa d’ocupació. Exp. 164/2021-SGSJC.
                                                                                          Es fan públics els acords aprovats pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, en data 24 de novembre de 2021, en relació amb el manteniment durant l’any 2022 de la mesura de liquidació mensual de la taxa d’ocupació, sota els mateixos requisits i excepcions en què va ser adoptada per Resolució de la Presidència de data 12 de març de 2020.

                                                                                              23/11/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat de Receptora de Líquidos, SA. Exp. 45/2019-SG.
                                                                                              Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 27 d'octubre de 2021, va acordar l'ampliació en 10 anys més del termini inicial de la concessió titularitat de Receptora de Líquidos, SA, situada en el moll de l'Energia del port de Barcelona, a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, prèvia la tramitació corresponent.

                                                                                                  23/11/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat de APM Terminals Barcelona, SLU (abans Terminal de Contenidors de Barcelona, SLU). Exp. 102/2020-SGSJC.
                                                                                                  Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 27 d'octubre de 2021, va acordar l'ampliació en 8 anys més del termini inicial de la concessió titularitat de APM Terminals Barcelona, SLU (abans Terminal de Contenidors de Barcelona, SL), situada en el moll Sud del port de Barcelona, a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, prèvia la tramitació corresponent.

                                                                                                      23/11/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat de Logística de Tierra SL. Exp. 41/2019-SG.
                                                                                                      Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 27 d'octubre de 2021, va acordar l'ampliació en 8 anys més del termini inicial de la concessió titularitat de Logística de Tierra SL, situada en la Ronda del Port, Tram VI, del port de Barcelona, a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, prèvia la tramitació corresponent.

                                                                                                          23/11/2021 - Unificació de les concessions d'Aspro Ocio, SAU. Exp. 133/2020-SGSJC.
                                                                                                          Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2021, va aprovar la unificació de les dues concessions titularitat d'Aspro Ocio, SAU, situades al moll d'Espanya. La concessió resultant es regirà pel plec de condicions igualment aprovat.

                                                                                                              23/11/2021 - Atorgament d’una concessió a Transportes Portuarios SL. Exp. 140/2020-SGSJC.
                                                                                                              Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 21 de juliol de 2021, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de Transportes Portuarios SL, destinada a l'activitat de dipòsit, neteja i reparació de contenidors marítims buits, situada a la Ronda del Port, núm. 512 del port de Barcelona.

                                                                                                                  23/11/2021 - Modificació de la concessió de Logística de Tierra SL. Exp. 047/2021-SGSJC.
                                                                                                                  Es fa públic que el Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 30 de juny de 2021, ha acordat aprovar la modificació del plec de la concessió de què és titular la societat Logística de Tierra, SL, situada a la Ronda del Port núm. 488 del port de Barcelona.

                                                                                                                      13/10/2021- Actualització de la tarifa màxima per seguretat de passatgers i maletes en els creuers turístics en el Port de Barcelona.
                                                                                                                      En compliment del que ha ordenat el Sr. Director General, es procedeix a publicar en aquesta seu electrònica els acords adoptats per Resolució de la Direcció General de l’Autoritat Portuària de Barcelona de data 6 d’octubre de 2021, en relació a l’actualització per a l’any 2021 de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes en els creuers turístics de Barcelona:

                                                                                                                      Primer.- Aprovar l’actualització de la tarifa màxima per seguretat de passatgers i maletes als creuers turístics per a l’any 2021 en atenció al número total de passatgers en règim de creuer turístic operats a l’any 2020 en terminals públiques; del que resulta que la tarifa a aplicar, en aquest concepte, es correspon amb el rang o tram de la tarifa P-2 del quadre de tarifes aprovat pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona en data 18 de juliol de 2018.

                                                                                                                      Segon.- Atendre la petició formulada per CREUERS DEL PORT DE BARCELONA, S.A., mitjançant escrit presentat en data 27 de gener de 2021 i, en coherència amb la voluntat manifestada per aquesta societat, no procedir a la tramitació de la corresponent revisió extraordinària de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes als creuers turístics per a l’any 2021.

                                                                                                                      Tercer.- Com a conseqüència de tot l’anterior, s’informa que, d’acord amb el rang o tram de tarifa P-2 del quadre de tarifes aprovat pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona en data 18 de juliol de 2018, la tarifa màxima al passatge pel servei d’embarcament i desembarcament de passatgers i ús d’estació marítima per a l’any 2021 serà la següent:

                                                                                                                      -Per serveis generals: 2,79 €/passatger
                                                                                                                      -Per seguretat de passatgers i maletes en règim de creuer: 0,7281 €/passatger.


                                                                                                                           05/10/2021 - Sol·licitud d'unificació de les concessions de què és titular Centro Intermodal de Logística SA SME. Tràmit d'informació pública. Exp. 141/2021-SGSJC.
                                                                                                                           Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud de Centro Intermodal de Logística SA SME per a la unificació de les concessions de què és titular, situades a la Zona d'Activitats Logístiques del port de Barcelona.

                                                                                                                               07/09/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat de Muelles y Espacios Portuarios, SA. Exp. 030/17-SG.
                                                                                                                               Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 30 de juny de 2021, va acordar l'ampliació en 11 anys, 7 mesos i 6 dies del termini inicial de la concessió titularitat de Muelles y Espacios Portuarios, SA, situada al moll de l'Energia del port de Barcelona, d'acord amb la sol·licitud formulada pel concessionari a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, prèvia la tramitació corresponent.

                                                                                                                                   07/09/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat de Marina Port Vell SA. Exp. 077/2016-SG.
                                                                                                                                   Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 21 de juliol de 2021, va acordar l'ampliació en 12 anys del termini inicial de la concessió titularitat de Marina Port Vell SA, situada a la dàrsena del Comerç del port de Barcelona, d'acord amb la sol·licitud formulada pel concessionari a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, prèvia la tramitació corresponent.

                                                                                                                                       06/09/2021 - Sol·licitud de modificació de la concessió de què és titular Port Med Barcelona, SA Tràmit d'informació pública. Exp. 118/2020-SGSJC.
                                                                                                                                       Se sotmet a tràmit d'informació pública la sol·licitud de Port Med Barcelona, SA per a la modificació de la concessió de la què és titular, situada a la dàrsena Nord del port de Barcelona, destinada a la construcció i explotació d'una marina esportiva.

                                                                                                                                           05/08/2021 – Aprovació de la modificació de les tarifes màximes per la prestació de serveis comercials a la terminal pública de contenidors del Moll Sud titularitat de APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U. Exp. 118/2021-SGSJC.
                                                                                                                                           Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 4 d'agost de 2021, en l'exercici de les funcions delegades a favor seu segons acord del Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària del passat 21 de juliol de 2021 (BOE de data 29 de juliol), ha adoptat els acords que s'annexen relatius a l'assumpte de referència.


                                                                                                                                               05/08/2021 – Aprovació de la modificació de les tarifes màximes per la prestació de serveis comercials a la terminal pública de contenidors del Moll Prat titularitat de TERMINAL CATALUNYA, S.A. Exp. 117/2021-SGSJC.
                                                                                                                                               Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 4 d'agost de 2021, en l'exercici de les funcions delegades a favor seu segons acord del Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària del passat 21 de juliol de 2021 (BOE de data 29 de juliol), ha adoptat els acords que s'annexen relatius a l'assumpte de referència.


                                                                                                                                                   05/08/2021 – Ampliació del termini de la concessió titularitat de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. (Exp. 078/2018-SG).
                                                                                                                                                   Es fa públic que el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 30 de juny de 2021, va acordar l’ampliació en 14 anys del termini inicial de la concessió titularitat de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A., situada a la zona de Casa Antúnez del port de Barcelona, d’acord amb la sol·licitud formulada pel concessionari a l’empara de la Disposició Transitòria 10a de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

                                                                                                                                                       29/07/2021 - Substitució del director general de l'Autoritat Portuària de Barcelona per absència durant el seu període de vacances.
                                                                                                                                                       Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de 21 de juliol de 2021, ha acordat designar el Sr. Àlex García Formatjé, subdirector general d'Explotació i Planificació Portuària, per a l'exercici de les funcions del director general durant el període d'absència per vacances d'aquest, des del 26 de juliol al 15 d'agost de 2021, ambdós inclosos, actuant com a director general en funcions de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

                                                                                                                                                            08/06/2021 - Atorgament d’una concessió a MSC Cruises Barcelona Terminal, SLU. Exp. 084/2018-SG.
                                                                                                                                                            Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 26 de maig de 2021, ha acordat l'atorgament d'una concessió a favor de MSC Cruises Barcelona Terminal, SLU per a la construcció i explotació d'una terminal privada de passatgers de creuers turístics, estació marítima “H”, al moll Adossat del port de Barcelona.


                                                                                                                                                                01/06/2021 – Atorgament d'una llicència provisional a favor de Verenigde Tankrederij Spain, SA. Exp. 052/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 29 d'abril de 2021, ha atorgat a Verenigde Tankrederij Spain, SA una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de combustible a vaixells mercants mitjançant gavarra al port de Barcelona.

                                                                                                                                                                    01/06/2021 – Atorgament d'una llicència provisional a favor de Suardíaz Servicios Marítimos de Barcelona, SL. Exp. 053/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                    Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 29 d'abril de 2021, ha atorgat a Suardíaz Servicios Marítimos de Barcelona, SL una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de combustible a vaixells mercants mitjançant gavarra al port de Barcelona.

                                                                                                                                                                        10/05/2021 - Atorgament d’una concessió a Trans Català SL. Exp. 186/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                        Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 28 d'abril de 2021, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Trans Català SL per al condicionament i explotació d'una nau industrial destinada a la realització d'operacions de grupatge i de distribució de mercaderies, d'origen marítim/terrestre, per carretera (cross docking), a la Ronda del Port, Tram VI, del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                            10/05/2021 - Atorgament d’una concessió a Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez SL. Exp. 186/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                            Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 28 d'abril de 2021, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez SL per a la implantació d'una estació de descàrrega de residus Marpol per via marítima al moll de l'Energia del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                19/04/2021 – Atorgament d'una llicència provisional a favor d'ESK SA. Exp. 036/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 18 de març de 2021, ha atorgat a ESK, SA una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de gas natural liquat (GNL) a vaixells des de camió cisterna (truck-to-ship o multi-truck-to-ship), al port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                    01/04/2021 - Tarifes màximes del servei portuari de practicatge en el port de Barcelona, aplicables a partir de 15 de març de 2021.
                                                                                                                                                                                    En compliment del que ha ordenat el director general mitjançant Resolució de data 12 de març de 2021, es fan públiques les tarifes màximes del servei portuari de practicatge en el port de Barcelona, aplicables a partir del dia 15 de març de 2021 i que ja consten també publicades a la pàgina web de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

                                                                                                                                                                                        26/03/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat de Grimaldi Terminal Barcelona, SL. Exp. 131/2016-SG.
                                                                                                                                                                                        Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en sessió de data 24 de febrer de 2021, va acordar l'ampliació en 6 anys del termini inicial de la concessió titularitat de Grimaldi Terminal Barcelona, SL, situada al moll de Costa del port de Barcelona, així com l'ampliació de la seva superfície, d'acord amb la sol·licitud formulada pel concessionari a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                            26/03/2021 - Atorgament d’una concessió a Balearia Eurolíneas Marítimas, SA. Exp. 040/2018-SG.
                                                                                                                                                                                            Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 24 de febrer de 2021, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Balearia Eurolíneas Marítimas, SA per a l'explotació de part d'un edifici d'oficines i part d'un aparcament de vehicles en el moll Adossat del port de Barcelona, destinat a la prestació del servei portuari de passatge en règim de transport, limitat a vehicles d'embarcament en règim de passatge, amb destí a les Illes Balears.

                                                                                                                                                                                                04/03/2021 – Atorgament d’una llicència a favor de la Corporació de Pràctics del Port de Barcelona. Exp. 019/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                Es fa públic que la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 22 de febrer de 2021, va concedir a la Corporació de Pràctics del Port de Barcelona una llicència per a la prestació del servei portuari de practicatge en el port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                    04/03/2021 – Atorgament d’una llicència provisional a favor de Peninsula Petroleum SL. Exp. 020/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                    Es fa públic que la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 19 de febrer de 2021, va concedir a Peninsula Petroleum SL una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de combustible (carburants derivats del petroli) a vaixells des de gavarra (modalitat ship-to-ship).

                                                                                                                                                                                                        04/03/2021 – Atorgament d’una llicència provisional a favor de Shell España SA. Exp. 008/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                        Es fa públic que la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 27 de gener de 2021, va concedir a Shell España SA una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de gas natural liquat (GNL) a vaixells des de vaixell (modalitat ship-to-ship).

                                                                                                                                                                                                            09/02/2021 - Ampliació del termini de la concessió titularitat del Reial Club Nàutic de Barcelona. Exp. 029/2017-SG.
                                                                                                                                                                                                            Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en la seva sessió de data 23 de desembre de 2020, va acordar l'ampliació en 7 anys del termini inicial de la concessió titularitat del Reial Club Nàutic de Barcelona situada al moll d'Espanya del port de Barcelona, sol·licitada pel concessionari a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                                                01/02/2021 - Actualització de les tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al Port de Barcelona, aplicables per a l'any 2021. Exp. 011/2021-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                Es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica les tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona actualitzades i aprovades per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 1 de febrer de 2021, aplicables per a l'any 2021 segons l'acordat en la Resolució.


                                                                                                                                                                                                                    01/02/2021 – Modificació puntual del plec de prescripcions particulars del servei MARPOL al port de Barcelona per a l'aprovació de nous quadres de tarifes i tarifes màximes per al servei MARPOL V, així com per a la modificació del contingut dels Annexos IV i V del Plec. Exp. 195/2020 SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                    Pel present es dona publicitat als acords adoptats pel Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària el passat 27 de gener de 2021, pels que s'acorda aprovar la modificació del Plec de prescripcions particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona prevista en la proposta de “Revisió extraordinària de les tarifes i tarifes màximes per la retirada dels rebuigs de l'Annex V del Conveni Marpol, establertes al Plec de prescripcions particulars del servei portuari”, que inclou i té per objecte els tres aspectes abans assenyalats.

                                                                                                                                                                                                                        28/01/2021 – Manteniment per a 2021 de la mesura de liquidació mensual de la taxa d’ocupació. Exp. 188/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                        Es dona publicitat als acords aprovats pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona en data 23 de desembre de 2020 en relació amb el manteniment durant l’any 2021 de la mesura de liquidació mensual de la taxa d’ocupació, sota els mateixos requisits i excepcions en què va ser adoptada per Resolució de la Presidència de data 12 de març de 2020.

                                                                                                                                                                                                                            11/11/2020 - Extinció anticipada d'una concessió titularitat d'Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA) i atorgament d'una nova concessió a favor de la mateixa societat. Exp. 014/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                            Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 30 de setembre de 2020, va acordar l'extinció anticipada d'una concessió titularitat d'Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA) i l'atorgament d'una nova concessió a favor de la mateixa societat, al moll de l'Energia del port de Barcelona, destinada principalment a l'emmagatzematge i tractament de residus provinents de vaixells (tots els tipus de residus Marpol), així com a la producció de combustible de qualitat marina i terrestre.

                                                                                                                                                                                                                                10/11/2020 – Acords del Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona de 28 d'octubre de 2020, d’aprovació dels criteris generals per a l'aplicació de les mesures relatives a la taxa d'activitat de l'article 10 del Reial decret-llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, per a aquells interessats que les sol·licitin i acreditin l'impacte de la COVID-19 en la seva activitat.
                                                                                                                                                                                                                                Pel present es fan públics, als efectes corresponents, els acords adoptats pel Consell d’Administració d’aquesta Autoritat Portuària el passat 28 d'octubre de 2020, d’aprovació dels criteris generals per a l'aplicació de les mesures relatives a la taxa d'activitat disposades a l'article 10 del Reial decret-llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, per a aquells interessats que les sol·licitin i acreditin l'impacte de la COVID-19 en la seva activitat.

                                                                                                                                                                                                                                    31/07/2020 – Acords del Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, adoptats en sessió de 21 de juliol de 2020, de delegació de competències en matèria d'ajornament de pagament de taxes portuàries. Exp. 113/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                    Pel present es fan públics, als efectes corresponents, els acords adoptats pel Consell d’Administració d’aquesta Autoritat Portuària el passat 21 de juliol de 2020, relatius a la delegació de competències en matèria d'ajornament de pagament de taxes portuàries sol·licitat a l'empara de l'art. 12 del Reial decret-llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transport i habitatge.

                                                                                                                                                                                                                                        31/07/2020 – Acords del Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, adoptats en sessió de 21 de juliol de 2020, de delegació de competències a favor del director general per a la liquidació provisional de la taxa d'ocupació. Exp. 114/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                        Pel present es fan públics, als efectes corresponents, els acords adoptats pel Consell d’Administració d’aquesta Autoritat Portuària el passat 21 de juliol de 2020, relatius a la delegació de competències a favor de la Direcció General per a la liquidació provisional de la taxa d'ocupació en els procediments en què se sol·liciti la reducció d'aquesta taxa d'acord amb l'art. 9 del Reial decret-llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transport i habitatge.

                                                                                                                                                                                                                                            31/07/2020 - Atorgament d’una concessió a Gestora Concesión Puerto de Barcelona, AIE. Exp. 087/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                            Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 21 de juliol de 2020, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Gestora Concesión Puerto de Barcelona, AIE destinada a l'explotació d'una estesa de canonades per a la interconnexió entre diverses instal·lacions d'emmagatzematge de productes petrolífers existents al port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                 20/07/2020 - Atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 134/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                 Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 25 de juny de 2020, dictada en exercici de les facultats delegades pel Consell d'Administració per acord de data 29 d'abril de 2020, va resoldre atorgar una concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la A.30 de la ZAL-Prat per a la construcció i explotació d’una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                     20/07/2020 - Atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 133/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                     Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 25 de juny de 2020, dictada en exercici de les facultats delegades pel Consell d'Administració per acord de data 29 d'abril de 2020, va resoldre atorgar una concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la A.9 de la ZAL-Prat per a la construcció i explotació d’una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                         12/06/2020 – Acords del Consell d’Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, adoptats en sessió de 10 de juny de 2020, d’aprovació dels criteris quantitatius per a la determinació de la reducció de la quota de la taxa d’ocupació que sigui sol·licitada a l’empara d’allò disposat a l’article 17 del Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, i de delegació de competències a favor del Director General d’aquesta Autoritat Portuària per a la liquidació provisional de la referida taxa

                                                                                                                                                                                                                                                         Pel present es dóna publicitat als efectes corresponents als acords adoptats pel Consell d’Administració d’aquesta Autoritat Portuària el passat 10 de juny de 2020, d’aprovació dels criteris quantitatius per a la determinació de la magnitud de l’impacte negatiu a l’activitat del concessionari o de l’autoritzat i de determinació de la reducció de la quota de la taxa d’ocupació en les liquidacions provisionals, la reducció de les quals sigui sol·licitada a l’empara del disposat a l’article 17 del Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació, així com també dels acords de delegació de competències adoptats a favor de la Direcció General en relació amb aquesta matèria.

                                                                                                                                                                                                                                                             04/06/2020 - Delegació en el director general de la competència per a l'adaptació i modificació de l'Annex tècnic del plec de la concessió titularitat de Marina Barcelona 92, SA relatiu a les maniobres d'accés al shiplift. Exp. 162/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                             Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en data 29 d'abril de 2020, va acordar una modificació no substancial del plec de la concessió titularitat de Marina Barcelona 92, SA, amb la finalitat d'afegir una condició particular 20a., i un Annex tècnic relatius als condicionants per a les maniobres d'accés al shiplift; així com una delegació en el director general per a l'adaptació i modificació del referit Annex tècnic.

                                                                                                                                                                                                                                                                 04/06/2020 - Modificació de la llicència atorgada a Servicios Flotantes Otto Schwandt, SL destinada a la prestació del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona. Exp. 036/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                 Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 11 de maig de 2020, va acordar modificar la llicència atorgada a Servicios Flotantes Otto Schwandt, SL destinada a la prestació del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona per incloure-hi el servei de recollida Marpol VI.

                                                                                                                                                                                                                                                                     04/06/2020 - Atorgament d’una concessió a Comersid Steel SL. Exp. 125/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                     Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 29 d'abril de 2020, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Comersid Steel SL sobre una superfície i instal·lacions situades al carrer Z del port de Barcelona, destinada principalment a l'emmagatzematge, tall, perfilat i distribució de xapa d'acer, i amb caràcter secundari i complementari a l'anterior, a servir de seu social i oficines.

                                                                                                                                                                                                                                                                         04/06/2020 - Ampliació del termini de la concessió titularitat d'Aspro Ocio, SA. Exp. 159/2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                         Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en la seva sessió de data 29 d'abril de 2020, va acordar l'ampliació en 12 anys del termini inicial de la concessió titularitat d'Aspro Ocio, SA situada al moll d'Espanya del port de Barcelona, sol·licitada pel concessionari a l'empara de la disposició transitòria 10a de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant.

                                                                                                                                                                                                                                                                             04/06/2020 – Atorgament d’una llicència provisional a favor de Suardíaz Servicios Marítimos de Barcelona SL. Exp. 048/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                             Es fa públic que la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 30 d'abril de 2020, va concedir a Suardíaz Servicios Marítimos de Barcelona SL una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de combustible des de gavarra a vaixells mercants en el Port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 04/06/2020 – Atorgament d’una llicència provisional a favor de Boluda Tankers SA. Exp. 047/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Es fa públic que la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 30 d'abril de 2020, va concedir a Boluda Tankers SA una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de combustible des de gavarra a vaixells mercants en el Port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     04/06/2020 – Atorgament d'una llicència provisional a favor d'ESK S.A. Exp. 020/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Es fa públic que la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 11 de març de 2020, va concedir a ESK, SA una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de gas natural liquat (GNL) a vaixells des de camió cisterna (truck-to-ship), al port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         04/06/2020 – Atorgament d’una llicència provisional a favor de Peninsula Petroleum SL. Exp. 016/2020-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Es fa públic que la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 19 de febrer de 2020, va concedir a Peninsula Petroleum SL una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de combustible (carburants derivats del petroli a vaixells), des de gavarra a vaixells mercants (ship-to-ship), en el Port de Barcelona.


                                                                                                                                                                                                                                                                                             17/04/2020 – Aprovació amb caràcter provisional i excepcional d’un conjunt de mesures operatives per a la prestació del servei portuari d’amarrament i desamarrament en el port de Barcelona durant la vigència de l’estat d’alarma declarat amb motiu de la crisi sanitària produïda pel COVID-19.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pel present es dóna publicitat a la Resolució adoptada per la Presidenta d’aquesta Autoritat Portuària el passat 11 d’abril de 2020, d’aprovació amb caràcter provisional i excepcional d’un conjunt de mesures operatives conforme a les quals, transitòriament i únicament mentre es mantingui l’estat d’alarma aprovat pel Reial Decret 463/2020, els titulars de llicència del servei portuari d’amarrament i desamarrament en el port de Barcelona poden prestar el referit servei.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 08/04/2020 – Nova tarifa màxima d’emmagatzematge per a la seva aplicació a tots els contenidors plens d’entrada marítima de mercaderies (importació) que es trobessin o entressin durant el període de temps comprès entre el 31 de març de 2020 i el 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos) en les terminals de contenidors del port de Barcelona, acordada per la crisi sanitària causada pel COVID-19.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pel present es dóna publicitat als efectes corresponents a la nova tarifa màxima d’emmagatzematge aplicable en les terminals de contenidors per causa de la crisi causada pel COVID-19, de conformitat amb la Resolució adoptada per la Presidenta d’aquesta Autoritat Portuària de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13/03/2020 - Mesures acordades davant la crisi causada pel COVID-19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pel present es dóna publicitat a les mesures acordades davant la crisi causada pel COVID-19 en virtut de la Resolució adoptada per la Presidenta d'aquesta Autoritat Portuària de Barcelona .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26/02/2020 – Actualització de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes en els creuers turístics al Port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         En compliment del que ha ordenat el Sr. Director General, es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica l’actualització de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes en els creuers turístics al Port de Barcelona, aprovada per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 5 de febrer de 2020:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tarifa per seguretat de passatgers i maletes als creuers turístics per a l'any 2020 aplicable a partir del 15 de gener de 2020: 0,7170 €/passatger.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Com a conseqüència d’aquesta actualització, la tarifa màxima al passatge pel servei d'embarcament i desembarcament de passatgers i ús d'estació marítima aplicable a partir del 15 de gener de 2020 és la següent:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Per serveis generals; 2,79 €/passatger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Per seguretat de passatgers i maletes en règim de creuer: 0,7170 €/passatger.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25/02/2020 – Atorgament d’una llicència provisional a favor de Shell España, SA. Exp. 128/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Es fa públic que la Presidència de l’Autoritat Portuària de Barcelona, mitjançant Resolució de data 31 d’octubre de 2019, va concedir a Shell España, SA una llicència provisional per a la prestació del servei portuari de subministrament de gas natural liquat des de vaixell a vaixell en el Port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 25/02/2020 - Atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 126/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 29 de gener de 2020, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la A.43.1 de la ZAL-Prat per a la construcció i explotació d’una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     25/02/2020 – Modificació de la concessió del Club Natació Barcelona. Exp. 75/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 18 de desembre de 2019, va acordar la modificació de la concessió de que és titular el Club Natació Barcelona en el passeig Joan de Borbó del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25/02/2020 – Modificació de la concessió titularitat de Terminal Catalunya, SA del moll Prat del Port de Barcelona. Exp. 34/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Es fa públic que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en la seva sessió de 29 de gener de 2020, ha acordat modificar el plec de la concessió de la terminal de contenidors, titularitat de Terminal Catalunya, SA, situada al moll Prat del port de Barcelona, a fi d'incorporar en el seu objecte la prestació de serveis d'ompliment i buidatge de contenidors, així com la reparació, manteniment, neteja i desinfecció de contenidors buits.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             06/02/2020 – Actualització de les tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al Port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica les tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona, aplicables a partir de l'1 de febrer de 2020, actualitzades i aprovades per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 31 de gener de 2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 25/11/2019 - Anunci d'atorgament d'una concessió a Delta Depot, SL. Exp. 58/2018-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 25 de setembre de 2019, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Delta Depot SL, destinada a activitat de dipòsit de contenidors marítims buits, sobre una parcel·la situada a l'avinguda Estany, al moll Prat del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 89/2019-SGSJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 25 de setembre de 2019, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la ZAM de la ZAL-Prat per a la construcció i explotació d’una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25/11/2019 - Anunci d'atorgament d'una llicència a favor d'Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA. Exp. 094/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Es fa públic que el Consell d'Administració, en sessió celebrada el passat 25 de juliol de 2019, va acordar concedir a Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA, una llicència per a la prestació del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells (MARPOL I, II, IV, V i VI).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25/11/2019 - Anunci d'atorgament d'una llicència a favor de Servicios Flotantes Otto Schwandt, SL. Exp. 092/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Es fa públic que el Consell d'Administració, en sessió celebrada el passat 25 de juliol de 2019, va acordar concedir a Servicios Flotantes Otto Schwandt, SL, una llicència per a la prestació del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells (MARPOL V).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 25/11/2019 - Anunci d'atorgament d'una llicència a favor de Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL. Exp. 093/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Es fa públic que el Consell d'Administració, en sessió celebrada el passat 25 de juliol de 2019, va acordar concedir a Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL, una llicència per a la prestació del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells (MARPOL I, II, IV, V i VI).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a Meroil SA. Exp. 065/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 26 de juny de 2019, va atorgar una concessió a favor de Meroil, SA destinada a l'explotació d'una xarxa de canonades al moll de l'Energia del Port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a la Gerència Urbanística Port Vell de l'Autoritat Portuària de Barcelona, MP. Exp. 065/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 26 de juny de 2019, va atorgar una concessió a favor de la Gerència Urbanística Port Vell de l'Autoritat Portuària de Barcelona, MP, com a suport material de l’encàrrec de gestió realitzat a la Gerència per a l'explotació de diferents superfícies en els àmbits de la zona d'interacció port-ciutat, d'usos nàutics i d'usos pesquers del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 38/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 29 de maig de 2019, va acordar l'atorgament d’una concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la A.24.2 de la ZAL-Port (Prat) per a la construcció i explotació d'una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 25/11/2019 – Anunci d’atorgament d’una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA). Exp. 046/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 24 d’abril de 2019, va atorgar una concessió a Centro Intermodal de Logística, SA SME (CILSA) sobre la parcel·la A.23.2 de la ZAL-Prat per a la construcció i explotació d'una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     25/11/2019 - Anunci d’unificació i ampliació de concessions titularitat de Centro Intermodal de Logística, SA SME. Exp. 2019-046.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Es fa públic que el Consell d'Administració, en data 24 d'abril de 2019, va acordar la unificació en un títol de les concessions administratives sobre les parcel·les A.14, A.15 i A.16, titularitat de Centro Intermodal de Logística, S.A. S.M.E. i ampliar la superfície resultant de l'anterior concessió unificada en 62.322,63 m2 addicionals, corresponents a les parcel·les A.14b, A.15b i A.16b de la ZAL Prat que s'atorguen en concessió, amb la finalitat de construir una nau logística.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25/11/2019 - Anunci d’atorgament d’una concessió a Transports de Barcelona, SA. Exp. 26/2019.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Es fa públic que el Consell d’Administració, en data 24 d’abril de 2019, va acordar l'atorgament d'una concessió a favor de Transports de Barcelona, SA destinada a l'aparcament d'autobusos urbans de la seva flota, a la Ronda del Port (Sector 6) del port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             15/11/2019 - Concreció del volum de rebuigs a descarregar al port de Barcelona d'acord amb el que preveu la Clàusula 9.2.a) del Plec de Prescripcions Particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats pels vaixells al port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             En compliment del que va acordar el Consell d’Administració en sessió celebrada en data 24 de juliol de 2019, es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica la concreció del volum de rebuigs a descarregar al port de Barcelona d'acord amb el que preveu la Clàusula 9.2.a) del Plec de Prescripcions Particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats pels vaixells al port de Barcelona, aprovada pel Consell d’Administració en l’esmentada sessió.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24/07/2019 - Tarifes per la prestació dels serveis bàsics ferroviaris en ample UIC a la zona de servei ferroviari administrat per l'Autoritat Portuària de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 En compliment de l'acordat pel Consell d'Administració en sessió celebrada en data 24 d'abril de 2019, es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica les tarifes de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la prestació dels serveis bàsics ferroviaris en ample UIC a la zona de servei ferroviari administrat per aquesta, que són d'aplicació des de la data de la seva publicació en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Barcelona, 24 de juliol de 2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 José Alberto Carbonell, director general


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     20/03/2019 – Plec de prescripcions particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells en el port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, es publica en aquesta Seu electrònica el Plec de prescripcions particulars del servei portuari de recepció de rebuigs generats per vaixells en el port de Barcelona, aprovat per l’esmentat Consell en la seva sessió de 28 de novembre de 2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Román Eguinoa, Secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Barcelona, 20 de març de 2019


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26/02/2019 – Actualització de les tarifes per seguretat de passatgers i maletes en els creuers turístics al Port de Barcelona. Exp. 2019/049.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         En compliment del que ha ordenat el Sr. Director General, es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica l’actualització de les tarifes per seguretat de passatgers i maletes en els creuers turístics al Port de Barcelona, aprovades per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 4 de febrer de 2019:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tarifa per seguretat de passatgers aplicable amb efectes a partir del dia 15 de gener de 2019: 0,7170 €/passatger.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Com a conseqüència d’aquesta actualització, la nova Tarifa màxima al passatge pel servei d’embarcament i desembarcament de passatgers i ús d’estació marítima serà, amb efectes a partir del dia 15 de gener de 2019, la següent:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Per serveis generals: 2,79 €/passatger.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Per seguretat de passatgers i maletes en règim de creuer: 0,7170 €/passatger.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Barcelona, 26 de febrer de 2019


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             06/02/2019 – Actualització de les tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al Port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             En compliment del que ha ordenat el Sr. Director General, es procedeix a publicar en aquesta Seu electrònica les tarifes del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al Port de Barcelona aplicables a partir del dia 1 de febrer de 2019, aprovades per Resolució de la Direcció General de l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 16 de gener de 2019.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Barcelona, 6 de febrer de 2019


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 27/12/2018. Resolució de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la que es fa públic l'acord adoptat en relació amb l'aprovació de la taxa d'activitat i taxa d'activitat i la taxa per utilització especial de les instal·lacions portuàries i per ajuts a la navegació del plec de prescripcions particulars del servei MARPOL al port de Barcelona. Exp. 260/12.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 En data 28 de novembre de 2018, el Consell d'Administració d'aquest Port va aprovar la taxa d'activitat i la taxa per utilització especial de les instal·lacions portuàries i per ajuts a la navegació del Plec de Prescripcions Particulars del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona, que seran vigents a partir del dia 1 de gener de 2019.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Román Eguinoa, Secretari General

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Barcelona, 27 de desembre de 2018.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27/12/2018. Resolució de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la qual es fa públic l'acord adoptat en relació amb l'aprovació de les tarifes del plec de prescripcions particulars del servei MARPOL al port de Barcelona. Exp. 260/12.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     En data 28 de novembre de 2018, el Consell d'Administració d'aquest Port va aprovar l'estructura tarifària, tarifes i tarifes màximes del Plec de Prescripcions Particulars del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona, establint que seran d'aplicació a partir del dia 1 de febrer de 2019.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Román Eguinoa, Secretari General

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Barcelona, 27 de desembre de 2018.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         27/12/2018. Resolució de l'Autoritat Portuària de Barcelona per la qual es fa públic l'acord adoptat en relació amb l'aprovació del plec de prescripcions particulars del servei MARPOL al port de Barcelona. Exp. 260/12.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         En compliment de l'acordat pel Consell d'Administració d'aquest Port, en la seva sessió celebrada el dia 28 de novembre d’enguany, es fa pública l'aprovació del Plec de Prescripcions Particulars del servei de recepció de rebuigs generats per vaixells al port de Barcelona, l'entrada en vigor del qual serà el dia 1 de juliol de 2019, sense perjudici del relatiu a la taxa d'activitat i la taxa per utilització especial de les instal·lacions portuàries i per ajuts a la navegació previstes, que seran vigents a partir de l'1 de gener de 2019, i del relatiu a l'estructura tarifària, tarifes i tarifes màximes, que seran vigents a partir del dia 1 de febrer de 2019.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         En relació amb el règim transitori d'aplicació, veure la resolució publicada al Butlletí Oficial de l'Estat de 24 de desembre de 2018. (Acord Quart).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Román Eguinoa, Secretari General

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Barcelona, 27 de desembre de 2018.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             19/11/2018 - Modificació de la concessió titularitat de Servicios Recipe TM2, SA. Exp. 155/18.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             El Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària, en la seva sessió celebrada el dia 31 d'octubre d’enguany, de conformitat amb la proposta de la Direcció i amb l'article 30.5.n) del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, va acordar modificar la concessió de la qual és titular Servicios Recipe TM2, SA, al carrer Y del port de Barcelona, atorgada el 26 d'abril de 2006, ampliant en onze anys (11) la seva vigència i d'acord amb les condicions igualment aprovades.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Termini: Fins al 8 de setembre de 2039.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Taxes 2018: Per ocupació, 189.455,50 euros. Per activitat, el més gran dels imports següents: a) l'equivalent al 20% de la taxa anual per ocupació de domini públic portuari; b) l'equivalent al 0,84% dels ingressos obtinguts en la concessió.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Barcelona, 19 de novembre de 2018


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  16/11/2018 - Modificació de la concessió titularitat d’Autoterminal, SA. Exp. 078/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  El Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària, en la seva sessió celebrada el dia 31 d'octubre d’enguany, de conformitat amb la proposta de la Direcció i amb l'article 30.5.n) del Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, va acordar ampliar en quatre (4) anys el termini inicial de la concessió d'Autoterminal, SA, al moll Dàrsena Sud i Interior, i modificant les seves condicions en els termes igualment aprovats.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Termini: Fins al 17 de juliol de 2029.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Taxes 2018: Per ocupació, 1.910.936,40 euros. Per activitat, el més gran dels imports següents: b1) l'equivalent al 20% de la taxa anual per ocupació de domini públic portuari; b2) l'equivalent a 0,04 euros (arrodonit a dos decimals) per vehicle manipulat en la concessió amb origen/destinació Barcelona, més un 4% llevat dels ingressos per conceptes diferents a les tarifes per serveis portuaris.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Barcelona, 16 de novembre de 2018


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       08/10/2018 - Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del trànsit marítim portuari al Port de Barcelona: Rectificació d'errors. Exp. 184/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, es publica en aquesta Seu electrònica l'Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del trànsit marítim portuari al port de Barcelona, aprovada per l’esmentat Consell en la seva sessió de 27 de juny de 2018, incorporant la rectificació d'errors aprovada en data 26 de setembre de 2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Barcelona, 8 d'octubre de 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           27-07-2018. Aprovació de la modificació de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes als creuers turístics. Exp. 275/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració d’aquest Port en data 18 de juliol d’enguany, mitjançant anunci publicat en el BOE de 27 de juliol de 2018, es fa pública l’aprovació de la modificació de la tarifa per seguretat de passatgers i maletes als creuers turístics, en els conceptes i imports següents:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - Per serveis generals: 2,79 €/passatger.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - Per seguretat de passatgers i maletes en règim de creuer: 0,7201 €/passatger.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           El 15 de gener de cada exercici, l’APB actualitzarà la tarifa màxima d’acord al nombre de passatgers de l’any anterior.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (Veure Annex).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           El Secretari General, Román Eguinoa.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Barcelona, 27 de juliol de 2018.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               04/07/2018 – Aprovació de l’Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del tràfic marítim portuari al port de Barcelona. Exp. 184/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               En compliment del que ha acordat el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, es publica en aquesta Seu electrònica l'Ordenança reguladora de l'ordenació i coordinació del trànsit marítim portuari al port de Barcelona, aprovada per l’esmentat Consell en la seva sessió de 27 de juny de 2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Barcelona, 4 de juliol de 2018


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   07/06/2018 - Modificació de la normativa del Pla de Qualitat del Port de Barcelona. Exp. 219/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   El Consell d’Administració d’aquest Port, en la seva sessió celebrada el dia 30 de maig d’enguany, ha aprovat la modificació de la normativa del Pla de Qualitat del Port de Barcelona, que s’adjunta com a annex, si bé, l’entrada en vigor del compromís de fiabilitat d’entrada, sortida i la definició de l’indicador de mesurament es posposa fins que finalitzin les proves que s’estan realitzant actualment, delegant-se en el Sr. Director General l’aprovació de l’esmentada entrada en vigor.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Román Eguinoa, Secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Barcelona, 7 de juny de 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       06/06/2018 - Relació de proveïdors locals de combustible per a ús marítim.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       En compliment del que disposa l’art. 10.5.a) del Reial decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es fixen les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos liquats del petroli, es regula l’ús de determinats biocarburants i el contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim, es publica a continuació la relació actualitzada de proveïdors locals de combustible per a ús marítim autoritzats en l'àmbit de la zona de servei del Port de Barcelona i pel que fa al subministrament mitjançant gavarra:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       •Boluda Tankers, SA: Vaixells SPABUNKER VEINTIUNO, SPABUNKER 30 i SPABUNKER CUARENTAYUNO (aquest darrer en servei per a Península Petroleum).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       •Boteros Amarradores de Tarragona, S.L.: Vaixell ERREGAIA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       •Channel Bunker Services SAS: Vaixell FLORENCE B (actualment no presta servei).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       •Mureloil SA: Vaixell BAHIA UNO (fora de servei temporalment).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       •Península Petroleum, SL: Vaixells ALLIANCE SPIRIT (fora de servei) i PATAGONIA 100 (fora de servei temporalment per inspeccions i reparació).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       •Suardíaz Servicios Marítimos de Barcelona, SL: Vaixell GREENOIL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Barcelona, 6 de juny de 2018


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15/01/2018 - Procediment de gestió d'avisos i primeres mesures preventives davant d'una situació d'alerta meteorològica.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            En sessió de 14 de desembre de 2017 el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona ha aprovat la modificació del Procediment de gestió d'avisos i primeres mesures preventives davant d'una situació d'alerta meteorològica (P-GMA-0-AVISAM) que pot descarregar-se mitjançant l'enllaç següent.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Barcelona, 15 de gener de 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/09/2017 – Adjudicació de places en les zones d’aparcament de camions portacontenidors. Exp. 172/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                En data 27 de setembre de 2017, mitjançat resolució relativa a l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació en règim de pupil·latge de places d’aparcament per a camions portacontenidors, el president ha resolt:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRIMER.- EXTINGIR les autoritzacions d’ocupació de plaça d’aparcament de camions portacontenidors atorgades el dia 1 de juliol de 2016, així com les atorgades amb posterioritat de manera directa. Es relacionen als annexos A i B.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SEGON.- ATORGAR a cada una de les persones relacionades en la llista que s'adjunta com a annex C, una autorització per ocupar cada plaça d'aparcament que se'ls assigna en l'esmentada llista amb la concreta tractora que es reflecteix en la llista. Per tant cada persona tindrà tantes autoritzacions com places assignades en la llista i cada plaça haurà de ser ocupada amb el concret vehicle assenyalat per a ella en la llista.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Les autoritzacions es regeixen pel disposat al Plec regulador del règim de les zones per a aparcaments de camions portacontenidors de l'Autoritat Portuària de Barcelona, aprovat el 28 de setembre de 2011.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                La vigència de les autoritzacions és de l’1 d’octubre de 2017 fins l’1 de setembre del 2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Es publica la relació d'autoritzacions atorgades d'acord amb el sorteig celebrat en data 19 de setembre de 2017 (Annex C).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Barcelona, 29 de setembre de 2017.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    15/09/2017 - Sorteig per a l'adjudicació de places a les zones d'aparcament de camions portacontenidors. Exp. 172/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    En data 12 de setembre de 2017 el president ha resolt aprovar els llistats definitius d'admesos i no admesos al sorteig per adjudicar autoritzacions d'ocupació de places lliures a les zones d'aparcament de camions portacontenidors al Port de Barcelona. El sorteig tindrà lloc el dia 19 de setembre de 2017 a les 13:30 hores.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tal com s'indica en les bases del sorteig, l'acte no serà públic, i el seu resultat es publicarà en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Els llistats d'admesos i no admesos es poden consultar als fitxers adjunts.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Barcelona, 15 de setembre de 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        09/06/2017 - Sorteig per a l’atorgament d'autoritzacions d'ocupació en règim de pupil·latge de places en les zones destinades per l'APB a aparcament de camions portacontenidors. Exp. 172/17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Es fa pública la convocatòria aprovada pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona en data 7 de juny de 2017, d'un sorteig per a l’atorgament d'autoritzacions d'ocupació en règim de pupil·latge de les places de les zones destinades per l'APB a aparcament de camions portacontenidors, amb subjecció a les bases que s'adjunten.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Barcelona, 9 de juny de 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29-09-2016 - Concreció de supòsits i quanties per a l’exercici de la potestat sancionadora. Exp. 294/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            En data 28 de setembre de 2016 el Consell d’Administració ha acordat aprovar la incorporació al Catàleg d'infraccions administratives de tres supòsits de conductes subsumibles en les infraccions tipificades en els articles 306 i següents de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, així com la quantia de les multes amb les que poden ser sancionades. Aquests nous supòsits entraran en vigor passats 20 dies des de la seva publicació en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Román Eguinoa, secretari general
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Barcelona, 29 de setembre de 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28/07/2016 – Atorgament d'una llicència a Blue Mar Ferri Rapid, SL. Exp. 123/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 31 de març d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.s) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va acordar atorgar a Blue Mar Ferri Rapid, SL (B-664277141), una llicència d'autoprestació per al desenvolupament del servei portuari al passatge en règim de transport a l'estació marítima Drassanes, amb subjecció al plec igualment aprovat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     28/07/2016 – Aprovació de concreció d'una parcel·la de la concessió de Centro Intermodal de Logística, SA. Exp. 098/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 31 de març d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va aprovar la concreció de concessió a favor de Centro Intermodal de Logística, SA (CILSA) sobre la parcel·la A.35.2 de la zona d'activitats logístiques, en les condicions igualment aprovades.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/07/2016 – Modificació substancial de la concessió de Lavaderos de Cisternas, SA. Exp. 054/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 31 de març d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va aprovar la modificació de la concessió de Lavaderos de Cisternas, SA (LACISA), amb les característiques principals següents:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Modificació de l'objecte: construcció i explotació d'unes instal·lacions per al rentat interior, dipòsit, inspecció i reparació de vehicles cisterna i de contenidors cisterna.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ampliació del termini: fins al 30 de juny de 2024.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Subjecció al plec de prescripcions tècniques al projecte bàsic i d'execució d'edificació industrial, presentat el gener de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               28/07/2016 – Unificació de les concessions del Club Natació Barcelona. Exp. 032/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 31 de març d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) i s) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va aprovar la unificació de les dues concessions titularitat del Club Natació Barcelona, situades al passeig Joan de Borbó, atorgades en dates 20 de febrer de 1967 i 25 de juny de 1997, i que es durà a terme d'acord amb el plec de condicions igualment aprovat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28/07/2016 – Pròrroga del termini de la concessió de Portcemen, SA. Exp. RCSG 032/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 27 de gener d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va acordar modificar el termini de la concessió titularitat de PORTCEMEN, SA al moll del Contradic, prorrogant-lo en 10 anys, que finalitzarà l'1 de gener de 2031, i autoritzar l'execució de les obres de millora de les seves instal·lacions, amb subjecció a les condicions igualment aprovades.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/07/2016 – Atorgament d'una concessió a Cargill SLU. Exp. RCSG 034/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 27 de gener d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va acordar atorgar a l'empresa CARGILL, S.L.U. una concessió administrativa per ocupar una superfície al moll Álvarez de la Campa, per a l'explotació d'una planta de molturació de llavors oleaginoses i, complementàriament a aquesta activitat principal, la manipulació d'altres granels titularitat del concessionari, amb subjecció al plec de condicions igualment aprovat i les característiques principals de la qual són:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Superfície total: 50.030 m², en dues fases.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Termini: 20 anys, prorrogable.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Taxes (2016): D'ocupació: 675.423,15 euros (1a fase), 787.149,06 euros (2a fase). D'activitat: l'import més gran entre el 20% de la taxa d'ocupació o 0,17 euros per tona de fava de soja descarregada en la concessió.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/07/2016 – Atorgament d'una concessió a Barcelona Container Depot Service, SL. Exp. RCSG 029/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              El Consell d'Administració d'aquest Port, en sessió celebrada el dia 27 de gener d'enguany, a proposta de la Direcció General i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 30.5.n) del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, va acordar atorgar a Barcelona Container Depot Service, SL una concessió per a l'ocupació d'una parcel·la de 132.064 m² i les diferents instal·lacions en ella existents, situades a la Ronda del Port-Tram V del Port de Barcelona, destinada a la instal·lació i explotació d'un servei de dipòsit i reparació de contenidors buits i amb subjecció al seu plec de condicions, modificat en data 24 de febrer de 2016. Les característiques principals són les següents:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Termini: 15 anys, prorrogable.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Taxes (2016): D'ocupació: 690.455,46 euros. D'activitat: el més gran entre 3,32 euros per cada contenidor o 20 % de la taxa d'ocupació.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Barcelona, 28 de juliol de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   12/07/2016 – Adjudicació de places en les zones d’aparcament de camions portacontenidors. Exp. 133/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   En compliment de la Resolució del president de l’Autoritat Portuària de Barcelona de data 29 de juny de 2016, relativa a l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació en règim de pupil·latge de places d’aparcament per a camions portacontenidors, es publica la relació d'autoritzacions atorgades d'acord amb el sorteig celebrat en data 1 de juny de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Barcelona, 12 de juliol de 2016.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       27/05/2016 – Sorteig per a l’adjudicació de places a les zones d’aparcament de camions portacontenidors. Exp. 133/16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       En data 20 de maig de 2016 el president ha resolt aprovar els llistats definitius d’admesos i no admesos al sorteig per adjudicar autoritzacions d’ocupació de places lliures a les zones d’aparcament de camions portacontenidors al Port de Barcelona. El sorteig tindrà lloc el dia 1 de juny de 2016 a les 13:30 hores.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tal com s’indica en les bases del sorteig, l’acte no serà públic, i el seu resultat es publicarà en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Els llistats d’admesos i no admesos es poden consultar mitjançant els enllaços següents.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Barcelona, 27 de maig de 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           05/04/2016 Sorteig d'autoritzacions per a ocupació de places en zones que l'APB destina a aparcament per a camions portacontenidors.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Es fa pública la convocatòria del sorteig d'autoritzacions d'ocupació de places d'aparcament en zones destinades a aparcament de camions portacontenidors (expedient 133/2016).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               08/02/2016 - Anunci de l'Autoritat Portuària de Barcelona sobre notificació relativa a la situació en què es troben diferents vehicles dins de la zona de servei del port de Barcelona.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    07/12/2015 - Calendari d'execució d'actuacions d'adaptació d'interseccions ferroviàries al Port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    En compliment del disposat pel sr. Director General es fa públic el calendari d'execució d'actuacions d'adaptació d'interseccions ferroviàries previstes en l'Estudi d'interseccions de les xarxes viària i ferroviària al Port de Barcelona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Barcelona, 7 de desembre de 2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22/07/2015 – Adjudicació de places en les zones d’aparcament de camions portacontenidors. Exp. 075/15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        En data 13 de juliol de 2015, el president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, en relació amb l’expedient per al sorteig per a l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació en règim de pupil·latge de les places d’aparcament de camions portacontenidors (Exp. 075/15), ha resolt el següent:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «PRIMER.- ATORGAR a cada una de les persones relacionades en la llista que s'adjunta, una autorització per ocupar cada plaça d'aparcament que se'ls assigna en l'esmentada llista amb la concreta tractora que es reflecteix en la llista. Per tant cada persona tindrà tantes autoritzacions com places assignades en la llista i cada plaça haurà de ser ocupada amb el concret vehicle assenyalat per a ella en la llista.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Les autoritzacions es regeixen pel disposat al Plec Regulador del Règim de les Zones per a aparcaments de camions portacontenidors de l'Autoritat Portuària de Barcelona, aprovat el 24 de març de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        La vigència de les autoritzacions és del 31 de juliol de 2015 fins al 31 de juliol del 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SEGON.- ENCARREGAR a la Subdirecció General d'Explotació i Planificació Portuària que comuniqui els acords anteriors als interessats.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TERCER.- ORDENAR al Sr. Secretari General que procedeixi a publicar aquesta resolució en la seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona i en diaris portuaris.»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Barcelona, 22 de juliol de 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            08/07/2015 Sorteig per adjudicar les autoritzacions d'ocupació de places lliures a les zones d'aparcament de camions portacontenidors.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                20/05/2015 - Sorteig per a l'adjudicació de places a les zones d'aparcament de camions portacontenidors.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                En data 18 de maig de 2015 el President ha resolt aprovar els llistats definitius d'admesos i no admesos al sorteig per adjudicar autoritzacions d'ocupació de places lliures a les zones d'aparcament de camions portacontenidors al Port de Barcelona, convocat per resolució de 26 de març de 2015. el sorteig tindrà lloc el dia 22 de maig de 2015 les 12 hores.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tal com s'indica en les bases del sorteig, l'acte no serà públic, i el seu resultat es publicarà en aquesta Seu electrònica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Els llistats d'admesos i no admesos es poden consultar mitjançant els enllaços següents.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Román Eguinoa, Secretari General.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Barcelona 20 de maig del 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    08/04/2015 - Publicació de les tarifes per prestació de serveis ferroviaris en la zona de servei del Port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Es fan públiques les tarifes per serveis ferroviaris complementaris i auxiliars aprovades pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona en data 25 de març de 2015, que figuren en el següent Annex, en el qual també s’han inclòs, a títol merament informatiu, les tarifes vigents per serveis ferroviaris auxiliars que aprova el Ministeri de Foment.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Román Eguinoa, secretari general.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Barcelona, 8 d’abril de 2015.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        02/04/2015 Sorteig d'autoritzacions per a ocupació de places en zones que l'APB destina a aparcament per a camions portacontenidors.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Es fa pública la convocatòria del sorteig d'autoritzacions d'ocupació de places d'aparcament en zones destinades a aparcament de camions portacontenidors (expedient 115/14).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11/03/2015 Inscripció al cens de l'Autoritat Portuària de Barcelona d'empreses independents per realitzar les valoracions de concessions als efectes de la disposició transitòria 10a del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant. Expedient 295/14.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27/02/2015 Publicació de la resolució relativa a la publicació i us de clau concertada en la seu electrònica de l’Autoritat Portuària de Barcelona per a la carpeta del client. Exp. 020/15.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    26/01/2015 - Delimitació dels Espais i Usos portuaris del Port de Barcelona.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    En data 17 de desembre de 2014, el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona va adoptar l'acord següent: Aprovar l’informe elaborat per la Subdirecció General d’Explotació i Planificació Portuària de data 10 de desembre de 2014 i, en conseqüència, APROVAR la Delimitació d’Espais i Usos Portuaris del Port de Barcelona 2014, que s’ajusta a les consideracions contingudes en l’esmentat informe, per a la seva tramitació per Puertos del Estado.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes dels articles 58 i 59.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, respecte dels interessats als quals no s'ha pogut notificar en el seu domicili (BOP de Barcelona de 21 de gener de 2015).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    S'adjunta el document aprovat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Barcelona, 26 de gener de 2015. Signat: Román Eguinoa. Secretari General.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14/04/2014 - Normativa sobre autoritzacions de circulació per a transports especials i vehicles especials al Port de Barcelona


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            14/04/2014 - Plec de prescripcions particulars del servei portuari de manipulació de mercaderia en terminals de càrrega rodada al Port de Barcelona


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                07/06/2013 - En compliment de l’acord del Sr. President de l’Autoritat Portuària de Barcelona de 6 de juny de 2013, es publiquen les tarifes màximes del servei de recepció de residus de l’Annex V del conveni MARPOL, aprovades pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona de 29 de maig de 2013.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                La data d’entrada en vigor d’aquestes tarifes és el 17 de juny de 2013.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    05/06/2013 - En compliment del que va acordar el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona a la seva sessió de 29 de maig de 2013, es publica l’actualització de les tarifes màximes del servei portuari d’amarratge i desamarratge al Port de Barcelona. Barcelona, 4 de juny de 2013. Signat: El Secretari General


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21/12/2012 - Publicació de les guies de bones pràctiques aprovades pel Consell d'Administració del Port de Barcelona a la sessió de 28 de novembre de 2012.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/05/2012 - Procediment per al registre d'usuaris a la seu electrònica del Port de Barcelona mitjançant clau concertada