FR | EN

Sol·licitud de modificació d'autorització genèrica de transport terrestre de contenidors (AG)

Descripció del tràmit

Procediment que habilita al titular d'una autorització genèrica a modificar-la, tant si es tracta de vehicles com de conductors.

CODI SIA: 2410598

 

Resultat

Autorització de transport terrestre de contenidors per operar durant un període màxim de  3 anys, condicionats a la vigència de la Targeta de Transport

 

Servei al que pertany

Serveis al transport terrestre.

 

Departament responsable de la tramitació

Departament d'Operacions Terrestres.

 

Qui pot realitzar el tràmit

Empreses i autònoms transportistes que estan en possessió d'una autorització genèrica de transport terrestre de contenidors (AG)

 

Documentació a presentar

 1. Sol·licitud de Modificació d'autorització genèrica (AG) de transport terrestre de contenidors degudament emplenada, en el cas de presentar la documentació presencialment, amb l'acceptació expressa de les "Condicions Particulars de les autoritzacions per desenvolupar l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona"

 2. Documentació acreditativa de la personalitat del sol·licitant i de la representació i identitat de qui formuli la sol·licitud en el seu nom.

 3. Documentació acreditativa de complir el requisit de la Condició Particular Segona:

 • Per a transportistes espanyols: "Autorització pel transport de mercaderies regulada en l'Ordre FOM/734/2007 de 20 de març o normativa que la substitueixi.

 • Per a transportistes de la resta de països de la Unió Europea: "Llicencia comunitària de transport".

 • Per a transportistes de tercers països: "Autorització bilateral o multilateral de transport"

 1. Documentació que identifiqui a la tractora o tractores (targetes MDP i permisos de circulació) i llistat de les tractores. Per a cada tractora ha de presentar-se model, matrícula, número de permís de circulació, dades de l'assegurança de responsabilitat civil voluntària - pòlissa, cobertures, vigència. S'ha d'adjuntar justificant d'estar al corrent de la/les pòlisses assegurances.

 2. Documentació que identifiqui el conductor o conductors (en cas d'altes): nom i cognoms, DNI, telèfon i/o correu i/o fax, fotografia i habilitació de cada un d'ells, permís de conduir de la classe que correspongui, certificat d'aptitud professional. 

 3. Document amb la relació de tractores i conductors

 4. Document de cessió de dades

 

Com iniciar el tràmit

La Llei 39/2015, del 2 d'octubre, del procediment comú de les administracions publiques, en el seu article 14.2. cita els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions publiques.

 • Telemàticament

  Per iniciar el tràmit electrònic és indispensable estar en possessió d'un certificat  digital  o clau concertada.

  Amb certificat digital: Pot ser el DNI electrònic o un certificat  d'alguna Autoritat de Certificació com la Fàbrica Nacional de Monedayi Timbre o CatCert. A la pàgina de preguntes freqüents té informació de com aconseguir-lo.

  Amb clau concertada: Podeu consultar el tràmit per l'obtenció de clau concertada que permet realitzar els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya.

  Estant en possessió del vostre certificat vàlid o clau concertada pot procedir a iniciar el tràmit.

  A través de l'enllaç anterior accedirà a l'aplicació que permet als clients de l'Autoritat Portuària de Barcelona sol·licitar una modificació d'autorització genèrica de transport terrestre de contenidors (AG).

  Aquesta aplicació està desenvolupada sobre l'arquitectura SOSTRAT. Existeixen dos manuals d'ús de SOSTRAT disponibles per aquest tràmit: un per a l'ús general de SOSTRAT i l'altre amb la descripció específica de com modificar l'autortizació genèrica de transport terrestre de contenidors.

  Horari: servei disponible les 24 hores qualsevol dia.

 • Presencialment

  Només per a subjectes no obligats
   

  CI-SAU:

  Av. Álvarez de la Campa s/n. Edifici TIR
  Planta baixa
  08039 Barcelona 

  Horari: de 07:30 h a 20:00 h

  A partir de l'1 de desembre de 2020, l'horari serà de 08:30 h a 17:00 h
  Els dies 24 i 31 de desembre de 08:30 h a 15:00 h
   
  Tel: 93 298 60 66; 93 306 64 29 
   

  Servei d'Accés Unificat:

   
  Edifici Est del World Trade Center
  Planta baixa 
  Moll de Barcelona s/n
  08039 Barcelona 
   
  Tel.: 93 298 60 00

   

 

Termini màxim legal de notificació

Tres mesos

 

Termini habitual de resolució

 

Silenci administratiu

 

Taxes o tarifes aplicables

No s'apliquen taxes.

 

Normativa aplicable

Condicions Particulars de les autoritzacions per desenvolupar l'activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona